روش نه گفتن به کودک ؟

روش نه گفتن به کودک ؟

چگونه به کودک خود نه بگوییم ؟

 

نه به کودک , «نه عزیزم، نمیتوانی با آن بازی کنی»، «نه، نه، نه. بهت گفتم که شکلات کافی هست» ، «نه، برادرت را نزن» بعنوان پدر یا مادر احتمالا احساس می‌کنید که واژه «نه» رابه صورت مستمر تکرار میکنید. و «نه» درواقع نوعی بومرنگ هست.

 

هر چه بچه شما بیشتر آنرا بشنود، بیشتر کاری می‌کند که شما «نه» بگویید. بنابر این میتوانید محدودیت هایي برای رفتار بچه بدون بهرهگیری از این لغت تعیین کنید.

 

جودی آرنال مولف کتاب «نظم و انضباط بدون پریشانی»، پنج راه حل برای این که بدون این که تربیت و انضباط بچه را کنار بگذارید به او «نه» بگویید، عرضه کرده هست.

روش نه گفتن به کودک ؟

مهارت «نه» گفتن به کودک را بیاموزیم

 – اگر چه «نه» مقدور هست خیلی صریح و مستقیم بنظر بیاید، بچه شما مقدور هست متوجه منظورتان نشود. آرنال می‌گوید: «انها نمی فهمند که «نه» به معنای انجام ندادن کاری هست.

 

این برای آن ها مفهوم ناشناخته اي هست» بجای آن به بچه هایتان انچه دوست دارید که انجام دهند را بگویید. بجای «ندو!» به او بگویید: «بیا باهم راه برویم» یا بجای «داد نزن!» به او بگویید «اکنون دیگر وقت آرام سخن گفتن هست.»

 
سایت تالاب -چیزهایی که نمیخواهید بچه با انها بازی کند را کنار بگذارید و فضاهای امن تری در منزل برای او ایجاد کنید. چند سال بعد بچه شما خودش می فهمد که چرا نمی‌تواند چیزی را لمس کند ولی تا آن دوران که به چنین مهارتی دست نیافته، بهتر هست چیزهایی که نباید به آن ها دست بزند را دور از معرض او نگه دارید.

 
-آرنال می‌گوید که وقتی بچه هاي خودش کوچک بودند، وقتی که از مقابل اسباب فروشی با انها عبور می کرده از این ترفند بهرهگیری می کرده هست. او دقت آن ها رابه سوی مغازه هاي طرف دیگر خیابان جلب می کرده و ضرورت «نه» گفتن به آن ها را از بین می برده هست «اگر می‌خواهید که دقت بچه از چیزی دور شود، چیزی جالب تر مقابل او قرار دهید و انها ناخودآگاه به سوی آن کشیده میشوند.»

 
-از آنجایی که بچه ها تازه در حال یادگیری زبان میباشند، تماس فیزیکی غالباً می‌تواند برای برقراری تماس از واژه ها مفیدتر باشد. آرنال میگوید که حتی این تماس فیزیکی برای انها بهتر هست. از چشمهایتان برای جلب دقت بچه و حفظ تمرکز او بهرهگیری کنید. برای یک لحظه خودتان رابه او نزدیک کنید و دست خودرا روی شانه او بگذارید و او بشما نگاه میکند.

 
-آرنال میگوید: «اگر خیلی سخت نیست، تا جاییکه میتوانید به او پاسخ مثبت بدهید. «نه» گفتن هاي خودرا برای چیزهایی که خیلی خطرناک میباشند نگه دارید. درآن صورت «نه» شما تاثیرگذار خواهد بود. دوران هایي در زندگی شما وجود دارند که می‌خواهید سر بچه فریاد «نه» بکشید و بدانید که انها واقعا این فریاد شما را شنیده اند.

 

منبع:  niniban.com

جدیدترین مطالب سایت