تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو

تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو

تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو

تعدادی از آتشنشانان و هموطنان عزیزمان در حادثه پلاسکو جان سپردن و این حادثه تلخ باعث غم و اندوه فراوان خانواده های این عزیزان شد.

تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
تصاویری از برگزاری مراسم سالگرد شهدای پلاسکو
 
 
منبع: میزان
 
جدیدترین مطالب سایت