فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

آنچه فرم صورتتان در مورد شخصیت شما فاش می کند

آیا میدانید نوع چهره می‌تواند شخصیت افراد را مشخص کند؟

با انجام یک مطالعه دقیق می‌توان شخصیت شناسی انواع فرم صورت در زنان و مردان را انجام داد.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شـما چه می‌گوید

آیا متوجه شده اید کـه نوع چهره میتواند تا حدی در مورد شخصیت تان چیزهایی را آشکار کند؟

عده اي از افراد چهره دیگران را آنالیز می‌کنند و بـه این طریق پی بـه شخصیت سایر افراد میبرند ؛ با مطالعه دقیق اینبخش جذاب از مجله تالاب می توانید یک شخصیت شناسی جالب از روی فرم صورت خود یا اطرافیانتان داشته باشید.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

شخصیت صورت بیضی شکل :

صورت بیضی بـه پیشانی پهن با فک باریک گفته میشود کـه باریک تر از استخوان گونه اسـت و هر چه ازصورت بـه سمت چانه میروید باریک تر میشود و استخوان هاي‌ گونه بـه طور برجسته دیده میشود

فرد با این نوع شکل همیشه چیزهای درست را می‌داند کـه در چه موقعیتی بیان کند و بـه فرد احساس آرامش، اسانی و خوشایندی می‌دهد لازم بـه ذکر اسـت کـه گاهی اوقات ان ها بیش از حد بر بیان چیزهای درست تمرکز دارند انچه فرد دیگری در مورد ان ها درک می‌کند، چیزی اسـت کـه برای ان ها اهمیت دارد این افراد هر چند جاه طلب هستند، کلمات ان ها شبیه عسل استآن ها بسیار متعهد ؛ اصیل نترس و مقتدر ؛ باهوش و دیپلماتیک هستند و مهارت هاي‌ بین فردی خوبی دارند. ان ها ممکن اسـت فاقد قدرت فیزیکی و مزاجی باشند.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

شخصیت افراد صورت مثلثی شکل:

شکل صورت گاهی شبیه گلابی بـه نظر می‌رسد این شکل صورت مثلثی فک پهن و پیشانی باریک دارد بـه نظر میرسد کـه چهره بسیار زاویه دار و گونه استخوانی اسـت ودر مقایسه با دیگران معمول نیست.

ان ها فعال هستند اما بنیه ضعیفی دارند باهوش و سرزنده اند اما با احساسات خود رانده می‌شوند، ممکن اسـت بـه اسانی افسرده شوند. ان ها بسیار خلاق و حساس ،روشنفکر و اندکی بی صبری هستند.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟
شخصیت افراد صورت لوزی شکل یا همان فرم الماسی :

صورت لوزی شکل بـه این معنی اسـت کـه فرد طبق معمول می‌خواهد مسئول پذیر باشد هرچه صورت باریک تر باشد بیشتر میخواهید بازرسی را بـه دست بگیرید.

اغلب گفته میشود کـه دارندگان این چهره موفق هستند فرد با این نوع صورت بـه خوبی ارتباط برقرار می‌کند ودر انتخاب کلمات بسیار دقیق اسـت ان ها طبیعتا کمال گرا و مطمئن و با اراده هستند و رهبران خوبی اند دیده شده کـه خلق و خوی تندی دارند و غیر قابل پیشبینی هستند.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

شخصیت افراد صورت گرد:

عرض و طول این صورت تقریباً یک سان اسـت همچنین ان با مرزمو مشخص می‌شود صورت گرد و گونه هایي پهنی دارد

صورت گرد بـه این معنی اسـت کـه شـما فردی سخاوتمند و اغلب مهربان هستید شـما همچنین نیازهای افراد دیگر را در الویت قرار می‌دهید ؛ اغلب دیگران را بـه خود جذب میکنید و بـه چیزی کـه از رابطه میخواهید دست پیدا نمیکنید در نهایت وقتی متوجه می‌شوید کـه شـما بیش از حد سخاوتمند هستید، از اولویت قرار دادن نیازهای دیگران دست بردارید.

صورت ان ها پر اسـت و ویژگی هاي‌ زاویه اي ندارد، ان ها حساس، مراقب، صمیمی و قابل اعتماد هستند و روابط بلند مدت و پایدار را ترجیح میدهند ان ها سخت کوش و متعهد، ذهنی تیز و تاثیر گذار دارند.

زندگی خانوادگی خوب، اسانی و خوش گذرانی برای ان ها اهمیت دارد.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

شخصیت افراد صورت مربعی شکل :

دارنده صورت مربعی شکل مرز مو پیشانی و فک پهنی دارد. پیشانی، فک، و استخوان گونه تقریباً پهنای یک سانی دارند صورت مربعی و فک استخوان یک ویژگی برجسته اسـت.

گفته می‌شود افرادی با این شکل ظاهری ذهن هوشیار و تحلیل قوی دارند بـه طور معمول بـه کسی اشاره می‌کند کـه در انجام پروژه هاي‌ بزرگ قدرت زیادی دارند.

ان ها رهبرانی متولد شده اند کـه همیشه آرام ودر محیط هاي‌ دارای استرس بالا باقی میمانند بـه طور طبیعی مادی و مادی گرا و بسیار رقابتی هستند ان ها پرخاشگر و یاغی هستند و دوست ندارند بـه چالش کشیده شوند مهارت هاي‌ تصمیم گیری و رهبری خوبی دارند

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

شخصیت افراد صورت قلبی شکل:

مردان و زنان با صورت قلبی شکل چانه تیزی دارند صورت طبق معمول بـه سمت چانه تیز می‌شود و پیشانی دراین افراد بزرگ و برجسته اسـت.

گفته می‌شود کـه صاحبان این شکل چهره دارای قدرت درونی فوق العاده اي هستند.

اگر یک هدف داشته باشند، ان را دنبال خواهند کرد. قدرت ان ها نباید برای بنیه گیج شود؛ این قدرت درونی ان ها اسـت. ان ها دارای بینش قوی و بسیار خلاق هستند اگر ان ها مصمم باشند، میتوانند خیلی زورگویی کنند.حافظه خوبی دارند و جاه طلب هستند و استقلال را دوست دارند ان ها طبیعت راحت گیری ندارند. و بـه صمیمیت و تعهد ارزش می نهند.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟
شخصیت افراد صورت بلند:

بـه نظر می‌رسد صورت دراز کشیده از پیشانی تا چانه کشیده میشود عده اي از صاحبان این شکل چانه برجسته اي دارند.

همان طور کـه در اینبخش از شخصیت شناسی تالاب گفته ایم این بـه کسی اشاره میکند کـه بسیار دقیق اسـت و میـــخواهد کـه کارها بـه روش ان انجام شود.

ان ها همچنین کار باکیفیت بالا را تولید میکنند هم چنین در انتخاب کلمات بسیار دقیق هستند و بـه خوبی ارتباط برقرار می‌کنند. با این حال، اگر بـه روش اشتباه با ان ها ارتباط برقرار کنید، در فهم ان تیز هستند.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

افراد صورت مستطیل شکل :

این صورت دراز و صاف اسـت و پیشانی و چانه صافی دارند افراد با این نوع چهره، متفکران ژرف و منطقی هستند، اما اغلب خیلی فکر میکنند.

ان ها ترجیح می‌دهند درباره احساسات خود صحبت نکنند و عاشق برنامه ریزی هستند ان ها راهبردی و کارآمد هستنداین افراد بدن ورزشی دارند یک جنبه معنوی قوی برای شخصیت ان ها وجوددارد و ان خلاقیت آنهاست ممکن اسـت روابط پیچیده اي داشته باشند ان ها کمی سلطه جویانه و جاه طلبانه رفتار میکنند.

فرم صورتتان در مورد شخصیت شما چه می گوید؟

نظریه چینی تفسیر ویژگی های صورت:

چینی ها تئورهای مخصوص خودرا در تفسیر اشکال صورت و ویژگی هاي‌ صورت دارند. با توجه بـه ان ها، گوش ها کـه بالاتر از سطح ابرو قراردارند، با لاله گوش بلند، نشانه سعادت هستند. لاله گوش کوچک نشانه سعادت محسوب نمیشوند.

این باور وجوددارد کـه افراد با ابروهای بلند و سیاه خوش شانس هستند در حالی کـه ان هایي کـه با ابروهای رنگ پریده و نازک دیده می‌شوند، نیستند.

بینی صاف نشانه سعادت اسـت در حالی کـه برآمدگی بینی و کجی ان سعادت را نشان نمی‌دهد.

لبهای کوچک و بسته بـه عنوان خوش شانسی تلقی میشوند، در حالی کـه ان هایي کـه دارای ویژگی هاي‌ مخالف هستند بدشانسی تلقی می‌شوند.

چانه پر گوشت نشانه شانس اسـت، در حالی کـه چانه باریک و تیز از نظر چینی ها بد شانسی می باشد.

 

دیگر تفسیرها از ویژگی هاي‌ صورت:
در اینبخش از تالاب عده اي از تفسیرها از ویژگی هاي‌ چهره آورده شده اسـت:

فرق سر درجه قدرت فردی را نشان میدهد کـه فرد دارد اگر فرق سر کم باشد فرد اعتماد بـه نفس ندارد فرق سر زیاد نشانه یک قدرت متفاوت اسـت. داشتن مو هاي ابریشمی نشانه حساسیت اسـت.

موی کلفت و ضخیم استحکام فیزیکی را نشان می‌دهد.

افرادی کـه پیشانی پهنی دارند زرنگ و ایده آل گرا هستند افرادی کـه پیشانی باریک دارند معتقدند کـه با موانعی بر سر موفقیت روبه‌رو هستند. پیشانی باریک ممکن اسـت باعث ایجاد مشکلات والدین در طول دوران جوانی شود.

اگر خط مو عقب رفته باشد و باریک نباشد سطح بالایی از هوش را نشان میدهد.

گفته می‌شود ابروها منعکس کننده شهرت یک فرد و تعادل خلقی و مزاجی او هستند.

ابروهای کلفت نشان دهنده طبیعت مالکیت گرا اسـت.

چشم هاي‌ ریز و لوچ نشان دهنده یک فرد درون گرا اسـت در حالی کـه چشم هاي‌ روشن و برجسته کـه بـه طور پیوسته نگاه میکنند نشان دهنده طبیعت محافظه کاری هستند چشم هاي‌ سرگردان ناشکیبایی و بیقراری فرد را نشان میدهند.

فرد با این چشم ها مثل این‌که آشفته اسـت و ممکن اسـت راستگو نیز نباشد.

فرد با این نوع چشم ها در آنالیز شرایط و انجام انتخاب هاي‌ مناسب، خوب درنظر گرفته می‌شود.

چشم هایي کـه بـه سمت بالا شیب دارند نشانه یک فرد فرصت طلب هستند در حالی کـه چشم هایي کـه بـه سمت پایین شیب دارند نشان دهنده یک فرد فرمانبردار هستند.

بینی بزرگ و بلند بینی نشان دهنده سطح بالایی از انرژی اسـت بینی کوچک نشان دهنده طبیعت محافظه کارانه اسـت.

بینی صاف، نظم و انضباط را نشان میدهد.

لبهای پر یک ماهیت دلسوز را نشان میدهند لبهای بزرگ نشان دهنده عشق بـه تجمل هستند لبهای باریک نشانه یک فرد با احساسات کم هستند.

فک قوی نشان دهنده طبیعت سرسخت اسـت.

این ترکیب با گونه هاي‌ پر نشان دهنده طبیعت استبدادی اسـت.

اگر کسی چانه گرد یا مربعی شکل داشته باشد، اعتقاد بر این اسـت کـه پیری آرامی دارد چانه برآمده نشان دهنده فرد خود اراده اسـت.

خواندن چهره می‌تواند ذهنی باشد.

توصیف ویژگی صورت از نظر شکل و یا اندازه ان راحت نیست چون ان ها نسبی هستند.

مثالا، ممکن اسـت یک چهره کاملا گرد یا مربعی شکل نباشد صورت با ظاهر گرد ممکن اسـت یک ماهیت نسبتا زاویه اي را نشان دهد

شکل صورت فرد می‌تواند تنها یک ایده کلی از شخصیت افراد بدهد.

ویژگی هاي‌ صورت ممکن اسـت نشان دهنده ویژگی هاي‌ شخصیتی خاصی باشند اما استنباط کلی ان ها طبق معمول غلط اسـت.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت
ماجرای ازدواج جوان 22 ساله آمریکایى با مادر پیر دوستش (فیلم)
ماجرای ازدواج جوان 22 ساله آمریکایى با مادر پیر دوستش (فیلم)