حکم شلاق دو جوان به خاطر تجاوز به رفقیشان

مجموعه : اخبار حوادث
حکم شلاق دو جوان به خاطر تجاوز به رفقیشان

تجاوز دو جوان 19 ساله به دوستش 

 

طی اطلاعات کیفری گفته شده است دو جوان 19 ساله طی اقدامات شیطان صفتانه اي به دوستشان تجاوز کردند در ادامه با حکم شلاق دو جوان به خاطر تجاوز به رفقیشان تالاب را دنبال نمایید. 

 

تجاوز به پسر , پسر جوان گفت: رفتار انها اول خیلی دوستانه بود اما وقتی بجای خلوتی رسیدیم لحن‌شان تغییر کرد و گفتند چون پشت سرشان حرف زده‌ام می خواهند من را تنبیه کنند.

 

یکی از آن ها من رابا زور و تهدید مورد اذيت و اذیت قرار داد و تهدید کرد اگر دراین‌باره با کسی حرف بزنم انچه راکه رخداد افتاده برای همه ی بازگو می کند و آبروریزی راه می‌اندازد.

 

اظهارات این جوان در حالی بود که متخصصان دکتری قانونی نیز تأیید کردند که وی مورد اذيت و اذیت قرار گرفته است.

 

به گزارش تالاب دراین شرایط ۲متهم شناسایی و دستگیر شدند. جوان آزارگر در بازجویی‌ها اتهام تجاوز را انکار کرد. او گفت: مدتی قبل به شاکی مبلغی پول داده بودم و او حاضر نبود پولم را پس دهد.

 

چند مرتبه تهدیدش کردم که اگر پولم را پس ندهد، از او شکایت می کنم تا این که پیش‌دستی کرد و حالا برای این که پولم را پس ندهد، به دروغ می گوید که وی را اذيت داده‌ام.همه ی حرف‌هاي او دروغ است.

 

دومین متهم نیز به کلی همه ی‌‌چیز را انکار کرد. دراین شرایط پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

 

در جلسه رسیدگی به این پرونده که چند روز قبل به ریاست قاضی بابایی و با حضور قاضی تولیت برگزار شد، شاکی بار دیگر شکایتش را مطرح کرد و گفت: ۲متهم سوار یک وانت بودند و از من خواسته شد همراه‌شان بروم.

 

من هم قبول کردم و سوار شدم, اما نمیدانستم انها چه نقشه‌اي برایم کشیده‌اند.انها مسیر را تغییر دادند و به حاشیه ورامین رفتند و یکی از آن ها در خودرو من را مورد اذيت و اذیت قرار داد.

 

در ادامه رئیس دادگاه اتهام ۲متهم رابه آن ها تفهیم کرد و از آنان خواست به دفاع از خودشان بپردازند اما هردو متهم اتهام‌شان را انکار کردند.

 

باوجود این قضات دادگاه پس از ختم جلسه رسیدگی وارد شور شدند و هردو متهم را مقصر تشخیص دادند. براساس رأی دادگاه متهم ردیف اول به تحمل۱۰۰ضربه شلاق و ۲سال تبعید محکوم شد و دومین متهم نیز به تحمل ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.

 

جدیدترین مطالب سایت