تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

عزاداری هزار نفری در مقابل کاخ پادشاهی تایلند 

 

عزاداری به مدت یک سال در کشور تایلند برای پادشاه این کشور شروع شد دراین مدت قوانین خاصی را باید رعایت کنند با ما در سایت تالاب باشید با بهترین ها ۱۵۰ هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه به یاد پادشاه فقید این کشور در در بانکوک تجمع کردند. 

 

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزارعزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزارعزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزارعزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزارعزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزارعزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

تجمع 150 هزار عزادار تایلندی با پیراهن های سیاه

 

جدیدترین مطالب سایت