احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

مجموعه : احادیث
احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

 

1. عونک للضعیف من أفضل الصدقة.

یاری رساندن به ضعیف بالاترین صدقه دادن است.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

 

2.من کفّ غضبه عن الناس کفّ الله عنه عذاب یوم القیامة.

کسی که خشم خود را از مردم فرو نشاند خداوند متعال عذاب روز قیامت را از او فرو می نشاند.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

 

3. کلما أحدث الناس من الذنوب ما لم یکونوا یعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعدّون.

هر گناهی که از مردم سر می زند که نباید آن را انجام دهند خداوند متعال بلایی را برای آنان قرار می دهد که نمی توانند در مقابل آن مقاومت کنند.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

 

4. فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب و من لم یتفقّه فی دینه لم یرض الله له عملاً.

فضیلت دانشمند (فقیه) از عابد همچون فضیلت خورشید بر دیگران ستارگان است و کسی که در دینش تفقّه نکند عملش مورد رضایت خداوند نیست.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

5. تفقّهوا فی دین الله فإن الفقه مفتاح البصیرة و تمام العبادة.

تفقّه کنید در دین خدا چرا که فقه کلید روشنائی قلب و همه عبادت است.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

6. ما زال أبی یوصینی بالسخاء و حسن الخلق حتی مضی.

چه بسیار پدر من وصیت کرد مرا به سخاوتمندی و خوش اخلاقی تا اینکه مرا ترک گفت.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

 

7. و هو یوصی ولده: یا بنی إیاک أن یراک الله فی معصیة نهاک عنها و إیاک أن یفقدک الله عند طاعة أمر بها.

در حالی که به فرزند خود سفارش می نمودند: ای فرزندم بر حذر باش از اینکه می بیند خدا تو را در معصیتی که تو را از عمل به آن باز داشته، و از اینکه دور می بیند خدا تو را از طاعتی که تو را به آن امر کرده.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

 

8. إن الله علی الناس حجّتین حجّة ظاهرة و حجّة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل و الأنبیاء و الأئمة (الأئمة الإثنا عشر صلوات اللهم علیهم أجمعین)، و أما الباطنة فالعقول.

برای مردم از جانب خدا دو حجت است حجت ظاهری و حجت درونی اما حجت و دلیل ظاهری خدا فرستادگان و انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام هستند و حجت درونی عقل است.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

 

9. ثلاث یجلین البصر، النظر إلی الخضرة، والنظر إلی الماء الجاری، والنظر إلی الوجه الحسن.

سه چیز است که دیدگان را جلا می بخشد: نگاه به سرسبزی و نگاه به آب جاری و نگاه به صورت نیکو.

 

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

 

10. رأی رجلان یتسابّان فقال: البادی أظلم و وزر صاحبه علیه ما لم یعتد المظلوم.

 حضرت دیدند دو مردی را که فحش می دادند پس فرمودند: شروع کننده به آن ظالم تر است و گناه او و گناه صاحبش بر خودش است اگر که مظلوم از حق خود تعدی نکند.
 

مطالب مرتبط:

جدیدترین مطالب سایت