تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان

مجموعه : عکس های دیدنی
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان

رانندگی ایرانیان 

یکی از بی برنامه ترین برنامه های ما رانندگی کردن هست که انحراف های الکی یا پارک های اشتباه می‌توان اشاره کرد که ضعف ما را میرساند .

 

تخلفات رانندگی ما ایرانیان

 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
 

توقف خیرمجاز و پارك دوبله

 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
 

پارك كردن در پیاده‌رو

 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
 

عبور از خط ویژه

 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان

رانندگی های ایرانیان

توقف غیرمجاز
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
حمل بار بیش از حد مجاز
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
حمل بار بیش از حد مجاز
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
حمل بار بیش از حد مجاز
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان

غیرمجاز رانندگی کردن ایرانی ها 

حمل بار بیش از حد مجاز
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
حركت با نقص فنی
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
 

ورود به خط ویژه

 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
 
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
توقف روی خط عابر پیاده
شهر
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان

رانندگی کردن ایرانی ها 

انحراف از مسیر و ایجاد ترافیك
 
تصاویری از رانندگی ما ایرانیان در خیابان
پارك كردن روی پل
جدیدترین مطالب سایت