انواع نماز در ماه مبارک رمضان

مجموعه : مذهبی و دینی
انواع نماز در ماه مبارک رمضان

انواع نماز در ماه مبارک رمضان

 

مرحوم «علاّمه مجلسى» در فصل آخر از اعمال ماه رمضان در كتاب «زادالمعاد»، نماز شب هاى ماه رمضان را چنین بیان مى كند: (و با توجّه به این كه بهترین اعمال، در ماه مبارك، نماز و قرآن است و این نمازها در بردارنده بسیارى از سوره هاى قرآن است، هركس هر چند شب را بخواند غنیمت است).

 

شب اوّل: چهار ركعت; هر ركعت بعد از سوره حمد پانزده مرتبه سوره توحید.

 

شب دوم: چهار ركعت; در هر ركعت بعد از سوره حمد بیست مرتبه سوره إنَّا أنزلناه.

 

شب سوم: ده ركعت; در هر ركعت بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره توحید.

 

شب چهارم: هشت ركعت; در هر ركعت بعد از سوره حمد بیست مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

 

شب پنجم: دو ركعت; در هر ركعت، سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید; بعد از سلامِ نماز، صد مرتبه بگوید: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.

 

شب ششم: چهار ركعت و در هر ركعت سوره حمد و سوره ملك.

 

شب هفتم: چهار ركعت; در هر ركعت سوره حمد و سیزده مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

 

شب هشتم: دو ركعت; در هر ركعت سوره حمد و ده مرتبه سوره توحید و پس از سلام نماز، هزار مرتبه بگوید: سبحان اللّه.

 

شب نهم: شش ركعت میان نماز مغرب و عشا; در هر ركعت سوره حمد و هفت مرتبه آیة الكرسى و پس از اتمام نماز، پنجاه مرتبه بگوید: اَللّهمّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.

 

شب دهم: بیست ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره توحید.

 

شب یازدهم: دو ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره كوثر.

 

شب دوازدهم: هشت ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

 

شب سیزدهم: چهار ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بیست و پنج مرتبه سوره توحید.

 

شب چهاردهم: شش ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إذا زُلزِلَت.

 

شب پانزدهم: چهار ركعت; در دو ركعت اوّل بعد از سوره حمد، صد مرتبه سوره توحید، و در دو ركعت دیگر، بعد از سوره حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید.

 

شب شانزدهم: دوازده ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و دوازده مرتبه سوره تكاثر.

 

شب هفدهم: دو ركعت; در ركعت اوّل، سوره حمد و هر سوره اى كه خواست بخواند و در ركعت دوم، سوره حمد و صد مرتبه سوره توحید و بعد از سلام نیز صد مرتبه بگوید: لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ.

 

شب هیجدهم: چهار ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بیست و پنج مرتبه سوره كوثر.

 

شب نوزدهم: پنجاه ركعت; با سوره حمد، و پنجاه مرتبه سوره إذا زلزلت.

 

مرحوم «علاّمه مجلسى» مى گوید: ظاهراً مراد آن است كه در هر ركعت یك مرتبه این سوره را بخواند; زیرا در یك شب خواندن دوهزار و پانصد مرتبه سوره «اذا زلزلت» دشوار خواهد بود.

 

شبهاى بیستم تا بیست و چهارم: در هر یك از این شب ها، هشت ركعت نماز بخواند كه پس از حمد، هر سوره اى خواست مى خواند.

 

شب بیست و پنجم: هشت ركعت نماز; در هر ركعت سوره حمد، و ده مرتبه سوره توحید را بخواند.

 

شب بیست و ششم: هشت ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و صد مرتبه سوره توحید را بخواند.

 

شب بیست و هفتم: چهار ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و سوره ملك را بخواند و اگر نتوانست، بیست و پنج مرتبه سوره توحید را بخواند.

 

شب بیست و هشتم: شش ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و صد مرتبه آیة الكرسى، صد مرتبه سوره توحید و صد مرتبه سوره كوثر را بخواند و پس از پایان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

 

مرحوم حاج شیخ عباس قمى مى نویسد: مطابق آنچه كه من یافتم بجاى صد مرتبه، ده مرتبه آمده است(1) (كه همین مناسب تر به نظر مى رسد).

 

شب بیست و نهم: دو ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره توحید را بخواند.

 

شب سى ام: دوازده ركعت; در هر ركعت سوره حمد، و بیست مرتبه سوره توحید را بخواند و پس از پایان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

 

یادآورى: این نمازها هر دو ركعت به یك سلام است.(2) و همان گونه كه گفته شد اگر تمام آنها را نتواند بجا آورد، هر مقدار كه مى تواند بجا آورد، خوب است.

 

جدیدترین مطالب سایت