چرا بعضی از افراد در شب میترسند ؟

چرا بعضی از افراد در شب میترسند ؟

دلیل ترسیدن بعضی از افراد در شب

ترسیدن یک چیز عادی در بین مردم هست و ممکن هست هر شخصی مورد ترس قرار بگیرد ، اما ما یک سوال داریم واقعا چرا برخی از افراد در شب میترسند ؟

 

محققان دریافتند افراد در طول شب و حتی در اتاق روشن وحشت بیشتری نسبت به عکسهای و صداهای ترسناک دارند. بدن انسان هنگام شب تغییر حالت داده و نسبت به وقایع اطرافش هوشیارتر می شود که این حالت باعث ایجاد ترس و وحشت در فرد خواهد شد.
 

محققان دانشگاه جنوب غربی چین اظهار کردند: پژوهش حاضر نشان میدهد افراد در طول شب نسبت به نشانه‌هاي وقایع احتمالی تهدیدکننده واکنش‌پذیری بیشتری دارند.

 

آن ها در این تحقیق، ۱۲۰ زن را در یک اتاق بدون پنجره تحت یکی از چهار موقعیت زیر آزمایش کردند: اتاق روشن در طول روز، اتاق تاریک در طول روز، اتاق روشن در طول شب و اتاق تاریک در طول شب.

 

روی صفحه نمایش یک رایانه به آن ها ۱۰۰ عکس ترسناک مثل یک حمله در حال انجام و ۵۰ عکس خنثی مثل لوازم خانه نشان دادند. همینطور ۱۰۰ صدای ترسناک مثل صدای فریاد و ۵۰ صدای خنثی مثل صدای پنکه برای این زنان اکران گردید.

 

دمای اتاق نیز به شدت نظارت شد و محققان با بهرهگیری از داده‌هاي فیزیولوژیکی از جمله ضربان قلب و میزان تعریق، واکنش زنان را در این شرایط بررسی کردند. همینطور محققان گزارش زنان را در نتیجه‌گیری خود دخیل کردند.

 

آن ها دریافتند که تفاوت آن چنانی در واکنش زنان نسبت به عکسهای و صداهای خنثی در طول شب و روز وجود ندارد، اگرچه عکسهای و صداهای ترسناک در طول شب برایشان ترسناک‌تر به نظر می رسد.

 

زنان هنگام شب در برابر تهدیدهای احتمالی واکنش بیشتری از خود نشان میدهند و این درحالی هست که انها از موقعیت امن اطرافشان آگاهی دارند.

 

جدیدترین مطالب سایت