غلبه برکمرویی کودکان

غلبه برکمرویی کودکان

غلبه برکمرویی کودکان

 
کمرویی بیشتر به روابط بین فردی و اجتماعی بر می گردد”در نتیجه برای رفع مشکل کمرویی باید روشهایی رابه کار گرفت تا روابط بین فردی افزایش یافته و ازنظر کیفیت نیزبه سطح قابل قبولی برسد. به طور مثال، چنانچه در دختران و زنان استعداد
 
غلبه برکمرویی کودکان
 
و هنر خاص و مثبتی موجود است باید آن را تقویت کرده تا از این طریق اعتماد به نفسشان بیشتر شود چرا که هر چقدر اعتماد به نفس بالاتر باشد کم رویی کمتر می شود.همچنین، حضور در مهمانیها، فعالیتهای فوق برنامه مدارس و دبیرستانها، انجام بازیهای گروهی(تعاون)می تواند
 
 
به از بین رفتن کم رویی کمک نماید. بیان و گفتار نیک و زیبا نیز در توان بخشی به کم رویی نقش مهمی دارد. چنانچه بدانیم منظور خودمان را چگونه بیان کنیم بری مدت طولانی هرگز کم رو نخواهیم ماند و زمانی که ببینیم صحبتهایمان توجه اطرافیان را به خود جلب می کند، جرأت پیدا می کنیم.