بروزرسانی : 6 آذر 1396

تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب

تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب

نخستین مرحله بازسازی سرپل ذهاب

تصاویری از باسازی مناطق زلزله زده سرپل ذهاب در کرمانشاه آغاز شده است.
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
عکس هایی از بازسازی مناطق زلزله زده
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
آوار برداری برای بازسازی
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب
تصاویری از آواربرداری و اولین مرحله بازسازی سرپل ذهاب

منبع: تسنیم

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت