افرادی که شاد هستند به این نکات توجهی ندارند !

افرادی که شاد هستند به این نکات توجهی ندارند !

شادبودن و دور کردن انواع منفی ها 

نکات مهمی در مورد افراد شاد و افراد غمگین هست در ادامه میتوانید این نکات را بخوانید .

 

1. انها به دارایی هاي مادی اهمیتی نمیدهند.

مطمئناً داشتن خودرو هاي لوکس، منزل هاي بزرگ و یک حساب بانکی مفید بینظیر هست. ولی این چیزها ضمانتی برای خوشبختی و موفقیت نیست. افراد واقعاً شاد دوست دارند اکثر از منابع خود برای افزون کردن ارزش به زندگی دیگران و داشتن یک زندگی آبرومندانه و راحت بهرهگیری کنند. اگر پول به سراغشان بیاید، شاد میشوند ولی اگر نیاید باز هم شاد و راضی میباشند.

 

2. انها اهمیتی به پس گرفتن بخشش هاي خود نمیدهند.

همه ی یک تحسین یا دستمزد غیرقابل انتظار را دوست دارند ولی بااینکه همه ی ي به شدت به دنبال تحسین و دستمزد میباشند. افراد واقعاً شاد بدون چشم داشت به دیگران خدمت میکنند. دستمزد برای این افراد این هست که میدانند به زندگی فردی دیگر ارزش افزون کرده و آن را غنی تر کرده اند.

 

3. انها اهمیتی به برآورده کردن انتظارات جامعه نمی‌دهند.

آدم ها مداوماً تحت فشار برآوردن انتظارات جامعه میباشند که معمولاً استرس آور هست. آدم هایي که با انها رفت و آمد میکنید، برایشان کار میکنید یا حتی با انها ازدواج میکنید معمولاً دیکته شده از طرف انتظارات جامعه از شما میباشند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به برآوردن انتظارات و استانداردهای جامعه نمیدهند.

 

انها به درون خودشان نگاه میکنند و کاری که دلشان می‌گوید را انجام می دهند. با گوش دادن به غریزه شان و دنبال کردن راه قلبشان، میتوانند رضایت و شادی عمیقی برای خود ایجاد کنند.

 

4. انها اهمیتی به تعصبات انسان هانمیدهند.

خیلی ها قربانی تعصبات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی میباشند که به آن تعلق ندارند. افراد واقعاً شاد به هیچکدام از انها اهمیت نمی‌دهند. انها به همه ی ي آدم‌ها یکسان و بدون تبعیض قائل شدن از نظر جنسیت، نژاد، مذهب، سن، تمایلات جنسی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی شان نگاه میکنند.

 

افراد واقعاً شاد شما را بخاطر انچه که هستید و انچه که توانایی اش را دارید قضاوت میکنند نه بخاطر رنگ پوستتان یا کشور محل تولدتان.

 

5. انها اهمیتی به تایید و ارزش گذاری دیگران نمیدهند.

افراد شاد واقعاً اهمیتی نمی‌دهند که شما چه فکری درباره آن ها میکنید چون ارزش خودشان را میدانند. اگرچه انها به حرف هاي دیگران گوش می‌کنند و نکات مفید آن رابه کار می بندند ولی به دنبال تایید دیگران نیستند. انها میدانند که اگر بخواهید برای تایید دیگران زندگی کنید،

 

از تایید نکردن هایشان خواهید مرد. افراد واقعاً شاد کاری که باید انجام شود را انجام می دهند و هیچوقت اجازه نمیدهند افراد منفی انها را دلسرد کنند.

 

6. انها اهمیتی به همه ی ي وقت} حق با انها بودن نمیدهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی نمیدهند که گاهی اشتباه کنند. بالاخره هیچکس نیست که همه ی ي چیز را بداند و همه ی ي پاسخ ها را داشته باشد. با پذیرفتن اشتباهتان هست که می توانید دریچه هاي یادگیری رابه روی خودتان باز کنید. افراد واقعاً شاد گوش میکنند و ایده هاي عاقلانه اي که گاهی مخالف با عقیده خودشان هست رابه کار می بندند. این یادگیری انها را تسهیل کرده و شادی شان را دوچندان می کند.

 

7. انها اهمیتی به محیط هاي نامساعد نمیدهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی به محیط هایي که درگیری هاي مثبت برایشان ایجاد نمی کنند نمیدهند. انها میدانند که چنین محیط هایي توام با استرس میباشند و سطح شادی شان را پایین می آورند و حتی میتوانند برایشان زیان آور باشند. درعوض، این افراد از محیط هایي استقبال میکنند که توام با فعالیت هاي مثبت و برایشان توام با لذت باشد مانند پارک ها.

 

8. انها اهمیتی به قیاس هاي اجتماعی نمیدهند.

افراد واقعاً شاد خودشان را با دیگران قیاس نمی کنند. اگرچه سعی میکنند از تجارب دیگران درس بگیرند و وقتی می بینند کسی کاری رابه خوبی انجام می‌دهد از او ذکر میگیرند تا بتوانند همان موفقیت را در زندگی خودشان داشته باشند ولی تمرکزشان همه ی ي وقت بر پیشرفت خودشان و تحسین دیگران برای پیشرفت هایشان هست. این باعث می‌شود که شادتر باشند و از حسادت، خشم و احساسات منفی برتری نسبت به دیگران دور بمانند.

 

9. آن ها اهمیتی به دخالت در کار دیگران نمیدهند.

افراد واقعاً شاد بکار دیگران کاری ندارند. اگرچه اگر از انها کمک بخواهید، به کمکتان خواهند آمند و وقتی ببینند بطور مشخص راه اشتباه میروید هم مداخله میکنند ولی تمرکز اصلی شان بر اول آباد کردن منزل خودشان هست بعد دیگران.

 

10. انها اهمیتی به غیبت کردن پشت سر دیگران نمیدهند.

افراد واقعاً شاد اهمیتی به غیبت کردن و شایعه پراکنی نمیدهند. انها از زندگی خودشان راضی میباشند و هیچ میلی به درگیر کردن خودشان به اتفاقات زندگی دیگران ندارند. تنها افرادی غیبت میکنند که افرادی قشری میباشند و زندگی خودشان به اندازه کافی برایشان راضی کننده نیست.

 

11. انها اهمیتی به روابط مسموم نمیدهند.

روابط مسموم نه تنها می‌توانند همراه با آزار جسمی و توهین بشما میباشند، بلکه شکایت ها و غر زدن هاي پیوسته و تغییر رفتارهای پیوسته را هم در بر میگیرند که باعث ناراحتی شما میشوند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به هیچیک از انواع روابط مسموم نمی‌دهند زیرا این روابط فقط نتیجه اي مسموم

 

افرادی که شاد هستند به این نکات توجهی ندارند !

چگونه با شادی زندگی کنیم ؟ 

 

به دنبال خواهند داشت. افراد واقعاً شاد دور و برشان را با افراد مثبتی پر میکنند که میخواهند از زندگی انتها بهرهگیری را ببرند و می‌توانند روابط سالمی ایجاد کنند که شادی اکثر به دنبال خواهد داشت.

 

 

12. انها اهمیتی به کینه ورزی نمیدهند.

همه ی ي ما خیلی وقت ها بخاطر حرف، عمل یا رفتار یک نفر ناراحت شده ایم. بااینکه کینه به دل گرفتن از این افراد بسیار ساده هست، ولی افراد واقعاً شاد میدانند که این برترین انتخاب پیش رویشان نیست. آن ها میدانند که کینه به دل گرفتن راهی مطمئن برای مسموم کردن افکار و شاید رفتارهایشان هست.

 

افراد واقعاً شاد می بخشند و زندگی شان را پیش میبرند. این یعنی خودرا بالا کشیدن ازآن موضوع و آزاد کردن خود. همانگونه که کنفسیوس می‌گوید، «اشتباه کردن چیزی نیست، مگراینکه همچنان آن رابه دلیل نگه دارید.»

 

13. آن ها اهمیتی به دروغگویی نمیدهند.

ممکن هست بگویید که همه ی ي بالاخره یک دروغ کوچک هم که شده می گویند. شاید اینجور باشد ولی بعضی ها خیلی اکثر از بقیه دروغ میگویند. افراد واقعاً شاد اهمیتی به این افراد و دروغ هایشان نمیدهند. زندگی هایي که بر پایه دروغ و فریب بنا نهاده شده باشند، خیلی سریع ویران میشوند. افراد واقعاً شاد این واقعیت را درک میکنند و میدانند که خیلی بهتر هست که حقیقت را بگویند.

 

14. انها اهمیتی به شکایت کردن نمیدهند.

شکایت میوه یک زندگی بدون مرکزیت هست. افراد واقعاً شاد به شکایت کردن اهمیتی نمیدهند چون از زندگی شان راضی میباشند. انها همینطور به افرادیکه مدام در حال غر زدن و ناله کردن میباشند هم اهمیتی نمی‌دهند زیرا این افراد روحیه انها را خراب میکنند. افراد واقعاً شاد قدردان و شکرگزار چیزهایی میباشند که دارند و حتی اگر وضعیت بر وفق مرادشان پیش نرود، به آن چه که پیش می‌آید امیدوار میباشند.

 

15. انها اهمیتی به انتقام جویی نمیدهند.

به گزارش تالاب و اتمام این که، اگر واقعاً دلتان می خواهد زندگی شادی داشته باشید، نخواهید توانست برعلیه فردی دیگر به دنبال انتقام جویی باشید. افراد واقعاً شاد انتقام رابه سرنوشت واگذار می‌کنند. انها سعی میکنند با آن موضوع کنار بیایند و درعوض انتقام، تلاش میکنند تا آن انرژی منفی رابه بهرهگیری اي مثبت تر و مفیدتر برسانند.

 

یادتان باشد…

زندگی همیشه} بر وفق مراد پیش نمیرود. گاهی وقت ها وضعیت آنطور که شما میخواهید نیست. زندگی این هست و کاری از دست شما برنمی آید. ولی شادی حتی در این مواقع هم یکی از انتخاب هاي انتخابی شماست. از همین امروز تصمیم بگیرید که شاد باشید!

 

جدیدترین مطالب سایت