خرید و فروش در اینترنت

احکام روزه زن مستحاضه (استحاضه و روزه)

مجموعه : مذهبی و دینی
احکام روزه زن مستحاضه (استحاضه و روزه)

احکام روزه زن مستحاضه

استحاضه سه سوگند اسـت:

1 – استحاضه قليله:

يعنى خون فقط روى پنبه اى را كه زن داخل فرج مى نمايد، آلوده كند ودر ان فرو نرود.

 

2 – استحاضه متوسطه:

خون در پنبه فرو رود، اگر چه در يك گوشه ان باشد، ولى از پنبه بـه دستمالى كه طبق معمول زن ها براى جلوگيرى از ريزش خون مىبندند، نرسد.

 

3 – استحاضه كثيره:

خون، در پنبه فرو رود و بـه دستمال نيز برسد.

 

آیا زنی کـه استحاضه – از هر سه نوع ان – شده، جایز و صحیح اسـت روزه بگیرد یا خیر؟

روزه ي زن مستحاضه  از هر نوع کـه باشد «قلیله یا متوسطه یا کثیره» صحیح اسـت  بـه شرط آنکه بـه وظایفش در استحاضه عمل نماید.

احکام روزه زن مستحاضه (استحاضه و روزه)

استحاضه چيست؟

يكى از خونهايى كه از زن خارج مى شود، خون «استحاضه» اسـت. و زن را دراين هنگام «مُستحاضه» مى گويند.

 

هر خونى كه خانمها قبل از بلوغ يا بعد از يائسگى مى بينند يا خونى كه از 3 روز كمتر ديده مى شود يا خونى كه از 10 روز بيشتر مى شود «كه دراين حالت مى تواند مقدارى حيض باشد»؛ استحاضه اسـت؛ در صورتى كه خون زخم و خون نفاس نباشد.

 

خون استحاضه در بيشتر اوقات زردرنگ و سرد اسـت، بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد و غليظ نيست، ولى ممكن اسـت گاهى سياه يا سرخ، گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.

 

احکام روزه زن مستحاضه

مسأله 1: زن مستحاضه باید روزه ماه رمضان را بگیرد، ودر صورتى روزه او صحیح اسـت کـه غسل نماز مغرب و عشاى شبى کـه مىخواهد فرداى ان را روزه بگیرد بجا آورد، و همچنین غسلهاى روزى را کـه روزه اسـت «بنابر احتیاط واجب».

 

مسأله2: روزه زن مستحاضه اى كه غسل بر او واجب مى باشد، در صورتى صحيح اسـت كه غسلها را انجام دهد، مثلاً غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مىخواهد فرداى ان؛ روزه بگيرد، بجا آورد و نيز غسلهايى را كه براى نمازهاى روزش واجب اسـت، انجام دهد. و اگر براى نماز مغرب و عشا غسل نكند اما براى خواندن نماز شب، پيش از اذان صبح، غسل نمايد ودر روز غسلهايى را كه براى نمازهاى روزش واجب اسـت بجا آورد، روزه او صحيح اسـت.

 

مسأله 3: روزه زن مستحاضه صحیح اسـت، مستحاضه قلیله نیازی بـه غسل کردن ندارد ولی مستحاضه کثیره در صورتی روزه او صحیح اسـت کـه بنابر احتیاط واجب غسل نماز مغرب و عشای شبی کـه می‌خواهد فردای ان را روزه بگیرد بـه جا آورد و همچنین غسلهای روزی را کـه روزه اسـت، البته این حکم مخصوص روزه ي ماه رمضان و قضای ان می‌باشد.

 

مسأله4: زن روزه دار اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند روزه او صحيح اسـت.

 

مسأله5: بنابر احتياط مستحب زن مستحاضه، در تمام روزى كه روزه اسـت بـه مقدارى كه مى تواند، از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.

 

سؤال1: آیا شرط صحّت روزه مستحاضه کثیره فقط انجام غسل اسـت؟ یا شرائط دیگرى، از قبیل تعویض نوار بهداشتى آلوده، و جلوگیرى از سرایت خون بـه سایر اعضا، نیز معتبر اسـت؟ شرط صحّت روزه براى مستحاضه قلیله چیست؟

جواب: انجام غسل کافى اسـت، و روزه مستحاضه قلیله شرط خاصّى ندارد.

 

سؤال2: اگر خون استحاضه در غیر اوقات نماز؛ مثل فاصله میان طلوع آفتاب تا اذان ظهر- کـه وقت هیچ نمازی نیست- زیاد شود و دوباره در وقت اذان ظهر کم شود باعث وجوب اعمال استحاضه کثیره می‌شود ؟

جواب: آری، اعمال استحاضه کثیره را باید انجام دهد.

 

سؤال3: دختر مستحاضه کثیره اي کـه هنگام غسل خون بند نمی‌آید و حالت اورژانسی دارد برای غسل و نماز چه باید بکند؟

جواب: هرگاه خون بـه بیرون جریان دارد چنانچه براى او ضرر نداشته باشد باید پیش از غسل و بعد از ان بوسیله پنبه و مانند ان از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند، ولى اگر اینکار مشقّت زیاد دارد، لازم نیست.هرگاه در موقع غسل خون قطع نشود، ضررى براى غسل ندارد، خواه ترتیبى باشد یا ارتماسى.

 

سؤال4: چنانچه زن مستحاضه وظائفش را انجام دهد، آیا مىتواند براى زنان امام جماعت شود؟ یا روزه نذرى بگیرد؟ یا براى میّتى روزه استیجارى انجام دهد؟

جواب: مانعى ندارد.

 


حتما بخوانید:  190 سوال و جواب در مورد احکام روزه


احکام روزه زن مستحاضه (استحاضه و روزه)

احكام استحاضه

مسأله 4: در « استحاضه قليله » زن بايد براى هر نماز، يك وضو بگيرد، پنبه را عوض كند و ظاهر فرج را اگر خون بـه ان رسيده باشد، آب بكشد.

 

مسأله 5: در « استحاضه متوسطه » زن بايد هرروز براى نماز صبح غسل كند و براى نمازهاى ديگر، كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گفته شد، انجام دهد. و اگر عمداً يا از روى فراموشى، براى نماز صبح غسل نكند، بايد براى نماز ظهر و عصر، غسل كند و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب و عشا غسل نمايد، چه آنكه خون بيايد يا قطع شده باشد.

 

مسأله 6 : در « استحاضه كثيره » علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه در مسأله پيش گفته شد « غسل نماز صبح، وضو، تغيير پنبه و آب كشيدن روى فرج » بايد براى هر نماز دستمالى را كه روى پنبه مى گذارد عوض كند يا آب بكشد و يك غسل، براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا، بجا آورد و بين نماز ظهر و عصر، فاصله نيندازد و اگر فاصله بيفتد بايد براى نماز عصر، دوباره غسل كند و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا، فاصله افتاد بايد براى نماز عشا دوباره غسل نمايد.

 

مسأله 7: اگر خون استحاضه، پيش از وقت نماز بيايد، چنانچه زن براى ان خون، وضو و غسل بجا نياورده باشد، بايد در موقع نماز، وضو و غسل را بجا آورد.

 

مسأله 8: مستحاضه متوسطه و كثيره كه بايد هم وضو بگيرد و هم غسل كند، هر كدام را اوّل بجا آورد صحيح اسـت.

 

مسأله 9: اگر استحاضه قليله، بعد از نماز صبح متوسطه شود، احتياط استحبابى اسـت كه براى نماز ظهر و عصر، غسل كند. و همچنين اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، احوط استحبابى اسـت كه براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد.

 

مسأله 10: اگر استحاضه قليله يا متوسطه، بعد از نماز صبح كثيره شود، بايد براى نماز ظهر و عصر، يك غسل و براى نماز مغرب و عشا، غسل ديگرى بجا آورد و اگر بعد از نماز ظهر و عصر، كثيره شود بايد براى نماز مغرب و عشا، غسل نمايد.

 

مسأله 11: مستحاضه كثيره يا متوسطه، اگر پيش از داخل شدن وقت نماز صبح، براى نماز صبح غسل كند، غسل او باطل اسـت ولى اگر نزديك بـه اذان صبح، براى نماز شب غسل كند و نماز شب را بخواند و همين كه وقت داخل شد، فوراً نماز صبح را بخواند اشكال ندارد.

 

مسأله 12: زن مستحاضه براى هر نمازى، چه واجب باشد و چه مستحب، بايد وضو بگيرد و نيز اگر بخواهد نمازى را كه خوانده، احتياطاً دوباره بخواند يا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده اسـت، دوباره با جماعت بخواند، بايد تمام كارهايى را كه براى استحاضه گفته شد انجام دهد. ولى براى خواندن نماز احتياط، سجده فراموش شده، تشهّد فراموش شده و سجده سهو، اگر انها را بعد از نماز فوراً بجا آورد، لازم نيست، كارهاى استحاضه را انجام دهد.

 

مسأله 13: زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد، فقط براى نماز اوّلى كه مى خواند بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد و براى نمازهاى بعد لازم نيست.

 

مسأله 14: اگر زن نداند استحاضه او چه سوگند اسـت، موقعى كه مى خواهد نماز بخواند، بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون آورد و پس از آنكه فهميد، استحاضه او كدام سوگند اسـت كارهايى را كه براى ان دستور داده شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مى خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمى كند، پيش از داخل شدن وقت نيز مى تواند خودرا بررسى نمايد.

 

مسأله 15: زن مستحاضه، اگر پيش از آنكه خودرا بررسى كند، مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و بـه وظيفه خود عمل كرده، مثلاً استحاضه اش قليله بوده و بـه وظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح اسـت و اگر قصد قربت نداشته، يا عمل او طبق وظيفه اش نبوده، مانند آنكه استحاضه او متوسّطه بوده و بـه وظيفه قليله رفتار كرده، نماز او باطل اسـت.

 

مسأله 16: زن مستحاضه، اگر نتواند خودرا بررسى نمايد، بايد بـه آنچه يقيناً وظيفه اوست عمل كند، مثلاً اگر نمى داند استحاضه او قليله اسـت يا متوسطه، بايد كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد و اگر نمى داند متوسطه اسـت يا كثيره، بايد كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد، ولى اگر بداند سابقا كدام يك از ان سه سوگند بوده، بايد بـه وظيفه قبل رفتار نمايد.

 

مسأله 17: اگر خون استحاضه، در باطن باشد و بيرون نيايد، وضو و غسل باطل نمى شود، امّا اگر بيرون بيايد هر چند كم باشد، وضو و غسل را باطل مى كند.

 

مسأله 18: زن مستحاضه، اگر بعد از نماز خودرا بررسى كند و خون نبيند اگر چه بداند دوباره خون مى آيد، با وضويى كه دارد مى تواند فوراً نماز بخواند.

 

مسأله 19: زن مستحاضه، اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده، خونى از او بيرون نيامده، مى تواند خواندن نماز را تا هنگامى كه پاك اسـت، تأخير بيندازد.

 

مسأله 20: اگر مستحاضه بداند پيش از گذشتن وقت نماز، بـه كلّى پاك مى شود، يا بـه اندازه خواندن نماز، خون بند مى آيد بنابر احتياط واجب، بايد صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك اسـت بخواند.

 

مسأله 21: اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد، بـه مقدارى كه وضو، غسل و نماز را بجا آورد، بـه كلّى پاك مى شود بنابر احتياط واجب، نماز را تأخير بيندازد و موقعى كه بـه كُلّى پاك شد، دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند. و اگر وقت نماز تنگ شد، لازم نيست وضو و غسل را دوباره بجا آورد، بلكه با وضو و غسلى كه دارد، مى تواند نماز بخواند.

 

مسأله 22: مستحاضه كثيره و متوسطه، وقتى بـه كلّى از خون پاك شد، بايد غسل كند ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز قبل، مشغول غسل شده ديگر خون نيامده لازم نيست دوباره غسل نمايد.

 

مسأله 23: مستحاضه قليله، بعد از وضو و مستحاضه كثيره و متوسطه، بعد از غسل و وضو، بايد فوراً مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز، اشكال ندارد ودر نماز نيز مى تواند كارهاى مستحب، مانند قنوت و غير ان را بجا آورد.

 

مسأله 24: زن مستحاضه، اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد، بايد دوباره غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود.

 

مسأله 25: اگر خون استحاضه جريان دارد و قطع نمى شود، چنانچه براى او ضرر ندارد، بنابر احتياط مستحب، پيش از غسل و بعد از ان؛ با پنبه از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند ولى اگر هميشه جريان ندارد، فقط بايد بعد از وضو و غسل از بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون آيد، بنابر احتياط مستحب دوباره غسل كند و اگر نماز خوانده، دوباره بخواند.

 

مسأله 26: اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحيح اسـت ولى اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه، كثيره شود، بنابر احتياط بايد غسل را از سر بگيرد.

 

مسأله 27: بنابر احتياط مستحب زن مستحاضه، در تمام روزى كه روزه اسـت بـه مقدارى كه مى تواند، از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.

 

مسأله 28: روزه زن مستحاضه اى كه غسل بر او واجب مى باشد، در صورتى صحيح اسـت كه غسلها را انجام دهد، مثلاً غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مى خواهد فرداى ان؛ روزه بگيرد، بجا آورد و نيز غسلهايى را كه براى نمازهاى روزش واجب اسـت، انجام دهد. و اگر براى نماز مغرب و عشا غسل نكند اما براى خواندن نماز شب، پيش از اذان صبح، غسل نمايد ودر روز غسلهايى را كه براى نمازهاى روزش واجب اسـت بجا آورد، روزه او صحيح اسـت.

 

مسأله 29: زن روزه دار اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند روزه او صحيح اسـت.

 

مسأله 30: اگر استحاضه قليله، پيش از نماز، متوسطه يا كثيره شود، بايد كارهاى متوسّطه يا كثيره را كه گفته شد، انجام دهد. و اگر استحاضه متوسّطه كثيره شود بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد و چنانچه براى استحاضه متوسّطه، غسل كرده باشد فايده ندارد و بايد دوباره براى كثيره، غسل كند.

 

مسأله 31: اگر در بين نماز، استحاضه متوسطه، كثيره شود بنابر احتياط واجب، بايد نماز را قطع كند و براى استحاضه كثيره، غسل كند و وضو بگيرد و كارهاى ديگر ان را انجام دهد و همان نماز را بخواند. و اگر براى هيچ كدام از غسل و وضو وقت ندارد، بايد دو تيمّم كند، يكى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو و اگر براى يكى از انها « غسل و وضو » وقت ندارد، بايد عوض ان تيمّم كند و ديگرى را بجا آورد و اگر براى تيمّم نيز وقت ندارد نمى تواند نماز را قطع كند و بايد نماز را تمام كند و بنابر احتياط مستحب، قضا نمايد و همچنين اسـت اگر در بين نماز، استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود.

 

مسأله 32: اگر در بين نماز، خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن قطع شده يا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، بايد وضو، غسل و نماز را دوباره بجا آورد.

 

مسأله 33: اگر استحاضه كثيره، متوسطه شود بايد براى نماز اوّل، عمل كثيره و براى نمازهاى بعد عمل متوسطه را بجا آورد، مثلاً اگر پيش از نماز ظهر، استحاضه كثيره، متوسطه شود بايد براى نماز ظهر غسل كند و براى نماز عصر، مغرب و عشا فقط وضو بگيرد ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكرده باشد و فقط بـه مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، بايد براى نماز عصر غسل نمايد و چنانچه وقت باشد پس از غسل، نماز ظهر را اعاده كند و اگر براى نماز عصر غسل نكند، بايد براى نماز مغرب غسل كند و اگر براى ان نيز غسل نكند و فقط بـه مقدار نماز عشا وقت داشته باشد بايد براى عشا غسل نمايد.

احکام روزه زن مستحاضه (استحاضه و روزه)

مسأله 34: اگر پيش از هر نماز، خون مستحاضه كثيره، قطع شود و دوباره بيايد، بنابر احتياط واجب بايد براى هر نماز يك غسل بجا آورد.

 

مسأله 35: اگر استحاضه كثيره، قليله شود، بايد براى نماز اوّل، عمل كثيره و براى نمازهاى بعد، عمل قليله را انجام دهد و نيز اگر استحاضه متوسّطه قليله شود، بايد براى نماز اوّل، عمل متوسّطه و براى نمازهاى بعد، عمل قليله را بجا آورد.

 

مسأله 36: اگر مستحاضه، يكى از كارهايى كه بر او واجب مى باشد، حتّى عوض كردن پنبه را ترك كند، نمازش باطل اسـت.

 

مسأله 37: مستحاضه قليله، اگر بخواهد غير از نماز، كار ديگرى انجام دهد كه شرط ان وضو داشتن اسـت، مثلاً بخواهد جايى ازبدن خودرا بـه خط قرآن برساند، در صورتى كه بعد از وقت نماز گذاشتن باشد بايد وضو بگيرد و وضويى كه براى نماز گرفته بنابر احتياط مستحب كافى نيست.

 

مسأله 38: اگر مستحاضه، غسلهاى واجب خودرا بجا آورد، رفتن در مسجد، توقّف در ان؛ خواندن سوره اى كه سجده واجب دارد و نزديكى شوهر با او حلال مى شود، اگر چه كارهاى ديگرى كه براى نماز واجب اسـت، مانند عوض كردن پنبه و دستمال را انجام نداده باشد.

 

مسأله 39: اگر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه، بخواهد پيش از وقت نماز، سوره اى را كه سجده واجب دارد بخواند يا مسجد برود، بنابر احتياط واجب، بايد غسل نمايد و همچنين اسـت اگر شوهرش بخواهد با او نزديكى كند، امّا اگر بخواهد جايى ازبدن خودرا بـه خط قرآن برساند، بايد وضو نيز بگيرد.

 

مسأله 40: نماز آيات بر زن مستحاضه، واجب اسـت و بايد براى نماز آيات كارهايى را كه براى نماز يوميّه، گفته شد انجام دهد.

 

مسأله 41: هرگاه در وقت نماز يوميّه، نماز آيات بر مستحاضه واجب شود، اگر چه بخواهد هردو را پشت سرهم بجا آورد، بنابر احتياط بايد براى نماز آيات نيز تمام كارهايى كه براى نماز يوميّه او واجب اسـت انجام دهد و نمى تواند هردو رابا يك غسل و وضو بخواند.

 

مسأله 42: اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، بايد براى هر نماز كارهايى را كه براى نماز ادا بر او واجب اسـت بجا آورد.

 

مسأله 43: اگر زن بداند خونى كه از او خارج مى شود، شرعاً حكم حيض و نفاس را ندارد و خون زخم نيست، بايد بـه دستور استحاضه عمل كند، بلكه اگر شك داشته باشد خون استحاضه اسـت يا خونهاى ديگر، چنانچه نشانه انها را نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد.

برچسب‌ها: