احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

مجموعه : احادیث
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 
خدا ترسی
 
من اتقی الله یتقی، و من أطاع الله یطاع، و من أطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین، و من أسخط الخالق فلییقن أن یحل به سخط المخلوقین. [پیشین، ص 482]
.
هر کس از خدا بترسد، مردم از او بترسند، و هر که خدا را اطاعت کند، از او اطاعت کنند، و هر که مطیع آفریدگار باشد، باکی از خشم آفریدگان ندارد، و هر که خالق را به خشم آورد، باید یقین کند که به خشم مخلوق دچار می‏شود.
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 
 اطاعت خیرخواه
من جمع لک وده و رأیه فاجمع له طاعتک. [همان، ص 483.].
هر که دوستی و نظر نهایی‏اش را برای تو همه جانبه گرداند، طاعتت را برای او همه جانبه گردان.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 
 
 اوصاف پروردگار
ان الله لا یوصف الا بما وصف به نفسه. و أنی یوصف الذی تعجز الحواس أن تدرکه و الأوهام أن تناله و الخطرات أن تحده و الأبصار عن الاحاطة به؟!
نأی فی قربه و قرب فی نأیه. کیف الکیف بغیر أن یقال: کیف. و أین الأین بلا أن یقال: أین. هو منقطع الکیفیة و الأینیة، الواحد الأحد، جل جلاله و تقدست أسماؤه. [همان، ص 482. ] .
بی‏گمان که خدا، جز بدانچه خودش را وصف کرده، وصف نشود. کجا وصف شود آنکه حواس از درکش عاجز است، و تصورات به کنه او پی نبرند، و در دیده‏ها نگنجد؟
 
او با همه نزدیکی‏اش دور است و با همه دوری‏اش نزدیک. کیفیت و چگونگی را پدید کرده، بدون اینکه خود کیفیت و چگونگی داشته باشد. مکان را آفریده بدون اینکه خود مکانی داشته باشد. او از چگونگی و مکان برکنار است. یگانه‏ی یکتاست، شکوهش بزرگ و نامهایش پاکیزه است. 
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

 اثر بخش خداست، نه روزگار
لا تعد و لا تجعل للأیام صنعا فی حکم الله. [تحف العقول، ص 483. ] .
از حد خود تجاوز نکن و برای روزگار هیچ اثری در حکم خدا قرار نده.  
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

 

نتیجه‏ی بی‏اعتنایی به مکر خدا
من أمن مکر الله و ألیم أخذه، تکبر حتی یحل به قضاؤه و نافذ أمره، و من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر. [همان، ص 483] .
هر که از مکر خدا و مؤاخذه‏ی دردناکش آسوده زید، تکبر پیشه کند تا قضای خدا و امر نافذش او را فراگیرد، و هر که بر طریق خداپرستی، محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید و اگر چه مقراض شود و ریز ریز گردد.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

 تقیه
لو قلت ان تارک التقیة کتارک الصلوة لکنت صادقا. [همان، ص 483.  ] .
اگر بگویم کسی که تقیه را ترک کند مانند کسی است که نماز را ترک کرده، هر آینه راست گفته‏ام.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

شکر و شاکر
الشاکر أسعد بالشکر منه بالنعمة التی أوجبت الشکر لأن النعم متاع و الشکر نعم و عقبی. [تحف العقول، ص 483.] .
شخص شکرگزار، به سبب شکر، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتی که باعث شکر او شده است؛ زیرا نعمت‏ها کالای دنیایند ولی شکر، هم نعمت دنیاست و هم نعمت آخرت.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

 دنیا جایگاه آزمایش
ان الله جعل الدنیا دار بلوی و الآخرة دار عقبی و جعل بلوی الدنیا لثواب الآخرة سببا و ثواب الآخرة من بلوی الدنیا عوضا. [همان، ص 483] .
همانا که خداوند دنیا را سرای امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سرای رسیدگی قرار داده است، و بلای دنیا را وسیله‏ی ثواب آخرت، و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داده است.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

ستمکار بردبار
ان الظالم الحالم یکاد أن یعفی علیه بحلمه. و ان المحق السفیه یکاد أن یطفی‏ء نور حقه بسفهه. [همان، ص 483.] .
به راستی ستمکار بردبار، بسا که به وسیله‏ی حلم و بردباری خود از ستمش گذشت شود، و حقدار نابخرد بسا که به سفاهت خود نور حق خویش را خاموش گرداند.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

 آدم بی‏شخصیت
من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. [تحف العقول، ص 483.] .
هر که خود را سبک شمارد از گزند او ایمن مباش.  
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

 دنیا جایگاه سود و زیان
ألدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. [همان، ص 483.] .
دنیا بازاری است که گروهی در آن سود برند و دسته‏ای زیان ببینند.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

 حسد و خودخواهی
ألحسد ماحق الحسنات، و الزهو جالب المقت، و العجب صارف عن طلب العلم وداع الی الغمط و الجهل، و البخل أذم الأخلاق و الطمع سجیة سیئة. [مسند الامام الهادی، ص 302.] .
حسد، نیکویی‏ها را نابود سازد، و دروغ، دشمنی آورد، و خودپسندی، مانع از طلب دانش و خواهنده‏ی خواری و جهل گردد، و بخل، ناپسندیده‏ترین خلق و خوی است، و طمع، خصلتی ناروا و ناشایست است.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

پرهیز از تملق
قال أبوالحسن الثالث علیه‏السلام لرجل و قد أکثر من افراط الثناء علیه: أقبل علی شأنک، فان کثرة الملق یهجم علی الظنة و اذا حللت من أخیک فی محل الثقة، فاعدل عن الملق الی حسن النیة. [مسند الامام الهادی، ص 302.] .
 
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

امام هادی علیه‏السلام به کسی که در ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند:
از این کار خودداری کن که مدح و ثنای بسیار، بدگمانی به بار می‏آورد و اگر اعتماد برادر مؤمنت از تو سلب شد از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده.    
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

جایگاه حسن ظن و سوء ظن
اذا کان زمان العدل فیه أغلب من الجور فحرام أن یظن بأحد سوء حتی یعلم ذلک منه، و اذا کان الجور أغلب فیه من العدل فلیس لأحد أن یظن بأحد خیرا ما لم یعلم ذلک منه. [همان، ص 304.] .
هر گاه در زمانه‏ای عدل بیش از ظلم رایج باشد، بدگمانی به دیگری حرام است، مگر آن که [آدمی] بدی از کسی ببیند. و هر گاه در زمانه‏ای ظلم بیش از عدل باشد، تا وقتی که [آدمی] خیری از کسی نبیند، نباید به او خوشبین باشد.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

بهتر از نیکی و زیباتر از زیبایی
خیر من الخیر فاعله، و أجمل من الجمیل قائله، و أرجح من العلم حامله، و شر من الشر جالبه، و أهول من الهول راکبه. [مسند الامام الهادی، ص 304.] .
بهتر از نیکی، نیکوکار است، و زیباتر از زیبایی، گوینده‏ی آن است، و برتر از علم، حامل آن است، و بدتر از بدی، عامل آن است، و وحشتناک‏تر از وحشت، آورنده‏ی آن است.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

توقع بیجا
لا تطلب الصفا ممن کدرت علیه، و لا الوفاء لمن غدرت به، و لا النصح ممن صرفت سوء ظنک الیه، فانما قلب غیرک کقلبک له. [همان، ص 305] 
از کسی که بر او خشم گرفته‏ای، صفا و صمیمیت مخواه، و از کسی که به وی خیانت کرده‏ای وفا مطلب، و از کسی که به او بدبین شده‏ای انتظار خیرخواهی نداشته باش، که دل دیگران برای تو همچون دل تو برای آنهاست.
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

 برداشت نیکو از نعمت‏ها
ألقوا النعم بحسن مجاورتها و التمسوا الزیادة فیها بالشکر علیها، واعلموا أن النفس أقبل شی‏ء لما أعطیت و أمنع شی‏ء لما منعت. [همان، ص 305.] .
نعمت‏ها را با برداشت خوب از آنها به دیگران ارائه دهید و با شکرگزاری افزون کنید، و بدانید که نفس آدمی رو آورنده‏ترین چیز است به آنچه به او بدهی، و بازدارنده‏ترین چیز است از آنچه که از او بازداری.
 
 
 
 
احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

احادیث گهربار امام هادی علیه السلام

 

خشم به زیردستان
ألغضب علی من تملک لؤم. [مسند الامام الهادی، ص 304.] .
خشم بر زیردستان از پستی است. 
 
جدیدترین مطالب سایت