دلم می خواد آب به اصفهان برگردد! (معین هم پاش به دیرین دیرین باز شد)

مجموعه : کلیپ و فیلم
دلم می خواد آب به اصفهان برگردد! (معین هم پاش به دیرین دیرین باز شد)

کلیپ دیدنی دیرین دیرینی ها برای خشکی زاینده رود اصفهان را مشاهده نمایید.

 

معین هم پاش به دیرین دیرین باز شد…دلم میخواد به اصفهان برگردم تبدیل شد دلم میخواد آب به اصفهان برگردد.

 

کلیپ دیدنی دیرین دیرین برای خشکسالی

 

جدیدترین مطالب سایت