حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

مجموعه : اخبار حوادث
حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

حادثه وحشتناک آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

 

آتش سوزی هتل نیمه ساخته روتانای مشهد، به دلیل اشتعال مصالح ساختمانی بوده که تاکنون خسارات جانی نداشته هست.

 

حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

 

حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

 

حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد

حادثه آتش سوزی هتل در حال احداث در مشهد