بروزرسانی : 14 اردیبهشت 1397

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های جدید عاشقانه متنی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

آغوش تو وا کن واسم امشب / دلم غم داره واسه نبودنت امشب
دیروز گذشت بی تو برام چه سخت / دلم میخواهد آرام بخوابم تو آغوشت امشب

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

حبیب آقا، نه کافه رفته است، نه کتاب خوانده است و نه سیگار برگ بر لب گذاشته است و کلاه کج بر سر
نه با فیلم تایتانیک گریه کرده است و نه ولنتاین میداند چیست
اما صدیقه خانوم که مریض شد شبها کار میکرد و صبح ها به کارخانه میرسید
در چشمانش خستگی فریاد میزد، خواب یه آرزو بود.اما جلوی بچه ها و صدیقه خانوم ذره ای ضعف نشون نمیداد
حبیب آقا عشق را معنا میکرد، نمایش نمیداد….

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

چــادر نمـاز با مقنعــه سفیــدشو پوشیده باشه
سجـــادشو گرفته باشه تو دستش…
صوب بیاد بالا سرت واسه نمـاز بیدارت کنه…
نمیـدونی باید اون لحظه براش جون بدی.. یا نمـاز شکر بخونی واسه داشتن این فرشته کوچولو

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

خـــداونـــدا؟؟؟
اگـــر یـــک شـــب، تـــنـــهـــا، دلـــگـــیـــر و غـــمـــگـــیـــن بـــه ســـمـــت تـــو پـــنـــاه آورد…
مـــرا پـــیـــشِ رویَـــش بُـــگـــذار..
بـــاور کـــن بـــا روح خـــدایـــی کـــه در مـــن دَمـــیـــده ای، تـــمـــام غـــصـــه اش را از بـــیـــن خـــواهـــم بـــرد…
بـــه خـــدایـــی ات قـــســـم، رو ســـیـــاهـــت نـــخـــواهـــم کـــرد…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

من و عشقم به سختی بهم رسیدیم.انقد سخت که هیچکس باورش نمیشه. جنگیدیم با مخالفتا، با زخم زبونا،با طرد شدنا،گریه کردیم با بی کسی شدن و تنهاییا.بد بود شب و روزمون و فکر کردیم همه چیز با بهم رسیدنمون درست میشه اما…

حالا من و اون مال همیم.محرم همیم اما دیگه دنیای هم نیستیم.همش اختلاف،همش دعوا، همش زجر و عذاب،همش سرکوفت و طعنه… هیچوقت فکر نمیکرد دنیامون بشه این… زندگیمون بشه این… کم کم داره اون عشق رویایی کمرنگ و کمرنگ تر میشه.حتی از بودن کنار هم راضی نیستیم.این یعنی عذاب…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

یه دعواهایی هم از قشنگیای دوست داشتنه…
.
.
.
مثل دعوا سر اینکه دیشب بدون اینکه بغلت کرده باشه خوابش برده!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

خـــدایـــا عـــشـــقـــمـــو بـــهـــم بـــده مـــن قـــول مـــیـــدم آدم شـــم، نـــمـــازامـــم ســـر وقـــت بـــخـــونـــم, روزه هـــم بـــگـــیـــرم, لـــایـــنـــم نـــرم :(((
شـــمـــام هـــمـــیــــشـــه ایـــن درخـــواســـتـــو از خـــدا داریـــن یـــا مـــن تـــو ایـــن مـــوردم تـــنـــهـــام؟؟؟؟

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

از بی کسی می خواهد باتو باشد……. باکسی باش که….
ازبین همه می خواهد باتو باشد!!!!
این را آویزه ی گوشت کن رفیق:
“اعتمـــــــــــاد”
“المثنــــــــــــی”
“نـــــــــــــدارد”

باکسی نباش که!!!!!!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

هیچوقت رسیدن به عشقتون رو به زور از خدا نخواید.ازش بخواید هرچی صلاحتونه همون بشه!
انقدر به خدا التماس کردیم و قسمش دادیم واسه بهم رسیدنمون،قافل از اینکه یه روز پشیمون میشیم و از زندگی باهم ناراضی!!!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

مـــن اونـــقـــدر دیـــوونـــه هـــســـتـــم کـــه…
وقـــتـــی تـــو خـــیـــابـــون یـــه ســـنـــگ نـــســـبـــتـــا دُرُشـــت مـــیـــبـــیـــنـــم، مـــیـــنـــدازمـــش یـــه گـــوشـــه کـــه وقـــتـــی خـــواســـتـــی از اونـــجـــا رد بـــشـــی، پـــات روش سُـــر نـــخـــوره کـــه خـــدایـــی نـــکـــرده بـــیُـــفـــتـــی زمـــیـــن…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

ﻋﺸـﻖ ﯾـﻌـﻨـــــــﯽ…!
ﺍﻧـﻘـﺪﺭﺣـﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ﻣـﯿـﺸـﯽ ک ﻫـِﯽ میگـردی دنبـال یه بهــونـــه …
ﺗـﺎ قهر کنی و اون نازتوبکشه وحرصـش دربیاد و بگـه پـدرمودرآوردی تویه الــف بچـــه ی دوســت داشتـنــــــــــــی!!!!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

وقتی دستت تو دست عشقته
و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده…
بی تفاوت از این فشار رد نشیا
داره باهات حرف میزنه
میگه دوستت داره!
میگه هواتو داره!
میگه حواست به من باشه!
میگه حواسش بهت هس!
میگه تنها نیستیا!
❤❤این یعنی نهایت آرامش❤❤

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

تــو زنــدگــی هــر مــردی یــه دروغــایــی هــســت کــه هــیــچــوقـــت شــمــا خــانــومــا مــتــوجــهِــشــون نــمــیــشــیــن…
مــثــلــا وقــتـی خــســتــه و کــوفــتــه از ســرکــار بــرمــیــگــرده خــونــه، چــون بـــهـــت قــول داده بــود کــه شــب بــاهــم مــیـریــن بـــیــرون، جــواب خــســتــه نــبــاشــیــدتــو ایــنــجــوری مــیــده : خــســتــه نــیــســتــم عــزیــزم تــا مــن یــه دوش بــگــیــرم خــودتــو آمــاده کــن کــه بــریــم بــیــرون..

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عـشق بازی فقط تـوی رخـتخواب نــیست
عشـق بازی میتـونه دقـیقا اون لحظه ای بـاشه
که یـه زن با دقـت آستـین مرد رو سه تا تا مـیزنه که تا بالای آرنــج بـیاد …
و یـا وقتی مـرد مـوهای زن مـورد علاقشو با دستاش میفرسته پشت گوشش …
و فـقط و فـقط یه نـگاه مـعامله مـیشه …
که به هـمون نـگاه مـیشه جـون سـپرد تـا آخـر عــمر …

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

بى رحمى را بلد نیستم…
اما حواست را جمع کن!
استعدادم در یادگیرى فقوالعادست!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

چون حلال من نشد باشد حرام دیگری…

دست هایت مرتع انگورهای نوبر است

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!
وجود اونه..

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

قــرار اســت هـــوای هـــم را بـــی اجـــازه داشـــتـه باشـیــــم!!!!

دســت بــدهــیــم بــه رســـــم کــــودکــی

مــردانـه و زنــانـه اش را بـــی خـیـــــال…!!

دسـتـــت را بـیــاور

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

فَقَط یک عشق میتواند معجــــــــزه کنـــد
این معجزه هست که خودش خبر ندارد و من بی اختیار هواایـــــش را دارم
آری عــشق معـجزه میکنـــد

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عــــــــشـــــق یعنی
.
.
.
.
.
وقت بی حوصلگی، حوصله منُ داشته باشه…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

اس ام اس های عاشقانه

عشـــــق یعنــــــی…
نصف شب پاشی ببینی آقات یواشکی رفته سر یخچال داره سر شیشه های مربا و رب رو سفت میکنه تا فردا بازم مجبور شی خواهش کنی اون بازشون کنه…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

آخ خـــدا…
صـــداشـــو شـــنـــیـــدی؟؟؟
قـــشـــنـــگـــه نـــه؟؟؟
حـــالـــا یـــه لـــحـــظـــه فـــکـــرشـــو بـــکـــن بـــا اون صـــدا بـــگـــه ســـعـــیــــد …
مـــیـــمـــیـــرم از خـــوشـــحـــالـــی…
خـــیـــالـــش کـــه اشـــکـــمـــو در آورد …
لـــعـــنـــت بـــه بـــغـــضـــای بـــی مـــوقـــع :'(

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

میدونی سخت ترین چیز برام چیه؟؟
اینکه هم اسم عشق دوران مجردیت هستم…
میترسم وقتی منو با پسوند “جان” صدا میزنی…میگم نکنه” اون” یادت بیاد…
هیچ وقت به همسرتون درباره کسی که دوستش داشتین چیزی نگین حتی اسمشو.

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

روی ﻓﺮش دل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮی از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رﯾﺨﺖ
آﻣﺪم ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ …
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ( ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم)

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

اونـــقـــدر ســورپـــرایـــزِ عـــاشـــقـــونـــه تــو ســـرم هـــســـت کـــه نـــمـــیــدونــم اولـــیــن روزِ زیـــر یــک ســقـــف بـــودنـــمـــون کــدومــو روش انــجـــام بـــدم…
فـــک کـــنـــم نـــمـــکـــدونـــو تـــو غـــذ خـــالــی کــنـــم خـــیـــلــی غـــافـــلـــگـــیــرش کـــنـــه.. لـــامـــصـــب نـــه کـــه خـــــیـــلـــیـــــم عـــاشـــقــونـــس خخخخ
خــبـــیـــثـــم خـــودتـــونـــیـــد..
لـــایـــکـــشــم یـــه دنــیـــا حـــســـرت…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!
یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد، طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن…
ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..
لـایــکــشــم یــه دنــیــا حــســرت…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

یهو داد بزنه بگه دخترا پاشید ببرمتون گردش ^_^

اوج لذت اونجاست بدونه نی نی تو شکمت دختره . . .

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

یـــه مـــرد…
گـــاهـــی چـــه زنـــانـــه مـــحـــتـــاجِ آغـــوش؟؟؟!!!
نـــه…
مـــحـــتـــاجِ یـــه ” مـــواظـــب خـــودت بـــاشِ ” خـــشـــک و خـــالـــی مـــیـــشـــه…
و چـــه مـــظـــلـــوم مـــیـــشـــه وقـــتـــی کـــســـی رو نـــداره کـــه بـــهـــش بـــگـــه : مـــگـــه مـــن مـــرده بـــاشـــم کـــه آقـــام زانـــوهـــاشـــو بـــغـــل بـــگـــیـــره..
لـــایـــکـــشـــم یـــه دنـــیـــا حـــســـرت…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

و بــــه افـــتـخـــــار هـمـچـیـــن دخــتــرایـــی

وقــتـــی بــرگـــشـت عــشـقـش هــنــــوز دخـــتـر بــــود…

ســلـامـتــی پـســــری کــه رفــت ســـربـازی،

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عـشقم
قــــــســـــــــم به نامت…
آنقدر عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جار میزنم که خودت مجبور شوی بیای و بگویی…. آهای ادد لیستاش:
مخاطبش منم….فقط من….
من عشقشم…..
“هــــــــــی تو دلیل متن هایم……..
*زیبایی ات دیکتاتوریست که کـــلــمــات را در من
به گلوله می بندد..!
هر لحظه شعری در من شهید می شود…
اصلا می خواهم….
آنقدر خودخواهانه در آغوش بگیرمت که جای ضربان قلبم بر روی تنت بماند…
به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه
دوستت_دارم

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

چه با ارزشن آدمایی که وقتی میفهمن خیلی دوسشون داری ولی بازم “آدم” می مونن . . . .

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

بیــــراهه هم … برای خودش راهیســـت !! وقتی …
قــــرار باشد !
مـــرا به تـــــو برساند …

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده
واسه رسوندن خودش به تو همه راهو نفس نفس زده

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

دونوع شکست عشقس داریم:
۱٫عاشقش باشی اما “نخواد” باهاش باشی.
۲٫عاشقش باشی اما “نخوان” باهاش باشی.

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

پدر بزرگ مرد
از بس که سیگار می کشید
مادر بزرگ ساعت زنجیر دار او را که همیشه به جلیقه اش سنجاق بود را به من
بخشید
بعدها که ساعت خراب شد
ساعت ساز عکس کسی را به من داد
که در صفحه پشتی ساعت مخفی شده بود
دختری که هیچ شبیه جوانی مادر بزرگ نبود!!!
پــــــیرمرد…چقدر سیگار می کشید…

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

بـاشــه…..کــه بـقـیـه بـهـت حـسـودی کــنـن…

چـقـد حــال میــده……یکــی اونقــد دوســـت داشــتـه

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

گـــاهـــی بـــایـــد دوســـتـــت دارمـــاتـــو نـــگـــه داری تـــو خـــودت…
جـــمـــع کـــنـــی تـــو لـــبـــات…
طـــاقـــتـــت کـــه تـــمـــوم شـــد…
هـــمـــشـــو بـــا یـــه بـــوس آبـــدار خـــالـــی کـــنـــی…
آخ کـــه چـــه مـــیـــچـــســـبـــه…
لـــایـــکـــشـــم یـــه دنـــیـــا حـــســـرت..

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

اگه میخواى خوشبخت بشى…؛ با کلاغى ازدواج کن که دل داره!
نه طاووسى که فقط زیبایى داره…!!!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

با شکستن دل کسی ما خوشبختر نمی شویم !!
کاش.. دانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم با خدای او طرفیم
و کاش انسان ها.. انسان بمانند

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .
من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ
کـ حرفهایـم را دزدیـد !!
از عشــق چیـزے نمـے دانـم
امـا دوستتــ دارم . . .
کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

مگه داریم
جمله از این هیجانی تر…
…is typing
وقتی باهاش قهری..!!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

پشت حرف های یک مرد….
پشت نوازش ها….
سرزنش ها….
پشت تمام نگاه های معنی دارش….
پشت سکوتش….
پشت لبخند های پراز رازش….
عشقی است پنهان تر از محبت زنانه ^_^

“عشق” یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ،
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی…!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

حس خوبیه وقتی ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصممه……
“شادمهر”

دل نوشته ها ، جملات زیبا ، جملات عاشقانه

“من هم دوستت دارم”

مردها….
گاهی همه ی عشقشان در نگاهشان خلاصه می شود
بگذار مطمئن باشد که می فهمی…
گاهی زبانش نمی چرخد به گفتنِ “دوستت دارم”
اما تا دلت بخواهد شوقِ بودنش فریاد می زند…
و عاشقانه ای برایِ لحظه هایت می شود
ناگهان سکوت میکند میانِ هیاهویِ حرفهایتان!! دستش را محکم بگیر و بگو:

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

تا بدونه…
تا وقتی با ارزشه که به ارزشات احتـــــــــــــرام بذاره

اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری؟
نگو اندازه چشام!
بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی

اگه پرسید تا کی دوسم داری؟
نگو تا ابد!
بگو تا وقتی هستی

اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری؟
نگو بی نهایت!
بگو اندازه ای که هستی

*********

چقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

ای کاش من همیشه کودک می ماندم

اگر من بزرگ نمی شدم ، هیچوقت نمی دیدمت و دلم برایت تنگ نمیشد

اگر من بزرگ نمی شدم ، غروب جمعه برایم دلگیر نبود

اگر من بزرگ نمی شدم ، تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود

اگر من بزرگ نمی شدم ، مادربزرگ در ایوان خانه باز می خندید

اگر من بزرگ نمی شدم ، موهای مادرم سفید نمیشد

اگر من بزرگ نمی شدم ، پدربزرگ هنوز زنده بود

*******

-اینه اتاقت کو؟؟؟
شکونـــــــــــدمش
-چرا؟؟؟
میترسیدم توش نگا کنم
-واسه چی؟؟؟؟
یکیو توش میدیدم ک اصلا شبـــــــیه من نبود

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

برای عاشق شدن

نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،

برای عاشق شدن

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

فقط لبخند میزد…
بگو او نخواست…
نخواست جزمن کسی در دلش خانه کند…

میخواهی بروی؟
بهانه میخواهی؟
بگذار من بهانه را دستت بدهم…
برو…
هرکس پرسید چرا؟
بگو…
لجوج بود…
همیشه سرسختانه عاشقم بود…
بگوفریادمیزد…
همه جا فریاد میزد که مرامیخواهد…
بگو دروغ میگفت…
میگفت هرگز ناراحتم نکرده ای…
بگو درگیر بود…
همیشه درگیر افسون نگاهم بود…
بگو بی احساس بود…
به همه ی فریادها،اخم هاوتوهین هایم

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

اگر بلد نیستید به همسرتان ابراز علاقه کلامى کنید.حدالقل در عمل به او نشان دهید.
“یک شاخه گل رز دنیای محبت است”
“یک نوشته ی زیبا روی یک تکه کاغذ بر درب یخچال ،حس نابیست”
“یک نوشته ی عاشقانه در جیب کت بهترین لذت است”
♥از یکدیگر دریغ نکنید♥

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

بوسه هایت را کش بده …
من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم …

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

چترت را کنار بگذار
دستانم را بگیر
بگذار در زیر باران رحمت خدا
هر دو خیس شویم
بگذار هر دو بخنیدم
بر قطراتی که بر صورتمان
می لغزند
و می رقصند
بذار فال گوش بگویم
لذت بوسه در باران
دو چندان است

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

.
.
.
بوسه هایت انار را می ترکاند ،
نفس هایت سیب را می رساند ،
آغوشت ابر را می باراند
پاییزترینی تو !

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت ……

بــرای تمــام شدنــش ,

هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد …
امــا …

بــرای شــروع یــک رابطــه ,

چــه قانــون ناعــادلانــه ای !

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

انــگـشتاלּ تـــــــــפ پــــر مـے شــود …

فـــاصـلــﮧ ے بیــטּ انگــشتانم بـا

وقــتے ..

زیــبا تریـטּ پــازل ِבنــیـاستــ ـ ـ

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

هیچ لذتی تو دنیا به اندازه ی اینکه تو اغوش من باشی و در کنارم برای من وجود نداره عشق من زهرای من. اخ ای عزیز من

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

دوستــ دارد عشقش، از پشتــ دستانش را دور بـدنـش حـلـقـه کند، گـردنش را بـبوسـد . .
چشمانش خــُـمـار میشود.
به آرامی گـوشـه ی لـبـش را گـــاز میگیرد . . .
صدایش میلرزد، زیر لب میگوید دوستـتــ دارم !
زن میداند کــه وجودش با عشق کامل تر میشود . . .
و
بــا بــوســـه ای عاشقانــه بــه اوج آرامــش میرسد . .

وقتی زنی عــاشـق میشود،
دستــِـ خـودش نیستــ ؛
بــا صـدای آرام صـحـبـتــ میکند . . .
عـشـوه هـایـش بـیـشـتــر میشود . . .
حـسـادت زنــانــه میکند . . . چـون نمیخواهد کـسی حـتـی بـــه عـشـقـش نـگاه کـنـد،
… هـمـیـشــه میگویـــد تــــو مــال مــن هـسـتـی !

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

چشم هایم را می بندم،
زمان را متوقف می کنم،
مسافت ها را از بین می برم،
و تو را تا ابـــــــد در آغوش می گیرم،
دلم برای آغوش گرفتنت تنگ است…!

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

آری تو آغازی برایم، طلوع سحرگاهی برایم .
تو همانی که من مدتها آرزویش را داشتم که در قلبم بنشیند.
تو مانند چشمه ای در دل کوه می باشی که در دلم می جوشی با آن وجود پر از عشق و محبتت.
تو همان قبله ای، قبله امید و خوشبختی .
در برابرت سجده میکنم ای قبله امید من تا امید هایم زنده شوند.
پیش تر ها به خوشبختی امیدی نداشتم، اما با آمدنت و طلوع زیبایت در آسمان دلم امیدهایم همه در دلم زنده شدند و آفتاب خوشبختی از سوی تو در دلم نشست.
تو همانی که من سالها انتظارش را می کشیدم.
آمدی و با حضورت صحنه دلم را نورانی کردی عزیزم.

تو عزیزی برایم، بهترینی برایم.

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

دنیایم رآ ببازم در پَسِ عطر تنت … !

که در آغوشم بگیری و مَن…

تآ برسم به بُلندای آغوشِ مردانه اَت …

پَس می زنم لحظه هآ را …

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

جا بگذاری؟…

همیشه در خواب من

می شود صدایت را

و مست به خواب می روم…

نگاهت می کنم نگاهت می کنم

می خندد

گوشه های لبهات

حتی در خواب

یا اخمالو

همینجور که ساده نگاه کنی

دنیایم را از من نگیر.

آقای من!

آغوش تو باشد

می خواهم همه ی دنیایم

در آغوش تو

می خواهم همه ی دنیا باشم

ببخــواب تــا نگــاهــت کنــم و بــرای هــر نفــس تــو، بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم هــر چــه تــو بخــواهــی . . . . . . . .

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

دخترونـــــــــــــه میتپه. . .

قلبم هنوز. . .

ای دنیا مواظبم باش. . .

در سکوتـــــــــــــــــــــــی سخت. . .

بی صدا گریه میکنم این روزا. . .

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

بآ تُــ♥ــو تِشنِــه یِ زِندِه بودَنَـم…

بـآمِن رآه بیآ

صِدایِ گــآم هآیِ تـُــ♥ـــو ضَرَبــآنِ زِندِگـیِ مَن اَست

عشــ ــق… ، حســ ــادت… ، دیوانــ ــگی

اما من عاشـ ـــقم

تو میگویی دیـ ــوانه

مردم میگویند حسـ ــودم

تمام وجود تو مـ ـال مـ ـن است

صـ ــدای تو را بـ ــاد هم نبـ ــاید بشـ ــنود

هـیچـ ــی نگـ ــو

هـیــ ــس

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

دوس دارم ببرمت یه جای شلوغ ,
خیلی شلوغ ,
وایستم اون وسط نگات کنم!
بگم اینارو میبینی؟
بگی آره!
بگم تو هیاهوی همه این آدما ,
بازم من چشمام فقط دنبال تو میگرده ,
دلم برای تو تنگ میشه… ♥♥
صداهاشونو می شنوی؟
بگی آره!
بگم تو اوج همین صداها دلم دنبال صدای تو میگرده… ♥♥
بگم حالا چشماتو ببند ,
بگو چه حسی داری!
بگی انگار گم شدم بین یه عالمه غریبه ,
بگم اگه نباشی گم میشم بین یه دنیا غریبه ….. ♥♥

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

شعری توان سرود؟

اشکی توان فشاند

یک دم به کام دل

آن جا که – زیر بال تو – در عالم وجود

اما بگو کجاست؟

تا خود کجا رِسَم به هر آوازم…

من بی قرار و تشنه ی پروازم

شاید به یک درخت،رسم نغمه سر دهم.

با خود مرا ببر به چمنزارهای دور

تا کی در این بیابان سر زیر پر نهم؟

گنجشکِ پر شکسته ی باغ محبتم

آزاد و شاد پای به هرجا توان نهاد،

با خود مرا ببر به دیاری که همچو باد،

ای مرغ آفتاب!

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

دیوونه ام کردی، بیا اینم چیزی که می خواستی…!

کاش خدا می اومد و میگفت :

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

یعنی میشـــــــه ??!!!

دیدی آخر سر مال خودم شدی

عاشـــقتم …

منم محکم بغلت کنم و بگم

صبح بخیر خانــــــــم من

بعد بگی

بعد ببینم داری بهم لبخند میزنی

هی چشمامو بمالمو باز و بسته کنم

فکر کنم هنوز خوابم

اولش باورم نشه

ببینم دراز کشیدی داری منو نگاه میکنی

بعد خوابالو نگات کنم

یعنی میشـــــــه….
یه روز تو آغوش تـــــــو بیدار بشم ؟؟

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

عاشق که بشی حالت میشه مثل من
مثل من که آرامش ندارم یه روز
تنها میشی از تنهایی دق می کنی
عشقت میره و میگه بمونو بسوز
عاشق که بشی حالت میشه مثل من
مثل من که زندونم اتاقم شده
تو تاریکی میشینی و می فهمی باز
حرفایی که از عشق می زنم بی خوده
هر روز از غم دوریش عذاب می کشم
هر روز زندگیم از روز قبل بدتره
من هیچ وقت نباید عاشقش می شدم
این عشق آبرومو آخرش می بره
عاشق نشو ای دل با تنهایی سر کن
حالم رو می بینی حرفامو باور کن
عاشق نشو ای دل عاشق شدن درده
می سوزی ، می میری این دنیا نامرده
از وقتی که من عاشق شدم زندگیم
مثل یه جهنم شد و توش گم شدم
تو مجنون لیلی توی قصه شو
اما من اسیر حرف مردم شدم
از وقتی که من عاشق شدم حالمو
هیشکی مثل روزهای گذشتم ندید
مثل یه شمع می سوختم و آب می شدم
او پروانگی می کرد و پر می کشید

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

برایم با تو بودن عالمــــــــــــــــــی داشت

دلم از عشق سهم کمـــــــــــــــــــی داشت

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

دنیا اغوش توست

دنیارا بیخیال میشوم

بغلت که میکنم

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

مهم نیست که دیگران چه فکری می کنند …

پس برایِ خودت زندگی کن

تو فقط یک بار زندگی خواهی کرد،

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

آغوش تو باشد ، بوسه‌‌های تو باشد ، همین برای یک عمر زندگی‌ کافیست…

تو هستی…

تمام دنیا هم که نباشند
تمام دنیا هم که مرا نخواهند
تمام دنیا هم که آوار شود بر سرم
تمام دنیا هم که دل خراب مرا خرابتر کنند

تمام دنیا هم که بروند

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

همچین عشقایی رو براتون آرزو میکنم…

عشق همونه که بدونی تو رو واسه خودت میخواد…
نتونه یه ساعت ازت بی خبر باشه…
بدونی تو بدترین شرایط هم باهاته و تنهات نمیذاره…
عشق همونه که میگه:
یا راهی پیدا میکنیم…
یا راهی میسازیم…

میدونی

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

همین تو یک نفر !

چه ازدحامی به پا کرده ای در من،

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

خود به خود به او وفــــــــــادار می مانی …

اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی …

یک کار خود آگاهانه نیست !!

وفــــــــاداری …

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

در کنار شخصی که آرزوش رو داری تجربه کنی

آرزو دارم این احـــــساس قشنگ رو

قشنگ ترین اتفاق دنـــــیاست

“عشــــــق”

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

امید وارهستم که بمانیم بمیریم ولی ازهم جدا نشویم

ولی ازهم جدا نمیشه”

مثل یک زنجیری که صد سال زیر برف و باران می ماند

عکس عاشقانه ، متن عاشقانه ، اس ام اس عاشقانه

هیــــــچـم .. هیــــــچ .. !!

بی تــــو و عشـــــقت ..

مــــن

به عشق تو زنـــــــده ام …

به عشق و با یاد تو شب ها به خواب میروم

به عشق تو راه میـــــــروم

به عشق تو نفس میکشم

به عشق تو صبح ها چشم باز میکنم

مـــــن

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

عکس های عاشقانه به همراه متن رمانتیک

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت