با زندگی کردن در گذشته یا اینده زیستن

با زندگی کردن در گذشته یا اینده زیستن

با زندگی کردن در گذشته یا اینده زیستن

 
 
هنگامی که هنوز چیزی برای بخشیدن داری هرگز ناامید نشو.
 
هیچ چیز واقعا به پایان نمی رسد تا لحظه ای که خودت دست از تلاش برداری از مواجه شدن با خطرات نترس, زیرا بدین ترتیب فرصت می یابی که بیاموزی چقدر باید شجاع باشی.
 
 
با گفتن این که: یافتن عشق غیر ممکن است مانع ورود عشق به زندگی خود نشو.
 
سریعترین راه دریافت عشق بخشیدن آن به دیگران است.
 
 
سریعترین راه از دست دادن آن محکم نگاه داشتن آن است.
 
رویا های خود را رها نکن. بدون رویا بودن یعنی بدون امید بودن و ناامیدی یعنی این که هیچ هدفی نداری.
 
زندگی یک مسابقه نیست بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد و چشید.