عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

عکس پروفایل روز جهانی معلولان

زندگي کن…

حتي اگر

بهترين هايت را از دست داده ای

زيرا اين زندگي کردن است که

بهترين های ديگر را برايت مي سازد.

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

 

عکس تبریک روز معلول

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

عکس تبریک روز جهانی معلول

 

معلوليت يعني شناگري درخلاف چهت آب

آب اينچنيني جزرومد دارد ،خشونت دارد،بيرحمي دارد وبالاخره زبون نفهمه،معلول موفق کسي است که عليرغم اينهمه موانع خود را به سرمنزل مقصود ميرساند.

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

 

مــعلول…

فــردي کــه بــه اطــرافــيانــش درس صــبر و اســتقامت امــوزش مــيدهــد.

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

شعر روز معلولان

 

اگرچه معلولم ولي انديشه ام معلول نيست

هيچ مَجهولي براي فکر من مجهول نيست

اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم

داوَري هایِ نادرست درباره ام مَقبول نيست

عِزّت نَفسَم مرا نزد همه ی مُمتاز کرد

با تَرحُّم گر نگاهم مي کني مَعقول نيست

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

3 دسامبر روز جهانی معلولان

 

معلول از نظر لغوي به معناي هرچيزي که ان رابه علت و سبب ثابت کرده باشد

پس معلول آمده است تا ثابت کند که ميتواند جزء بهترينها باشد اگرچه از نظر فيزيکي دچار مشکل است اما با ايمان و اراده و پشتکار و تلاش و اميد والاي خويش ميتواند در اوج انسانيت و خوشبختي قرار گيرد

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

عکس تبریک روز جهانی معلول

 

خداوندمي فرمايد:

هرکه گرفتاري و مصيبتي بر او وارد امده و او بر ان مصيبت صبور و بردبار بوده

من حيا ميکنم از انکه در روز قيامت براي اوپرونده ای بازکنم

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

 

12 آذر روز معلول

 

معلوليت محبوبيت است از جانب آفريننده دوست

معلوليت محدوديت است اما ناتواني نيست

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

تبریک روز معلول

 

معلول…

کسي که براي ادامه زندگيش شايد از ديگران کمک بگيره ولي خيلي از ديگرانها ،اميد،صبر، استقامت ،پشتکار …در زندگيشون را از معلول ميگيرند

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

عکس تبریک روز معلول

 

روز جهاني معلولان

وقتي خداوند من را آفريد مطمئن بود که اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

متن تبريک روز جهاني معلولان

 

معلول فردي است منتخب خداوند که بدليل عشق زياد باريتعالي به بعضي از بندهاش

يک سري محدوديتها نهاده تا دردنياي باقي منزلگاه ويژه ای براي جبران سختي های اين دنياي فاني باشد

روز جهاني معلولان گرامي باد

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

پيامک روز جهاني معلولان

 

روز جهاني معلولين روز پاس داشت ارزش هاست , روز به اثبات رساندن خواستن توانستن است . روز نشان دادن ما مي توانيم است . روز جهاني معلولين گرامي باد .

 

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

عکس ویژه روز معلول

 

معلوليت يعني انعکاس نور و قدرت خداوندي در مخلوقي به ظاهر ناقص ولي با قابليتي بي نهايت

روز جهاني معلولان گرامي باد

عکس پروفایل روز جهانی معلولان | متن و عکس تبریک روز جهانی معلول

عکس پروفایل معلول

 

جدیدترین مطالب سایت