بروزرسانی : 4 اردیبهشت 1402

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید : همیشه دروغ یکی از ضربه هاي‌ مبهمی اسـت کـه انسانها می‌خورند اما این دروغ ها ؛ دروغ هایي اسـت کـه نباید حتی بـه خودمان هم بگوییم. همه ی علائم زودیاک دروغ می گویند، اما برخی در ان بهتر از دیگران هستند. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب بـه شـما خواهیم گفت کـه متولدین هرماه چگونه دروغ می گویند.

متولدین هر ماه چگونه دروغ می گویند

همه ی این‌جا و آنجا دراز می کشند – این امر اجتناب‌ناپذیر اسـت. شاید این یک دروغ سفید کوچک بـه یک دوست برای در امان ماندن از احساسات خود یا شاید چیزی بسیار فریبنده تر باشد. تشخیص این‌که آیا کسی دروغ می گوید یا نه ممکن اسـت دشوار باشد، اما نکات خاصی وجوددارد کـه باید مراقب آن ها بود. می توانید نحوه لبخند زدن، ایستادن یا حتی نگاه آن ها بـه شـما را مطالعه کنید.

با این حال، یکی از بهترین راه‌ها برای تشخیص این‌که آیا کسی دروغ می گوید یا خیر این اسـت کـه علامت زودیاک وی را مشخص کند. چه بـه طالع بینی علاقه داشته باشید چه نباشید، بین نحوه دروغ گفتن یک فرد و علامت زودیاک او همبستگی قوی وجوددارد. هر زودیاک زیر را بررسی کنید تا متوجه شوید کـه چه زمانی دروغ می گویند.

بیشتر بخوانید: چگونه در زندگی صادق باشیم و به همسرمان دروغ نگوییم ؟

فروردین

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

فروردین بـه دلیل سبک ارتباطی جسورانه و پرشور خود شناخته شده اسـت، کـه انها را در بین عده اي از بدترین دروغگوهای زودیاک قرار می دهد. آنچه می‌بینید همان چیزی اسـت کـه با فروردین بدست می آورید. این علامت آتش پرشور بـه آراستگی یا بی‌حرمتی در هنگام اختلاف اهمیتی نمی دهد. در واقع، این علامت تحت حاکمیت مریخ بـه سختی می تواند احساسات خودرا نظارت کند، زمانی کـه احساس می کنند بـه اشتباه معرفی می شوند.

بنابر این، میتوان گفت کـه میدانید زمانی کـه یک فروردین ناگهان کلماتش خونسرد، آرام و جمع‌آوری میشوند، شـما را فریب میدهند. انها سخت خواهند جنگید تا خونسردی خودرا حفظ کنند تا ثابت کنند صادق هستند، تا جایی کـه فقدان اشتیاق انها ممکن اسـت مشکوک بـه نظر برسد.

اردیبهشت

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

اردیبهشت یکیدیگر از نشانه هایي اسـت کـه بـه دلیل توانایی خود در فیبراسیون شناخته شده نیست. بـه عنوان علامت زمین ثابت، برای انها سخت اسـت کـه وانمود کنند بـه چیزی کـه ندارند اعتقاد دارند. در حالی کـه انها دلشان را بـه آستین نمیزنند، سریع نظر یا افکار خودرا در مورد هر موقعیتی بـه اشتراک می گذارند.

اردیبهشت طبق معمولً با درگیر نشدن دروغ می گوید، زیرا انجام اینکار ممکن اسـت اخلاقیات یا وعده هاي‌ آن ها را بـه شخص دیگری بـه خطر بیندازد. با این حال، هنگامی کـه یک اردیبهشت تصمیم بـه دروغ گفتن میگیرد، طبق معمولً از روی حذف دروغ می گویند. یک چیز مسلم اسـت، این علامت زمین حیله گر استاد نادیده گرفتن جزئیات مهم اسـت.

خرداد

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

خردادها بـه دلیل تغییر با شرایطشان مشهور هستند. بنابر این نباید از این‌که بدانید آن ها در انحراف حقیقت مهارت بیشتری نسبت بـه بقیه دارند، شوکه شوید. خردادها کـه توسط عطارد، سیاره ارتباطات، اداره می شوند، بـه دلیل توانایی‌شان در فکر کردن دروغ در محل شناخته میشوند. این قصه گوهای رنگارنگ میدانند کـه چگونه یک وب را بچرخانند.

تشخیص این‌که آیا در مواجهه با خرداد دوگانه فریب می‌خورید یا نه دشوار اسـت. یکی از نشانه هاي‌ مطمئن کـه این علامت هوا سعی دارد بـه شـما دروغ بگوید؟ داستان آن ها هر بار کـه ان را بازگو می کنند پیچیده تر و غیرقابل باورتر می شود. اغلب اوقات، وقتی دروغ می گویند، نمیتوانند جزییات را زیاده روی نکنند، بـه این معنی کـه فقط یک مسئله زمان اسـت کـه شـما آن ها را در نیمه حقیقت گیر بیاورید.

تیر

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

هیچکس نمیداند کـه چگونه یک داستان هق هق را مانند تیر بچرخاند. در حالی کـه این علامت طبق معمولً بـه خاطر شخصیت پرورش دهنده خود شناخته می شود، اجازه ندهید این عمل شیرین شـما را فریب دهد. تیر توسط ماه اداره می شود کـه نمادی از احساسات و شهود ماست. زمانی کـه سرطانی نیاز بـه دروغ گفتن دارد، اغلب با احساسات یک موقعیت بازی می کند تا شـما را متقاعد کند کـه صادق اسـت.

چیزی کـه انها را بـه دروغگوهای عالی تبدیل می کند توانایی آن ها در خواندن احساسات دیگران و تنظیم نادرستی انها برای هر موقعیتی اسـت. بنابر این، چگونه می توان تشخیص داد کـه تیر دروغ می گوید؟ آن ها بیشتر بر روی احساسی کـه شـما نسبت بـه موقعیت در آن ها ایجاد می‌کنید تمرکز می کنند تا این‌که بـه حقایق مربوط بـه انچه واقعاً اتفاق افتاده اسـت پایبند بمانند.

مرداد

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

اگر چه مردادها بـه خاطر استعداد دراماتیک و نیاز بـه توجه خود مشهور هستند، مردادها بـه ندرت بی دلیل دروغ می گویند. این علامت بـه وفاداری خود افتخار می کند، بنابر این مرداد تنها زمانی دروغ می گوید کـه احساس کند ممکن اسـت گرفتار شود. وقتی آن ها دروغ می گویند، این نشانه آتش کاریزماتیک دوست دارد با داستان سرایی مفصل و داستان هاي‌ فرعی، هدف خودرا منحرف کند.

اگر مرداد با کسی روبرو شود کـه نمی خواهد درباره‌اش صحبت کند، بـه سادگی جذابیت را روشن می کند و بـه سرعت موضوع را از هر موضوعی کـه میـــخواهد دوری کند، تغییر می دهد. یکی دیگه بگو؟ آن ها چشمان خودرا منحرف می کنند زیرا نمیتوانند هنگام دروغ گفتن تماس چشمی برقرار کنند.

شهریور

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

شهریور ها از دروغ گفتن متنفرند. در واقع، انها بر صادق بودن و جلودار بودن در مسائل بسیار اصرار دارند، حتی اگر شرایط ناراحت کننده اي ایجاد کند. با این حال، آن ها بیش از حد قادر بـه دروغگویی هستند، بـه خصوص زمانی کـه صداقت و شایستگی انها در خطر باشد. انها فقط زمانی تمایل دارند کـه اینکار را انجام دهند کـه پشتشان بـه دیوار باشد، زمانی کـه حقیقت قرار اسـت آن ها را بد جلوه دهد، زیرا آن ها برای محافظت از خود در برابر انتقاد دست بـه هر کاری میزنند.

اگر شهریور در ارائه هرگونه جزئیاتی در مورد وضعیت آهسته باشد، می توانید بگویید کـه شهریور با شـما ناصادق اسـت. اغلب از ارائه اطلاعات بیش از حد خودداری می کنند و بـه طرف مقابل اجازه میدهند تا جاهای خالی را پر کند، و وی را از این‌که وادار نباشد دروغی را کـه خودشان می گویند، رها می کنند.

بیشتر بخوانید: آشنایی با دروغ هایی که هرگز نباید بازگو کرد

مهر

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

وقتی صحبت از دروغ می شود، هیچکس مثل مهر نیم حقیقت را نمی‌گوید. در واقع، دریافت نظر واقعاً فیلتر نشده یک مهر در مورد هر موقعیتی بسیار سخت اسـت، مگر این‌که شـما بخشی از حلقه درونی آن ها باشید. بـه عنوان حافظ صلح زودیاک، انها همیشه میدانند کـه چه چیزی باید بگویند تا یک موقعیت را حل کنند. مهرها دروغگوهای خوبی هستند زیرا دوست دارند درگیری میانجیگری کنند.

آن ها نمی‌توانند خودرا وارد تجارت دیگران نکنند، حتی اگر نمیتوانند درام خودرا تحمل کنند. اگر چه مهرها از عواقب و دروغ متنفرند، اما این کافی نیست کـه آن ها را هرازگاهی از تلنگری دور نگه دارید. میدانید کـه یک مهر دروغ میگوید، زیرا حرف‌هایشان با اعمالشان هم خوانی ندارد و ناگهان جذابیت و چاپلوسی را افزایش میدهند.

آبان

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

با بهترین دروغگوی زودیاک آشنا شوید: توانایی عجیب آبان در دروغ گفتن از این واقعیت ناشی می شود کـه آن ها در مخفی کردن احساسات خود بسیار خوب هستند. این علامت آب یک دروغگوی بسیار باهوش اسـت – گاهی اوقات آن قدر درگیر دروغ هاي‌ خود می شوند کـه شروع بـه باور می کنند کـه انها حقیقت دارند. وقتی آبان دروغ می گوید، سعی می کند شـما را بـه خود و انچه می دانید شک کنید.

انها دوست دارند دروغ هاي‌ خودرا با حقیقت مخلوط کنند تا گرفتار نشوند و کل داستان را بـه عنوان واقعیت ارائه دهند. اگر متوجه شدید کـه آن ها با کمال میل جزئیات و اطلاعاتی را کـه نخواسته‌اید کنار میگذارند، ممکن اسـت وقت ان رسیده باشد کـه از خود بپرسید کـه آیا داستان انها بررسی می شود یا خیر.

این علامت مرموز آب بـه این دلیل کـه اسرار خودرا برای هرکسی درمیان میگذارد، شناخته نشده اسـت، بنابر این هر چه بیشتر بـه شـما بی‌توجه بگویند، باید مشکوک‌تر شوید.

آذر

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

آذر ها قطعا کمدین هاي‌ زودیاک هستند، بـه همین دلیل اسـت کـه اغلب برای گذراندن زندگی «و دروغ ها» بـه شوخ طبعی تکیه می کنند. آذر کـه بـه دلیل نداشتن فیلتر شناخته می شوند، طبق معمولً افراد بسیار صادقی هستند و همین را از اطرافیان خود می‌خواهند. با این حال، بیان حقیقت، دروغ نیست، و آن گونه اسـت کـه آذر گهگاه حرف هاي‌ بلند خودرا توجیه می کند.

این نشانه آتش ماجراجو عاشق سرگرمی اسـت ودر نتیجه از لاف زدن نمیترسد. این بدان معناست کـه وقتی آذر دروغ می گوید، طبق معمولً شامل اغراق‌هاي‌ بزرگ می شود. و اگر سعی کنید آن ها را برای جزئیات بیشتر تحت فشار قرار دهید، آن ها بـه سادگی شانه بالا می‌اندازند، سعی می کنند همه ی چیز را عادی نگه دارند، و انکار می کنند کـه شـما در مورد چه چیزی صحبت میکنید.

دی

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

آدم‌هاي‌ دی طبق معمولً در هر کاری کـه جدی هستند، از جمله دروغگویی، خوب عمل می کنند. این علامت زمینی عملی اغلب بـه عنوان قابل اعتمادترین و مسئول ترین علامت شهرت پیدا می کند، کـه مطمئناً زمانی کـه تصمیم بـه دروغ گفتن می‌گیرند بـه آن ها کمک می کند. دروغ گفتن هنری اسـت کـه نیاز بـه ذهن سریع و اعتماد بـه نفس در پوکر شـما دارد، و آیا نشانه اي از دی در زیر فشار خونسردتر اسـت؟

ماهیت پایه آن ها بـه مردم این تصور را می دهد کـه قابل اعتماد هستند، حتی اگر ممکن اسـت کاملاً سوار ان شوند. انرژی دی میتواند بیش از حد خشن یا ارزیابی‌کننده باشد، بنابر این اگر ناگهان بـه نظر می رسند کـه موافق‌تر یا صبورتر از انچه شـما هستید، بـه شـما دروغ می گویند.

بهمن

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

آکواریوس بـه دلیل بشردوستانه بودن در جامعه شناخته می شود، با این حال، توانایی آن ها در درک فوراً حالات دیگران و بزرگ کردن آن ها باعث می شود انها واقعاً در دروغ گفتن خوب باشند. بهمن یک نشانه بسیار باهوش اسـت کـه در هنگام تجزیه و تحلیل یک موقعیت، تمایل دارد در فکر گم شود.

اغلب این قانون شکن از گفتن حقیقت نمی‌ترسد، حتی اگر دیگران را بـه شیوه اي غلط مالش دهد. با این حال، همه ی دروغ می گویند، از جمله بهمن متفکر. بـه طور معمول، بهمن هاي‌ یاغی با پنهان شدن در پشت بی طرفی دروغ می گویند – یا مطلقاً چیزی نمیگویند. زمانی کـه بـه طور ناگهانی در مورد وضعیت موجود نظری نداشته باشند یا بـه طور غیر مشخصی عینی باشند، متوجه خواهید شد کـه آن ها با شـما صادق نیستند.

اسفند

چگونه بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید

بـه عنوان یک نشانه آب، اسفند ماهی ها بـه خوبی می‌توانند نشاط را دریافت کنند. انها میدانند چگونه وارد هر اتاقی شوند و همه ی را مانند یک کتاب باز بخوانند. طبق معمولً از این مهارت برای دوستی با مردم و لذت بردن از رفت و آمد با دیگران استفاده می کنند. اما اجازه ندهید بی گناهی انها شـما را گول بزند، اسفند ماهی ها میتوانند بسیار متقاعد کننده دروغ بگویند و فریب دهند.

ان‌ها اغلب خلاق‌هاي‌ ذاتی هستند کـه دوست دارند خودشان را ابراز کنند، و وقتی دروغ میگویند، نسخه‌اي دیگر از واقعیت را از آنچه واقعاً اتفاق افتاده ایجاد می کنند. این بدان معناست کـه وقتی آن ها خودرا در تنگنا مییابند، تفکر غیر متعارف انها می تواند بـه آن ها کمک کند قبل از این‌که متوجه شوید بهانه اي سریع بیاندیشند.

بیشتر بخوانید: اس ام اس های جدید دروغگویی

در پایان

صرف‌نظر از اينكه افراد بـه چه دليل دروغ مي‌گويند، چه هدفي را دنبال مي‌كنند و مقصر اصلي رفتار ان ها كيست، دروغگويي رفتار ناشايستي هست كه مشكلات زيادي براي خود طرف دروغگو و نزديکان او بـه‌دنبال مي‌آورد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت