تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک

تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک

آتش سوزی سنگین در تالاب میقان اراک

 
متسافانه آتش سوزی تالاب آلودگی زیادی رابه محیط زیست اراک وارد کرد و هوای منطقه را برحانی کرد.
 
مجله تالاب : تالاب میقان در نزدیکی شهر اراک از بامداد امروز جمعه شاهد آتش سوزی گسترده اي است. دود این آتش سوزی در شهر اراک هم قابل مشاهده است. الان علاوه بر خودرو های آتشنشانی، هواپیمای آب پاش هم به محل آتش سوزی منتقل شده است.
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 

اتش سوزی تالاب اراک

 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
عکسهایی از آتش سوزی طبیعت
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
نابودی طبیعت
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
آتش سوزی تالاب
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
هوای ناسالم برای پرندگان و موجوادت زنده
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک
 
تصاویری از آتش سوزی در تالاب میقان اراک