استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

در این جا انواع عکس نوشته هاي‌ عاشقانه و زیبا و مفهومی و کنایه دار جدید + عکس هاي‌ کنایه دار و غمگین و شاد و خلاصه هر گونه عکس برای استوری کـه بخواهید جمع آوری نموده ایم. کافی اسـت از این مطلب و مطلب مرتبط در پایین مطلب دیدن نمایید.

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

استوری جدید و عاشقانه

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

عکس نوشته خاص برای استوری

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدیدعکس نوشته خاص برای استوری

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

عکس نوشته خاص برای استوری

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

عکس و متن های زیبا برای اینستاگرام

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

عکس های استوری زیبا و عاشقانه برای اینستاگرام

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

عکس استوری عاشقانه

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

 دوسـت داشتـن هیـچوقت بـه معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..

متن کوتاه و زیبای استوری

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

 

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه کـه یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

متن استوری با موضوعات خاص و خفن

بذار رو راست باشم ، من بـه کسی اعتماد ندارم !

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

بـه تمام ستاره هایي کـه اطراف ماه منن حسودیم می‌شه

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

قرار” من باش
تا در “مدار” تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

 

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده اي…

استوری های زیبا و عاشقانه + مفهومی و کنایه دار جدید

جدیدترین مطالب سایت