سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

سو استفاده عاطفی احساسی چیست؟

در قرن 21 انسانها بـه اوج مهارت ها و امکانات خود رسیده اند، می توان گفت در روانشناسی هم دقیقا همچنین موضوعی صدق میکند، موضوعی هست بـه نام موضوع سو استفاده کردن از فرد بـه صورت جنسی ؛ مالی و غیره.. بـه صورت عاطفیو احساسی

در ادامه راه هاي‌ پیشگیری و پیشگیری از سو استفاده احساسی را برایتان بیان می کنیم.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

شکل ظاهری سوءاستفاده ممکن اسـت شامل بیان گفته‌هاي‌ خلاف واقع، انعکاس واقعیت بـه شکلی دیگر و تهدید کردن یا اقدامات دیگر باشد کـه طبق معمول دارای الگو یا نظمی ثابت هستند و حداقل برای مدتی ادامه داشته‌اند.

 

دراین مقاله از تالاب درباره‌ي علائم و موقعیت‌هایي کـه ممکن اسـت در ان‌ها سوءاستفاده‌ي عاطفی رخ دهد صحبت خواهیم کرد، دانستن این اطلاعات میتواند بـه شـما کمک کند تا وضعیت خودرا بررسی کرده ودر صورت نیاز بـه دنبال کمک باشید.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

 

معمولا سو استفاده احساسی در چه موقعی اتفاق می افتد؟

افراد سوءاستفاده کننده طبق معمول از کسانی کـه بـه ان‌ها بسیار نزدیک هستند سوءاستفاده می کنند. بـه‌عنوان مثال، ممکن اسـت این فرد شریک زندگی شـما باشد کـه از شـما سوءاستفاده میکند.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

با این حال، سوءاستفاده‌ي عاطفی ممکن اسـت در انواع دیگر روابط مانند مثال‌هاي‌ زیر هم رخ دهد.

ارتباط با یک شریک تجاری یا یکی از همکاران نزدیک باشد.

ارتباط با والدین

ارتباط با پرستار خانگی

ارتباط با یک دوست صمیمی کـه شخص بـه او اعتماد میکند.

همان‌ طور کـه انجمن ملی بازماندگان کودک‌آزاری ایالات امریکا اظهار داشته اسـت، سوءاستفاده‌ي روحی و روانی در بعضی

شرایط می تواند بسیار ظریف باشد. ممکن اسـت فرد حتی متوجه نشود کـه شخصی در حال سوءاستفاده از ان‌ها اسـت.

شناسایی این الگوهای رفتاری ویرانگر و تلاش برای پایان دادن بـه ان‌ها امری کاملا ضروری اسـت.

 

سو استفاده روانی با چراغ گاز

سوءاستفاده‌ي عاطفی اشکال مختلفی دارد اما بسته بـه کاری کـه سوءاستفاده کننده انجام میدهد ممکن اسـت در یکی از چندین دسته زیر قرار بگیرد.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

عده اي از این نوع سوءاستفاده‌ها در ادامه آورده شده‌اند:

 

طرح خواسته یا دستورات و انتظار تحقق ان‌ها از شـما

تصمیم‌گیری در همه ی‌ي شرایط، حتی لغو کردن برنامه‌هاي‌ شخص دیگر بدون پرسیدن از او

نظارت کردن محل زندگی شخص دیگری بـه طور مداوم

اصرار بـه شـما برای تماس‌هاي‌ منظم، پیامک یا ارسال عکسهای با جزئیات مکانی و حتی حضور دراین مکان‌ها برای خاطرجمعی از صداقت یا دروغ گفتن شـما

تقاضای از شـما مبنی بر پاسخ فوری بـه تماس‌ها یا پیامک‌ها

اعمال نظارت مالی بر شخص دیگر، مانند انتقال دارایی‌هاي‌ شخص بـه حساب خود و فقط دادن پول تو جیبی مختصر بـه شخص دیگر

 

جاسوسی از طریق تلفن همراه شخص دیگر، بررسی تاریخچه‌ي اینترنت وی یا جست‌وجوی سوابق تماس‌هاي‌ وی با دیگران
داشتن قانونی مبنی بر این کـه هر زمان از فرد تقاضا کرد گذرواژه تلفن همراه، حساب‌هاي‌ رسانه‌هاي‌ اجتماعی و ایمیل را بـه او بدهد.

 

با فرد مانند کودک رفتار کردن، از جمله گفتن این کـه ان فرد چه چیزی بخورد، چه چیزی بپوشد یا این کـه کجا میتواند برود.
داد و فریاد کـه غالبا تاکتیکی با هدف ترساندن قربانی اسـت و میتواند روشی باشد کـه فرد سوءاستفاده کننده بـه وسیله‌ي ان بـه دیگری بفهماند کـه چه کسی نظارت وی را در دست دارد.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

استفاده از ترس‌هاي‌ افراد دیگر؛ افراد سوءاستفاده کننده طبق معمول از ترس‌هاي‌ اشخاص برای بازرسی کردن ان‌ها استفاده می کنند.
دریغ کردن محبت؛ سوءاستفاده کنندگان ممکن اسـت شخص را بـه خاطر رفتار «بدش» مجازات کنند و محبت خودرا از او دریغ کنند یا بـه او این احساس را تلقین کنند کـه ان فرد سزاوار عشق و محبت نیست.

دادن هدایای بیش از حد و با اشاره ضمنی بـه این مفهوم کـه این هدیه‌ها ممکن اسـت هر لحظه ناپدید شوند، یا بـه‌عنوان یادآوری انچه طرف مقابل درصورت ترک رابطه از دست خواهد داد.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

حس خجالت

ممکن اسـت فرد سوءاستفاده کننده سعی کند کـه شخص مقابل را درباره‌ي رفتار خود شرمنده کند.
افراد سوءاستفاده کننده ممکن اسـت سعی کنند کاری کنند کـه فرد بـه خاطر کمبودهایش احساس شرمندگی و خجالت کند و یا این کـه احساس کند بـه خاطر این کمبودها لیاقت خیلی از چیزها را در زندگی ندارد.

 

پند و نصیحت: فرد سوءاستفاده کننده ممکن اسـت درباره‌ي رفتار طرف مقابل بـه او پند و نصیحت‌هایي بکند، بـه گونه‌اي کـه شخص مقابل احساس کند فردی فرومایه اسـت.

رفتار انفجاری: این موضوع جزئی از رفتارهای نظارت اسـت. انجام ندادن انچه کـه فرد سوءاستفاده از شـما میـــخواهد، ممکن اسـت منجر بـه طغیان رفتاری یا خشمگین وی شود. این روش راهی برای بازرسی فرد و ایجاد احساس شرم در «گوش نکردن بـه دستورات» اسـت.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟
دروغ گفتن: افراد سوءاستفاده‌گر ممکن اسـت با صراحت دروغ بگویند و بـه شـما دروغ‌هایي دربار‌ي نظر دوستانتان درباره‌ي رفتار «بد» شـما بگویند.

فرار کردن از مسؤولیت: افراد سوءاستفاده‌گر ممکن اسـت بـه جای این کـه مشکلی را کـه بـه ان‌ها مربوط اسـت حل کنند، ان وضعیت را بـه کلی ترک کنند و از روبرو شدن با مسائلی کـه دوست ندارند بپرهیزند.

 

بـه‌عنوان مثال، دریک اختلاف خانگی، ان‌ها ممکن اسـت بـه سادگی اظهار کنند کـه شخص مقابل دیوانه اسـت. اینکار میتواند تمام تقصیرها را بـه گردن شخص مقابل بیندازد ودر او احساس شرمندگی ایجاد کند ضمن این کـه هرگز مسأله را حل نمیکند.

بی‌ارزش جلوه دادن: بـه‌عنوان مثال اگر شـما بخواهید کـه درباره‌ي مسائل یا مشکلات خود صحبت کنید، ممکن اسـت فرد سوءاستفاده کننده از شـما انتقاد کند و بگوید کـه از کاه دارید کوه می‌سازید و این مسائل هیچ ارزشی ندارند.

 

سرزنش کردن طبق معمول از احساس ناامنی درونی فرد سوءاستفاده کننده ناشی می شود. ان‌ها با سرزنش کردن دیگران، دیگر وادار نیستند کـه مشکلات و کاستی‌هاي‌ خودرا احساس کنند.

 

این مسأله ممکن اسـت اشکال مختلف زیر را داشته باشد؛

حسادت: حسادت میتواند یک تاکتیک برای سوءاستفاده باشد. فرد سوءاستفاده کننده ممکن اسـت شـما را مدام بـه صحبت یا برقراری رابطه مخفیانه با افراد دیگر، متهم کند. ان‌ها ممکن اسـت شخص دیگر را متهم کنند کـه مدام ان‌ها را فریب می دهد.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟
بازی دادن قربانی: ممکن اسـت فرد سوءاستفاده کننده با سرزنش کردن فرد دیگر درباره‌ي مسائلی کـه اصلا وجود خارجی ندارند سعی کند کنترلش را بر فرد قربانی حفظ کند و وی را دیوانه جلوه دهد. ان‌ها حتی ممکن اسـت شخص مقابل را بـه سوءاستفاده کردن متهم کنند.

تحریک کردن قربانی: فرد سوءاستفاده کننده بـه طور معمول می داند کـه چگونه طرف مقابل را خشمگین کند. ان‌ها ممکن اسـت ان‌قدر شـما را اذیت کنند تا زمانی کـه شـما ناراحت شوید و سپس شـما را بـه خاطر این کـه همیشه ناراحت و بدخلق هستید سرزنش کنند.

 

تحقیر کردن

در اکثر شرایط، بـه نظر می رسد اعمال یا سخنان فرد سوءاستفاده کننده هدفی جز تحقیر طرف مقابل ندارد. این نوع رفتار عموما بـه صورت زیر هستند؛

استفاده از اسامی تحقیرآمیز: افراد سوءاستفاده کننده ممکن اسـت با صراحت طرف مقابل را احمق، دیوانه یا با سایر نام‌هاي‌ توهین‌آمیز صدا کنند ودر صورت برخورد با ان‌ها، ممکن اسـت سعی کنند کـه توهین خود ان را بـه‌عنوان شوخی جلوه بدهند.

شوخی یا کنایه: اگر هردو طرف یک رابطه از شوخی لذت ببرند، در ان صورت شوخی و کنایه می تواند وسیله‌اي برای تفریح باشد، اما گاهی اوقات، افراد سوءاستفاده کننده سخنان تحقیرآمیز خودرا بـه‌عنوان شوخی و کنایه تلقی می کنند. اگر فرد مقابل احساس آزردگی کند، ممکن اسـت فرد سوءاستفاده کننده بـه دلیل نداشتن روحیه‌ي شوخ‌طبعی، طرف مقابل را بیشتر مسخره کند.

 

سو استفاده احساسی در زندگی چیست؟

در بیشتر موافق این افراد دیگران رابا القاب توهین آمیز صدا می زنند ؛ بـه طور کلی این افراد در بازاریابی خیلی افراد موفق و کارکشته اي هستند چرا کـه می دانند دقیقا ذهن مخاطب شان را چگونه بازی دهند.

جدیدترین مطالب سایت