لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

مجموعه : اخبار حوادث
لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

محل حادثه پلاسکو لحظه های التهاب 

 

در زمان بیرون آمدن پیکر این شهیدان در زیر آوار ساختمان پلاسکو لحظاتی التهاب  و نگرانی بود را  لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان آتش‌نشانان تا این لحظه پیکر شش تن از همکارانشان را از زیر آوارهای ساختمان پلاسکو بیرون آوردند.

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

بیرون کشیدن پیکر آتش نشانان از زیرآوار پلاسکو

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

بیرون کشیدن پیکر آتش نشانان از زیرآوار پلاسکو

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

بیرون کشیدن پیکر آتش نشانان از زیرآوار پلاسکو

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

بیرون کشیدن پیکر آتش نشانان از زیرآوار پلاسکو

 

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

بیرون کشیدن پیکر آتش نشانان از زیرآوار پلاسکو

 

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

 

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

 

بیرون کشیدن پیکر آتش نشانان از زیرآوار پلاسکو

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

بیرون کشیدن پیکر آتش نشانان از زیرآوار پلاسکو

 

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان

لحظات سخت بیرون کشیدن پیکر آتش‌نشانان