تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان

تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان

اصفهان آلوده ترین شهر ایران

 

اصفهان در هفته دوم دی ماه آلوده ترین شهر ایران شد !

 

مردم اصفهان در این چند روز اخیر در حالی از منازل خود خارج می‌شوند که شاخص های آلودگی هوا بر روی عدد ۲۰۰ بسیار ناسالم برای همه افراد قرار گرفته است.

 

مدارس اصفهان یکشنه و دوشنبه 10 و 11 دی ماه تعطیل شد.

 

تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
تصاویری از آلودگی هوای شهر اصفهان
 
جدیدترین مطالب سایت