تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی

تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی

رهبر کره شمالی در هوای برفی

 

رهبر کره شمالی دیکتاتور بزرگ , کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از کوه پکتو که بلندترین کوه شبه جزیره کره قلمداد میشود، بالا رفت.

 

وی بعد از آزمایش موفقیت آمیز موشک قاره پیما، استان ریانگ‌گانگ راکه زادگاه پدرش است برای سفر انتخاب کرد. این منطقه در کره شمالی مقدس خوانده میشود زیرامحل تولد کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است.

تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی
 
تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی
 

تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی

 
تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی
 
تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی
 
تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی
 
تصاویر کوه‌ پیمایی رهبر کره شمالی در هوای برفی