خرید و فروش در اینترنت

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

رشته نیروی دریایی چه کارهایی را باید انجام داد ؟ 

 

در رشته ي نیروی دریایی بازار کار ودر آمد خوبی دارد در ادامه می‌توانید با معرفی انواع دروس ها و بازار کار در رشته نیروی دریایی تالاب را دنبال نمایید . 

 

نیروی دریایی

 

دریا سالار “الفرد تیرهامان” ابداع كننده استراتژی دریایی در اوایل قرن بیستم می گوید:

“اقیانوسهای كره زمین، حبابی پر آب هستند كه جدار زمین را پوشاندهاند. هر كشور و یا ائتلافی از كشورها كه قدرت فرماندهی بر این دریاهای بزرگ را داشته باشد، می‌تواند ثروت جهان را كنترل كند و از این طریق بر كره زمین مسلط شود.

 

البته شرط اساسی و لازم برای این كار، وجود یك نیروی دریایی نیرومند است كه دارای پایگاههای عملیاتی در داخل كشور و ماوراء دریاها باشد و با انبوهی از كشتیرانی تجارتی، تكمیل و پشتیبانی شود.”

 

این استراتژی دریایی توسط قدرتهای بزرگ جهانی در جنگ جهانی اول و بعد ها در جنگ جهانی دوم و سال های جنگ سرد دنبال شد و با پیشرفت پر شتاب فناوری ناشی از جنگ جهانی دوم، آمریكا و شوروی سابق از استراتژی دریایی برای دستیابی به مزایا ملی و اهداف استراتژیكی خود انتها بهره را بردند.

 

كشور آمریكا هم اكنون نیز از پیروان ثابت قدم استراتژی دریایی است و ناوگان رزمی و بازرگانی وابسته به آن در تمام آب هاي حساس جهان حضور داشته و قدرت خود رابه منظور اعمال سیاستهای خارجی این كشور مورد بهرهبرداری قرار می دهد و این قدرت را از محلهای حضورشان به سرزمینهای مورد نظر نفوذ داده و منتقل میسازد.

 

كشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی ناب «دسترسی به خلیج فارس و دریای مازندران»، وسعت مناطق دریایی و شرایط آب و هوایی مناسب برای دریانوردی دراین مناطق، از موقعیت خوبی برای دریانوردی برخوردار است

 

و برای حفظ مزایا ملی حیاتی در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دریای مازندران و شركت در فعالیتهای دریایی و دریانوردی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ؛ باید یك نیروی دریایی مقتدر، متفكر، متعهد، طراح و مطابق با معیار های مطرح در قرن بیست و یكم داشته باشد.

دانشگاه علومدریایی امامخمینی«ره» واقع در نوشهر، مهر ماه 1360 در همین راستا فعالیت خودرا شروع كرد.

 

این دانشگاه در حال حاضر در 5 رشته عرشه ، تفنگچي دریایی، مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی، مهندسی دریایی و مدیریت و كمیسر دریایی دانشجو میپذیرد.

 

كه دراین میان رشته مدیریت و كمیسر دریایی دانشجویان خودرا از هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی، علومتجربی و علومانسانی انتخاب میكند كه ما آنرا دربخش رشتههای شناور معرفی كردیم.

 

عرشه «ناوبری و فرماندهی كشتی »:
هدف این رشته تربیت جوانانی است كه پس از فارغالتحصیلی بتوانند هدایت یگانهای شناور نظامی یا بازرگانی را برعهده بگیرند.

 

دراین راستا دانش و تخصص لازم را در زمینه ناوبری، عملیات دریایی، توپخانه و موشك، ملوانی، ضد زیردریایی، هواشناسی، آبنگاری «شناخت لایههای مختلف آب»، غواصی، یگانهای شناور قشری و زیر قشری، مبانی علوم پروازی و تخلیه و بارگیری به دست میآورند.

 

البته دانشجویان شاخه نظامی به صورت تخصصیتر توپخانه، موشك و سلاحها و تجهیزات زیرسطحی را مطالعه میكنند و شاخه بازرگانی تخلیه و بارگیری رابه صورت گستردهتر و تخصصیتر می‌خوانند.

 

اما آنچه مهم است این است كه هدف اصلی دانشگاه علومدریایی امامخمینی تربیت ناوبر نظامی است و برای ناوبر تجاری در صورتی دانشجو پذیرفته می‌شود كه ارگانهای دیگر اعم از شركت ملی نفتكش، كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و شیلات اعلام نیاز كنند. یعنی؛ این دسته از دانشجویان بورسیه ارگانها و سازمان های دیگر هستند.

 

درسهای این رشته در طول تحصیل:

دروس پایه مشترك در دو شاخه نظامی و تجاری:

ریاضی، برنامهنویسی كامپیوتر، فیزیك، شیمی عمومی.

 

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

دروس اصلی و تخصصی شاخه ناوبری تجاری :
اصول مهندسی دریایی، معماری كشتی، مبانی مهندسی برق، مبانی و تئوریهای مدیریت، دستمزد دریایی، اصول حسابداری، زبان خارجه تخصصی، ناوبری ساحلی، ناوبری نجومی، قوانین راه، ناوبری الكترونیكی، قطبنمای مغناطیسی و الكتریكی،

 

ملوانی، هواشناسی، مخابرات بصری، تخلیه و بارگیری، تاریخ جنگهای دریایی، اقیانوسشناسی، مانور با شناور، تخلیه و بارگیری كالاهای خطرناك در روی كشتیهای بالاتر از 500 تن، ناوبری رادار و سیستم arpa ، اصول مخابرات رادیویی،

 

بقا در دریا، مبارزه با آتش، ملوانی، دریانوردی نجومی و ساحلی، عملیات نجات جان افراد، نگهبانی در پل فرماندهی، راهبری موتورهای رانش، دریانوردی ساحلی و تخمینی، سیستمهای كنترل سكان و هدایت، مخابرات و كاربرد زبان تخصصی رادیویی،

 

محاسبات مربوط به تعادل كشتی، كاربری سیستمهای ناوبری الكترونیكی، كاربری دستگاههای رادیویی، آموزش استانداردهای مخصوصاً كشتیهای ناب.

 

 

دروس اصلی و تخصصی شاخه ناوبری نظامی:
اصول مهندسی دریایی، معماری كشتی، مبانی مهندسی برق، مبانی و تئوریهای مدیریت، دستمزد دریایی، مبانی مهندسی الكترونیك، سیستمهای مخابراتی و رادار دریایی، زبان خارجه تخصصی، ناوبری ساحلی، ناوبری نجومی، قوانین راه،

 

قطبنمای مغناطیسی و الكتریكی، ملوانی، توپخانه و مهمات، توپخانه و موشك، سلاح و تجهیزات زیرسطحی، سینماتیك و مانور، عملیات دریایی، مبانی علوم پروازی، مخابرات رادیویی و تاكتیكی، جنگهای الكترونیكی، هواشناسی،

 

مخابرات بصری، تخلیه و بارگیری، طرح، تاریخ جنگهای دریایی، هنر جنگ دریایی، اقیانوسشناسی، مانور با شناور، دریانوردی، افسر نگهبان پل فرمانده.

 

 

تفنگچي دریایی :
دانشجویان رشته تفنگچي دریایی برای خدمت در تیپهای تفنگداری آموزش می‌بینند و دروس تخصصی انها حاوی عملیات آبخاكی می‌شود «هجوم از دریا به ساحل دشمن و تسخیر خطوط ساحلی و سرپلها»

 

در واقع هنگام عملیات آبخاكی در مرحله اول تفنگداران دریایی عملیات خودرا شروع میكنند و سپس نوبت به سایر نیروهای نظامی می‌شود.

بنابر این فارغالتحصیلان این رشته باید توانایی غواصی در عمق كم و هدایت یگانهای شناور كوچك و توپخانه را داشته باشند.

 

 

دروس پایه :
ریاضی، فیزیك مكانیك، فیزیك حرارت، فیزیك موج و ارتعاش، شیمی عمومی، آشنایی با كامپیوتر و برنامهنویسی كامپیوتر، فیزیك الكتریسیته و مغناطیس.

 

 

دروس اصلی و تخصصی:
اصول مهندسی دریایی، مبانی مهندسی برق، مبانی سیستمهای مخابراتی و رادار، جغرافیای نظامی، اصول مدیریت، دستمزد دریایی، قوانین راه، اصول و قواعد اساسی رزم، تاكتیك آفندی «پدافندی»، سیستمهای الكتریكی و الكترونیكی كشتی،

 

تحقیق عملیاتی، مدیریت تداركات، تحلیل رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پرسنلی در ارتش، تاریخ سیاسی معاصر ایران، فنون و تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها، زبان خارجه تخصصی، جنگهای آبخاكی، ناوبری، نقشهخوانی،

 

نقشهبردرای، غواصی، جنگ الكترونیكی، مخابرات رادیویی و تاكتیكی، عملیات دریایی، جنگافزارهای تفنگداری دریایی

توپخانه و موشك، توپخانه و مهمات دریایی، هواشناسی، تخلیه و بارگیری رزمی، تخریب و مواد منفجره، جنگهای نوین،

 

شناورها و خودرو های آبخاكی، آبنگاری، پدافند هوایی، تاریخ و قدرت دریایی، مبانی اطلاعات، ملوانی، مینهای دریایی و نحوه جمعآوری آن ها.

 

 

مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی :
فارغالتحصیل مهندسی الكترونیك و مخابرات دریایی رهبری و هدایت صحیح، تعمیرات و نگه‌داری تمامی دستگاههای الكترونیكی موجود در ناو را برعهده می گیرد.

 

اهمیت این مسأله زمانی آشكار می شود كه بدانیم دستگاههای توپخانه و موشكی «هدایت آتش در یك ناو» كاملاً الكترونیكی است. گفتنی است فارغالتحصیلان این رشته باید با مهندسی برق گرایش قدرت و مخابرات آشنا باشند.

 

 

دروس پایه:
ریاضی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، برنامهنویسی كامپیوتر، محاسبات عددی فیزیك.

 

معرفی و و بازار کار رشته نیروی دریایی

 

دروس اصلی و تخصصی:
الكترومغناطیس، مدارهای الكتریكی، الكترونیك، اندازهگیری الكتریكی، ماشینهای الكتریكی، مدارهای منطقی، ریاضیات مهندسی، زبان خارجه تخصصی، مخابرات، اصول مهندسی دریایی، سیستمهای كنترل خطی، اصول جنگ الكترونیك،

 

مبانی كنترل جنگافزار، كارگاه عمومی برق، میدانها و امواج، مدارهای مخابراتی، ماكروویو، اجزاء كامپیوتر، آنتن، اصول

 

سیستمهای رادار، تكنیك پالس، سیستمهای مخابرات و الكترونیك دریایی، میكروپروسسور، كارورزی «تعداد زیادی از درسهای این رشته همراه با آزمایشگاه است» .

 

 

مهندسی دریایی :

دو ركن مهم و اساسی برای هر ناو، شناور بودن و تحرك داشتن است. زیرا هر ناو قبل ازآن كه مأموریتی را انجام دهد، باید در آب شناور باشد و سپس بتواند از اسكله فاصله گرفته و از نقطهای به نقطه دیگر حركت كند.

 

مسؤولیت این دو ركن مهم بر عهده فارغالتحصیلان مهندسی دریایی است. چون یك مهندس دریایی از عواملی كه شناوری یك ناو را تهدید میكند، جلوگیري كرده ودر صورتی كه كوچكترین سوراخی ایجاد گردد،

 

به سرعت وارد عمل شده و از نفوذ آب به داخل ناو پیش گیری میكند همینطور مسؤولیت نیروهای محركه یك ناو كه می‌تواند بخاری، دیزلی، توربین گاز یا تركیبی باشد، بر عهده مهندس دریایی است تا تحرك ناو تضمین شود.

 

 

دروس پایه:

ریاضی عمومی ، معادلات دیفرانسیل ، برنامهنویسی كامپیوتر، محاسبات عددی ، فیزیك.

 

 

دروس اصلی و تخصصی:
شیمی و خواص مواد، مبانی مهندسی برق، عرف فنی و طراحی مهندسی ، استاتیك، ترمودینامیك ، انتقال حرارت ، دینامیك، مقاومت مصالح ، مكانیك سیالات، اصول مهندسی دریایی، اجزای خودرو ، كنترل اتوماتیك و اندازهگیری،

 

موتورهای دیزل دریایی ، توربینهای بخار دریایی ، توربین گاز دریایی ، ماشینآلات فرعی ، تأسیسات عمومی ، معماری كشتی «هیدرواستاتیك»، معماری كشتی «هیدرودینامیك»، سیستمهای الكتریكی در كشتی ، دیگهای بخار دریایی ، زبان تخصصی ،

 

خوردگی در تجهیزات دریایی ، كارگاه تأسیسات ، كارگاه تجهیزات دریایی ، كارگاه توربین و دیگ بخار، كارگاه موتورهای دیزل ، تكنولوژی كارگاهی ، دریانوردی.

 

 

تواناییهای لازم :
كلیه رشتههای دانشگاه علوم دریایی امام خمینی در دفترچه آزمون سراسری با یك كد معرفی می شود و هر سال اوایل مرداد، سازمان سنجش آموزش كشور از بین داوطلبان علاقهمند به دانشگاه علوم دریایی حدود 20 برابر ظرفیت رابه این دانشگاه معرفی میكند

كه از میان این تعداد، داوطلبان پس از معاینات پزشكی، گفت و گو و تست ورزش، 2 برابر ظرفیت به سازمان سنجش معرفی میشوند ودر انتها سازمان سنجش با دقت به فرم انتخاب رشته این دسته از داوطلبان، تعداد دانشجوی مورد نظر دانشگاه علوم دریایی امام خمینی را معرفی میكند.

 

این دانشجویان در یك روز مشخص به دفتر گزینش و استخدام نیروی دریایی مراجعه كرده ودر حضور نماینده سازمان سنجش آموزش كشور از بین 5 رشته تخصصی دانشگاه علوم دریایی انتخاب رشته میكنند،

 

به این صورت كه برترین رتبه گزینش شده دراین دانشگاه، در شروع حق انتخاب رشته را دارد و سپس رتبههای بعدی به ترتیب می توانند رشته مورد علاقه خودرا انتخاب كنند البته اگر ظرفیت یكی از رشتهها تكمیل شود، دانشجویان بعدی حق انتخاب آن رشته را ندارند.

 

 

گفتنی است كه دانشجویان دانشگاه علوم دریایی باید در دروس ریاضی و فیزیك قوی بوده و به زبان انگلیسی مسلط باشند چون از یك سو اكثر كتابهای تخصصی این دانشگاه به زبان انگلیسی است و از سمت دیگر وقتی یك ناو از ساحل دور شد و 12 مایل بطرف دریا رفت،

 

در آب هاي بینالمللی قرار می‌گیرد ودر این هنگام كاركنان ناو برای تماس با شناورهای دیگر باید به زبان انگلیسی مسلط باشند البته دراین دانشگاه به كمك كلاسهای فوق برنامه تلاش می‌شود كه زبان انگلیسی دانشجویان تقویت گردد،

 

اما بهتر است كه دانشجویان از ابتدا به زبان انگلیسی مسلط باشند و معدل دیپلمشان نیز از 15 پایین‌تر نباشد تا دروس دانشگاه رابه خوبی و با موفقیت پشتسر بگذارند.

 

 

در انتها دانشجوی علوم دریایی نباید به خانواده خود خیلی وابستگی داشته باشد چون برخی از اوقات یك افسر نیروی دریایی به مدت چند ماه روی آب است و نمی تواند در كنار خانواده خود باشد.

 

همینطور دانشجویان باید از سلامت جسمانی كامل، دید برای ناوبری و فرماندهی كشتی و تفنگچي دریایی و حداقل دید برای بقیه رشتههای دانشگاه برخوردار باشند تا بتوانند با مشكلات و سختی هاي زندگی در دریا كنار بیایند.

 

درضمن دانشگاه علوم دریایی باید یكی از 9 تقدم اول انتخاب رشته داوطلبان باشد در غیر این صورت كد رشته دانشگاه علوم دریایی كه پس از انتخاب رشته نهم باشد، حذف خواهد شد. گفتنی است كه این دانشگاه تنها از بین داوطلبان مرد، دانشجو میپذیرد.

 

موقعیت شغلی در ایران :
دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی در طی تحصیل، شبانهروزی بوده و كلیه هزینههای خوراك، پوشاك، كمك آموزشی و زیست آنان بر عهده نیروی دریایی است

 

و پس‌ از گذراندن‌ 118 واحد پیروز‌ به‌ اخذ درجه‌ ناوبان دومی‌ می شوند و از نیروی‌ دریایی‌ دستمزد‌ دریافت‌ می کنند و پس‌ از فارغ‌التحصیلی‌ برابر قانون‌ ارتش‌ به‌ درجات‌ بالاتر میروند.

 

برچسب‌ها: