محاسبه عیدی میان کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی

محاسبه عیدی میان کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی

فرق عیدی میان کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی چقدر است 

 
 
تفاوت چشم گیری در میزان حقوق مابین کارمندان بخش خصوصی و دولتی است ادامه مزلب را در سایت تالاب مشاهده نمایید.
 
 
حال سؤال این است که چه فرقی وجود دارد بین کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی؟ مگر هزینه های عید برای دو گروه متفاوت است؟ دولت میزان عیدی پایان سال 1395 کارکنانش را مبلغ 770 هزار و 500 تومان تعیین کرده است.
 
 
این خبر را بگذارید کنار فرمول محاسبه عیدی کارکنان بخش های غیردولتی (تأمین اجتماعی) که باید دو برابر حداقل حقوق باشد. از آنجا که حداقل حقوق در سال جاری 812 هزار و 166 تومان است، پس کارفرمایان بخش های غیر دولتی موظف اند به هر کارمند خود یک میلیون و 624 هزار و 332 تومان پرداخت کنند.
 

به گزارش تالاب :حال سؤال این است که چه فرقی وجود دارد بین کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی؟ مگر هزینه های عید برای دو گروه متفاوت است که کارمندان دولت ، حتی نصف عیدی کارکنان بخش غیر دولتی را هم نمی گیرند؟

 

اگر دولت کارفرماست – که هست و بزرگ ترین کارفرما هم هست – چرا خود را به اندازه کارفرمایان بخش غیردولتی زیر دین و تعهد نمی برد و به هر کارمندش 770 هزار تومان عیدی می دهد و در عین حال از بخش خصوصی که زیر بار انواع فشارها و مشکلات است، می خواهد که به کارمندانشان بیش از یک میلیون و 624 هزار تومان عیدی بدهند؟!

 

غرض، البته این نیست که بخش خصوصی عیدی اش را کم کند چرا که با گرانی های موجود، همین میزان هم واقعاً نیازهای خانواده ها را تأمین نمی کند. سخن بر سر تبعیضی که هر ساله بین دولت و کارفرمایان بخش دولتی از یک سو و کارکنان آنها از سوی دیگر وجود دارد و باید جایی بدان پایان داده شود.

 

جدیدترین مطالب سایت