بروزرسانی : 11 آبان 1396

رابطه ی مستقیم افراد باهوش و استرس و اضطراب

رابطه ی مستقیم افراد باهوش و استرس و اضطراب

افراد باهوش آیا استرسی هستند ؟ 

امروزه داشتن اضطراب و اضطراب برای همه ی یکسان میباشند و تقریبا همه ی استرسی میباشند . 

یک روانشناس بالینی با اشاره به مهمترین مولفه در تعریف هوش که توانایی سازگاری هست، بیان کرد: تحقیقات نشان داده هست که افراد باهوش در شرایط اضطرابی، عملکردی متمایز با افرادی که از هوش کمتری برخوردار میباشند، دارند.

به گزارش تالاب پزشک عارف‌نظری در گفت و گو با سلامت آنلاین با اشاره به سه حالت که منتهی به اضطراب در افراد میشود، افزود:

اضطراب مقدور هست در موقعروبه‌رو شدن با موقعیتی ناشناخته، به هنگام تعارض شناختی و یا به عبارتی وقتی که شناخته‌ها با حقایق تطابق ندارد ودر سومین حالت در موقعیت‌هاي تهدید آمیز ایجاد شود.

وی با یاد مثالی درمورد تصویر‌العمل فرد باهوش در قیاس با افرادی با بهره هوشی کمتر، اظهار کرد: افرادی که از هوش بیشتری برخوردارند در برابر موقعیت‌هاي اضطرابی، مؤثرتر و سریعا‌تر به راه حل می رسند.

به گزارش تالاب این روانشناس بالینی افزود: همچون مثال مقدور هست یک فرد با بهره هوشی بالا به غرض قرار ملاقاتی که دارد، منتظر قطاری باشد که با تاخیر روبه‌رو شده هست، در چنین موقعیتی اگر چه اضطراب در او ایجاد خواهد شد اما در قیاس با فردی که بهره هوشی پایین‌تری دارد

سازگاری بیشتری با شرایط پیش آمده پیدا کرده و مقدور هست در عرض ده دقیقه راه حل مناسبی را پیدا کند اما فردی که از بهره هوشی کمتری برخوردار هست، احتمال دارد در عرض نیم ساعت پیروز به یافتن یک راه حل شود.

عارف‌نظری با بیان اینکه اضطراب میتواند بر عملکرد هوش، تاثیر منفی بگذارد، تصریح کرد: قرار گرفتن در شرایط اضطراب آفرین مثل زلزله، کارکرد هوش فرد با ضریب ۱۴۴رابه ۱۳۸ می رساند، عملکرد افرادی که بهره هوشی کمتری دارند

نیز در برابر اضطراب همین‌گونه هست، بدین معنی که فرد با بهره هوشی ۱۰۰ نیز با کارکرد هوش ۹۰ در برابر اضطراب روبه‌رو خواهد شد.

به گفته این روانشناس بالینی، یک فرد باهوش به علت هوش بالاتر، درگیری‌هاي ذهنی بیشتری نسبت به فرد معمولی دارد و قطعا به علت مشغله‌هاي فراوان، میزان اضطراب در او افزایش خواهد یافت، در حقایق بین هوش و اضطراب یک رابطه همبستگی وجوددارد

و اگر جایگاه یک فرد با بهره هوشی پایین نیز عوض شود ودر شرایط فرد مقابل قرار گیرد مسلما اضطراب بیشتری وی را در برمی‌گیرد، اما بطور کلی، رابطه مستقیمی در اینکه افراد باهوش مضطرب‌تر باشند، وجود ندارد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت