آشنایی با هوش زناشویی

آشنایی با هوش زناشویی

آشنایی دقیقی با هوش جنسی

 

 

افراد دارای هوش جنسی می دانند که چطور از خود و دیگراندر زمان و مکان مناسب لذت کاملی ببرند بهرهگیری نمایند.متوسط هوش جنسی بانوان از متوسط هوش جنسی آقایان بالاتر هست‎

 

آیا می دانستید که متوسط هوش جنسی بانوان از متوسط هوش جنسی آقایان بالاتر هست و این بدان خاطر هست که در جوامع امروزی، زنان بیش از مردان مورد کنش‌هاي جنسی واقع می گردند. هوش جنسی یعنی این که فرد در رابطه با تمایلات و کشش‌هاي جنسی خود به هوشیاری رسیده باشد. فرد دارای هوش جنسی بالا می داند که چگونه می‌بایست جذاب باشد.

 

او میداند که افراد جذاب و مطلوب از چه ویژگی‌هایي برخوردار میباشند. او میداند که اگر کسی را مطلوب ارزیابی می کند، چگونه به وی نزدیک شود. او می تواند بفهمد که چه کسانی به وی از نظر جنسی علاقمند بوده و یا این که شانس وصال با چه کسانی را هرگز نخواهد داشت.

 

آشنایی دقیقی با هوش جنسی

 

افراد دارای هوش جنسی می دانند که چگونه و چه زمانی این شانس را پیدا میکنند که سر صحبت‌شان را با کسی که به نظرشان جذاب هست باز کنند و می دانند که این صحبت کردن باید با چه ادبیاتی رقم بخورد زیرا انها به نحوه نفس کشیدن، فراز و فرودهای آوایی مخاطب، زبان تن، حالات چهره و شاخص‌هاي جنسی آدمی ‌اشراف دارند. برای مثال گاهی شخص دست خود را بر روی شانه ما میگذارد، این حرکت دست وی معانی مختلفی را در بر خواهد داشت. گاهی این حرکت صرفاً بیانگر یک صمیمت انسانی هست، گاهی برای این هست که به ما بفهمانند به کمک ما نیاز دارند و گاهی نیز برای لذت جنسی هست.

 

آن‌کس که هوش جنسی بالایی دارد این توانایی را داراست که در این لحظات به نیت فرد پی ببرد. او حتی می تواند بفهمد که این لذت وجه اخلاقی دارد یا غیراخلاقی. متوسط هوش جنسی بانوان از متوسط هوش جنسی آقایان بالاتر هست و این بدان خاطر هست که در جوامع امروزی، زنان بیش از مردان مورد کنش‌هاي جنسی واقع می گردند و همین در معرض قرار گرفتن‌هاي مداوم، شرایطی را رقم میزند که ایشان در این دست مسائل، پخته‌تر رفتار کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت