30 مورد از رازهای موفقیت در زندگی

30 مورد از رازهای موفقیت در زندگی

30 روش برای موفق شدن در زندگی 

رازهای زندگی یعنی موفقیت در زندگی ، پس همۀ وقت آرزومندیم که شما در زندگی پیروز باشین .

 

راز اول

از كارهایی كه ناچاری انجام دهی لذت ببـــر.
نق زدن تنها تو را خسته تر می كند و نمی‌گذارد كار را درست انجام دهی.
اما اگر با موفقیت مثل یك دوست رفتار كنی.
مثل سگ همۀ جا به دنبالت خــــــواهد بود.

 

راز دوم

سعی كن كارهایت را از صمیم قلب انجام دهی.
نه به صرف این كه ناچاری انجام دهی.
باید به كارت ایمان داشته باشی.
یك جریان آب ضعیف ، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می كند.

 

راز سوم

همۀ چیز را همانطور كه هست بپذیر.
خواستن تنها، چیزی را تغییر نمی‌دهد.
خواستن، باد را از وزیدن باز نمی دارد و برف را به آب نبات تبدیل نمی كند.
اگر می خواهي چیزها را بهتر از خودشان تبدیل كنی، با آن ها همان گونه كه میباشند مواجه شو.

 

راز چهارم

تمرین كن تا از درون خوشحال باشی.
اجازه نده دیگران برای خوشحال كردن تو تصمیم بگیرند.
خودت رئیس كارخانة شادی سازی باش.

 

راز پنجم

ذهنت را همانند ابر سفیدی كه در آسمان هست، آزاد كن.
تلاش كن، اما نتایج كار را واگذار تا با هم كار بیایند
برای ابر چه فرقی می كند باد از كدام سو بوزد.
چرا وقتت را برای چیزی كه در كنترل تو نیست، تلف می كنی؟

 

راز ششم

وقتی تصمیم به انجام كاری می‌گیری،
از خود نپرس : من چه میخواهم ؟
بلكه بپرس : چه كاری به نفع همۀ هست ؟
اگر به فكر منافع دیگران باشی، دیگران در كنارت كار خواهند كرد و كمكت خواهند كرد تا پیروز شوی.

 

 

راز هفتم

هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی، از این كار چه نفعی عایدم خواهد شد؟
پرسش درست این هست كه : چه كاری به نفع همۀ هست؟
منزل زمانی مستحكم خواهد شد كه همة دیوارهایش استوار باشند.
 

راز هشتم

وقتی كار به مشكل میخورد، نه دیگران را سرزنش كن و نه خود را،
انسان وقتی شنا یاد میگیرد كه از فرو رفتن در آب نترسد.

 

راز نهم

برای موفقیت در هر كار،
باید ابتدا عکس واضحی از نقشة كار داشته باشی.
آن گاه، همانطور كه در باد شدید، نخ بادبادك را محكم نگه می داری،
باید هدفت را هم به همان محكمی نگهداری.

 

30 مورد از رازهای موفقیت در زندگی

30 مورد از رازهای موفقیت در زندگی

 

راز دهم

اگر طرحی در عمل مشكل تر از آن شد كه فكر می كردی، دلسرد نشو.همۀ چیز این جهان همچنین هست، خصوصاً اگر ارزشمند باشد.
لاجرم خود حبابی بیش نبود، جذاب اما توخالی.

 

راز یازدهم

مشكلات ما را قوی و به سمت پیروزی هاي بزرگ‌تر هدایت می كنند. كوهنوردی آسان نیست، اما منظره اي هم كه از قله كوه دیده میشود، بسیار زیباست.

 

راز دوازدهم

اراده ات را قوی كن. خود را وارد به انجام كارهایی كن كه برایت مشكل اند. سپس انها را با جدیت انجام بده. بعد از مدتی خواهی دید كه اراده ات همانند گرزی فولادی سخت و درخشان شده هست.

 

راز سیزدهم

با انرژی كامل روی كارهایت تمركز كن. شیشه هاي رنگی كلیسا، هنگام عبور نور از آن ها بسیار جذاب و درخشان میشوند. كارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی، شفاف و جذاب خواهند شد.

 

راز چهاردهم

هنگامی كه قصد انجام كاری را داری، از خود نپرس :
دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند ؟
بلكه بپرس : چگونه می‌توانم آن را درست و به بهتـــــــــرین وجه ممكن انجام دهم.
این را بدان كه همواره حقیقتی تازه در انتظار كشف شدن هست.
بدون احساس وجود این حقایق، كریستف كلمب هرگز به آمریكا نمیرسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی كرد.

 

راز پانزدهم

هر كاری را با جان و دل انجام بده.
اگر شعاع انرژی ات را مثل ذره بینی كه نور خورشید را متمركز می كند، روی موانع تمركز دهی، هر مانعی كه سر راهت باشد خواهد سوخت.

 

راز شانزدهم

امروز را آغازی تازه بدان.
چرا به چیزی كه دیروز اتفاق افتاده، یا انجام شده فكر می كنی؟
زندگی رودخانه اي هست كه مدام به سمت آینده در جریان هست.
هیچ قطره اي از آن دوبار از زیر یك پل رد نمیشود.
كار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همۀ وقت.

 

راز هفدهم

افكار و رویاهایت را بسط بده.
هنگامی كه در بیرون چمنزاری پهناور هست كه از هر سو تا افق امتداد دارد. چرا خود را در آغل حبس كنی.

 

راز هجدهم

نگذار افكار و ذهنیاتت به صورت عادت درآیند.
سعی كن هرگز در جا نزنی.هر روز از زاویه اي تازه به كارها نگاه كن.
زندگی یك صحنة پر از ماجراست.
به اطرافت نگاه كن: نشانه هاي زیبایی وجود دارند كه به كشفیات تازه اشاره می كنند.

 

راز نوزدهم

مهمترین چیز احساسی هست كه نسبت به كارت داری.
وجود رنگ هاي تیره در یك تابلوی نقاشی.
نشانة افسردگی نقاش آن تابلوست.
رنگ هاي روشن، حاكی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست.
هر كاری را با شادی انجام بده، تادیگران را هم خوشحال كنی.

 

راز بیستم

زندگی مثل یك تاب هست كه هم می تــــــــــواند سرگرم كننده باشد و هم حال به هم زن.
اگر هر زمان كه تاب می خوري احساس شگفتی كنی، لذت تاب خوردن را احساس خواهی كرد.
در زندگی هم هر زمان كه كاری را انجام می دهي، از انجام آن شگفتی احساس كن.

 

راز بیست و یكم

حرف حق را بپذیر و كاری به گویندة آن نداشته باش.
مثلاً اگر بوی دود را احساس می كنی و طوطی ات فریاد بزند كه :
منزل آتش گرفت!
آیا به مهمانهایت خواهی گفت :
این طوطی نمی فهمد چه می‌گوید؟

 

راز بیست و دوم

عقاید را با حقایق اشتباه نكن.
حقیقت مثل دانة بادام هست، و عقاید پوستة آن دانة بادام میباشند.
اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی، باید پوسته را بكنی، تا خود دانه را ببینی.

 

راز بیست و سوم

گذشته از انجام هر كار مهمی، اول ببین
چه احساسی نسبت به انجام آن داری.
آیا آن كار را مهم می‌دانی؟ آیا حقیقی به نظرت می‌رسد؟
آیا به دیگران كمك می كند؟

 

راز بیست و چهارم

هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر.
در این صورت اشتباه خواهی كرد.
اول درونت را آرام كن.
ذهن مثل یك دریاچه هست.
هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج هست.
دریاچه هنگامی نور ماه را منعكس می كند كه آرام باشد.

 

راز بیست و پنجم

هنگام مواجه شدن با مشكلی یادت باشد كه حتماً راه حلی وجود دارد.
زیرا هر چیز با جفتش به وجود می‌آید.
بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد.
ذهنت را روی راه حل ها متمركز كن.
برای بیرون آمدن از یك اتاق باید در را پیدا كنی، نه این كه به دیوارها فكر كنی.

 

راز بیست و ششم

همواره از نعمتهایی كه زندگی به تو بخشیده هست، خوشحال باش و به خاطر انچه كه نداری گله مند نباش. ساختمان با سنگ هایي ساخته میشود كه در دسترس اند، نه با سنگ هاي حیاط خانة دیگران.

 

راز بیست و هفتم

سعی كن مثل ماشینخرابی كه خاموش نمی‌شود، دائماً در حال عذرخواهی نباشی. با این كار دقت دیگران را به اشتباهاتت جلب خواهی كرد.
تلاش كن كه برترین را انجام دهی.
آن گاه لبخند بزن و حركت كن.
تنها خداوند كامل هست.

 

راز بیست و هشتم

هر كار خیری كه در این جهان انجام دهی، بیش از هر كس به خودت كمك خواهد كرد، به تو قدرت و انرژی و درك اکثر خواهد بخشید. اگر خودت نقاشی كنی، دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد.
ضمن آنكه در حین كار تجربه ات هم در نقاشی اکثر شده هست.

 

راز بیست و نهم

برای عمل كردن از درونت فرمان بگیر. برای تفكر از درونت راهنمایی بجو. زیرا درك و آگاهی را باید دریافت كنی و نمیتوانی خودت خلق كنی. زمین هنگامی گرم میشود كه به سمت خورسید متمایل باشد.

 

راز سی ام

هر چیز كه راست و درست باشد، به نفع تو و دیگران خواهد بود. خداوند بهتر از هر كس میداند كه چه چیز به تو شادی حقیقی می بخشد. آیا یك گیاه می فهمد كه باد، آن را تقویت می كند
یا باران ملال آور باعث رشد گل هاي جذاب می‌شود.

 

راز سی و یكم

هرگز مغرور نشو، زیرا غرور میكروبی كشنده هست. غرور به تدریج عقل را زایل می كند و باعث میشود هیچ كاری را بدرستی انجام ندهی

جدیدترین مطالب سایت