ممنوعیت ازدواج با این افراد

ممنوعیت ازدواج با این افراد

مشخص شدن ممنوعیت ازدواج با این افراد

 

بریا ازدواج نمودن در خانواده هاي مشترک باید توجه داشت به نسبت فامیلی کسانى که از راه ازدواج به انسان محرم مى‏ شوند

زنان از سه رآه به مردان محرم میشوند و ازدواج با محارم حرام می باشد.

زنان به مردان از سه راه محرم مى‏ شوند: نسب، رضاع و ازدواج.

 

کسانى که از راه نسب به انسان محرم ‏اند، عبارت‏ اند از:

 

1. پدر و مادر و هر چه بالا روند «مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ»؛

2. اولاد و هر چه پایین روند «مثل نوه و نتیجه»؛

3. خواهر و برادر و هر چه پایین روند «مثل خواهرزاده و برادرزاده»؛

4. عمو و عمه و هر چه بالا روند «مثل عمو و عمه پدر و مادر»؛

5. دایى و خاله و هر چه بالا روند «مثل دایى و خاله پدر یا مادر».

 

کسانى که از راه رضاع «شیردادن» به انسان محرم مى‏ شوند، همان‏هایى ‏اند که از راه نسب محرم میباشند«مثل پدر و مادر و اولاد و خواهر و برادر و عمو و عمه و دایى و خاله رضایى و نیز مثل مادرزن رضاعى و دختر زن رضاعى و زن پدر رضاعى و زن پسر رضاعى».

 

کسانى که از راه ازدواج به انسان محرم مى‏ شوند، عبارت‏ اند از:

1. مادر زن و هر چه بالا روند «مثل مادر مادرزن»؛

2. دختر زن و هر چه پایین رود مثل دختر دختر زن»؛

3. زن پدر «نامادرى» و هر چه بالا رود «مثل زن اجداد»؛

4. زن پسر، یعنى عروس و هر چه پایین رود «مثل زن نوه و نتیجه».

 

جدیدترین مطالب سایت