واکنش های متفاوتی از صید کوسه نهنگ نادر در چین

مجموعه : اخبار حوادث
واکنش های متفاوتی از صید کوسه نهنگ نادر در چین

واکنش های متفاوتی از صید کوسه نهنگ نادر در چین

 

در پی انتشار تصویر هاي از صید نهنگ نادر توسط یکی از صیادان ماهی واکنش غوغایی روبه رو شد انتشار تصویر هاي صید کوسه نهنگ نادر در استان فوجیان در شرق چین با
واکنش هاي متفاوتی از سوی دوستداران محیط زیست روبرو شد.

 

فروش گونه در حال انقراض یک کوسه نهنگ غول پیکر در بازار ماهیگیران فوجیان چین سر و صدای زیادی
به پا کرد. عکس هاي منتشر شده نشان میدهد چند ماهیگیر لاشه یک کوسه نهنگ را پشت کامیون قرار داده
و مشغول فروش آن میباشند.اینگونه از کوسه نهنگ ها در فهرست حیوانات در خطر انقراض قرار دارند اما چند ماهیگیر لاشه این حیوان را پشت کامیون قرار داده و در بازار ماهیگیران فوجیان فروخته اند.

 

واکنش های متفاوتی از صید کوسه نهنگ نادر در چین واکنش های متفاوتی از صید کوسه نهنگ نادر در چین واکنش های متفاوتی از صید کوسه نهنگ نادر در چین واکنش های متفاوتی از صید کوسه نهنگ نادر در چین واکنش های متفاوتی از صید کوسه نهنگ نادر در چین

 

جدیدترین مطالب سایت