مجموعه : عکس های دیدنی
بروزرسانی : 27 فروردین 1397

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل مخصوص ماه تولد شما را در این جا مشاهده نمایید. عکس پروفایل خاص متولدین تمامی ماه هاي‌ سال و عکس پروفایل جالب برای تولد متولد…

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد فروردین

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد اردیبهشت

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد خرداد

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد دی

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد آذر

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد بهمن

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد تیر

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد مهر

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد اسفند

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد مرداد

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل شهریور

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل آبان

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل ماه تولد شما

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد فروردین

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد اردیبهشت

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد خرداد

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد دی

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد آذر

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد بهمن

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد تیر

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد مهر

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد اسفند

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل متولد مرداد

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل شهریور

عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

عکس پروفایل آبان


حتما بخوانید:  پروفایل تبریک تولد به همراه متن تبریک تولد


معنی 12 ماه سال را اینجا بخوانید

فروردین
فروردهای پاکان
فروردین نام اولین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هرماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان فرورتینام، در پهلوی فرورتین ودر پارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)

اردیبهشت
طبیعت

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هرماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا ودر پهلوی اشاوهیشت ودر پارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه‌اي است مرکب از دو جزء: جزء اول “اشا” از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است، راستی و درستی، تقدس، قانون و آئین ایزدی، پاکی…. و بسیار هم در اوستا بکار برده شده است. جزء دیگر این کلمه که واژه “وهیشت” باشد. صفت عالی است به معنای بهترین، بهشت پارسی به معنی فردوس از همین کلمه است.
خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاه‌شمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات ،در پهلوی خردات ودر پارسی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه اي است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا، همه ی، درست و کامل. دوم تات که پسوند است برای اسم مونث، بنابر این هئوروتات به معنای کمال و رسایی است.
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)
تیر
تماشای جنگل در جزیره
تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هرماه گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه، در پهلوی تیشتر ودر پارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق میشود.
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)
مرداد
جنگل
مرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هرماه در گاه‌شماری اعتدالی
خورشیدی است. در اوستا امرتات ،در پهلوی امرداد ودر پارسی امرداد گفته شده که کلمه اي است مرکب از سه جزء:اول “ا” ادات نفی به معنی نه، دوم “مرتا” به معنی مردنی و نابود شدنی نیست و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابر این امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه “مرداد” به نادرست استعمال میشود.
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)
شهریور
جنگل
شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هرماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه، در پهلوی شتریور ودر پارسی شهریور می دانند. کلمه اي است مرکب از دو جزء: خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیر یه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعاً یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده .
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)
مهر
محیط زیست
در سانسکریت میترا، در اوستا و پارسی میثر ودر پهلوی میتر ودر پارسی مهر گفته میشود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند. مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است ودر اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است. مهر ایزد هماره بیدار و قدرتمند است و برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دروغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)
آبان
محیط زیست
در اوستا آپ در پارسی باستان آپی ودر پارسی آب گفته می شود. در اوستا بارها “آپ” به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه ی جا به صیغه جمع آمده است. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هرماه را، آبان می دانند. ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد. به سبب آنکه “زو” که یکی از پادشاهان ایران بود دراین روز با افراسیاب جنگ کرده، وی را شکست داده، تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد، ایرانیان این روز را جشن می‌گیرند، دیگر آنکه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار اتلاف گردیده و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابر این ایرانیان این روز را جشن کنند.
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)
آذر
محیط زیست
در اوستا آتر، آثر، در پارسی باستان آتر، در پهلوی آتر، ودر پارسی آذر میگویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگتری ایزدان است. آریائیان«هندوان و ایزدان» بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می دادند. ایزد آذر نزد هندوان ،آگنی خولنده شده ودر “ودا” «کتاب کهن و مقدس هندوان» از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب دراین ماه در برج قوس یاکماندار قرار می‌گیرد.
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)
دی
زمستان، یخ ، برف رودخانه
در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده، دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر “دا” به معنی دادن و افریدن است. در خود اوستا صفت دثوش «=دی»برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در بین سی روز ماه، روزهای هشتم و بیست و سوم به دی «آفریدگار،دثوش» موسوم است.
عکس پروفایل ماه تولد شما (عکس پروفایل متولدین تمام ماه ها)
بهمن
برف
در اوستا وهومنه ،در پهلوی وهومن، در پارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه اي است مرکب از دو جزء: “وهو” به معنی خوب و نیک و “مند” از ریشه من به معنی منش: پس یعنی بهمنش، نیک اندیش، نیک نهاد. اولین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگ ترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است.
اسفند
دویدن در برف زمستانی

بزودی قرار خواهد گرفت…

گروه سرگرمی تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت