تصاویری از ماشین های فرسوده در تهران

تصاویری از ماشین های فرسوده در تهران

 ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهران 

 

در کوشه کنار شهر تهران تصاویری انمناسب از خودرو های فرسوده به چشم می خورد با دیدن این ماشین ها خاطره های زیادی برای ما زنده می شود با ما در سایت تالاب باشید با بهترین ها شهر تهران درشهر تهران مملو از خودروهایی است که برخی از آنان روزی عروس خیابان ها بودند و امروز در گوشه ای از شهر رها شده اند.

 

چهارچرخ های خاک خورده ای که در تصاویر زیر می بینید همان اتول هایی هستند که متعلق به دیروز و صدای خفته گذشته اند.

 

تصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهران تصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهران تصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهرانتصاویری از ماشین های فرسوده در تهرانتصاویری از ماشین ها فرسوده سرتاسر شهر تهران 

جدیدترین مطالب سایت