جملکس های شعر های زیبا و جالب

جملکس های شعر های زیبا و جالب

عکس نوشته های شاعرانه و زیبا 

 

شما را به دیدن این اشعار زیبا دعوت میکنم خوش باشید 

جملکس های شعر های زیبا و جالب

عکس نوشته های شاعرانه و زیبا

جملکس های شعر های زیبا و جالب

کوچه با غربت خود بعدتو یادم داده   دل سپردن به قدمهای مسافر سخت است

 

جملکس های شعر های زیبا و جالب

درد عشقی کشیده ام که فقط             هر که باشد دچار می فهمد

جملکس های شعر های زیبا و جالب

 عکس نوشته های شاعرانه و زیبا

جملکس های شعر های زیبا و جالبعکس نوشته های شاعرانه و زیبا

 

جملکس های شعر های زیبا و جالبعکس نوشته های شاعرانه و زیبا

 

جملکس های شعر های زیبا و جالب

 

جملکس های شعر های زیبا و جالبعکس نوشته های شاعرانه و زیبا

جملکس های شعر های زیبا و جالب

عکس نوشته های شاعرانه و زیبا

 

جملکس های شعر های زیبا و جالب

عکس نوشته های شاعرانه و زیبا

 

جملکس های شعر های زیبا و جالب

جملکس های شعر های زیبا و جالب

عکس نوشته های شاعرانه و زیبا

جملکس های شعر های زیبا و جالب

عکس نوشته های شاعرانه و زیبا

جملکس های شعر های زیبا و جالب

جملکس های شعر های زیبا و جالب

عکس نوشته های شاعرانه و زیبا

جملکس های شعر های زیبا و جالب

 

جملکس های شعر های زیبا و جالب

 

جدیدترین مطالب سایت