طرز خواندن نافله های روزانه

مجموعه : مذهبی و دینی
طرز خواندن نافله های روزانه

چگونه نافله های روز را بخوانیم ؟ 

 

خواندن نافله ها یکی از برترین نعمت ها و ثواب ها برای انسان از سمت خداوند هست . 

 

طرز خواندن نافله هاي هر روز , نافله‌ها، در غیر روز جمعه سی‌وچهار رکعت میباشند:

 

نماز نافله ظهر: هشت رکعت هست. وقت نافله ظهر همان وقت نماز واجب ظهر هست و پیش از نماز واجب ظهر خوانده میشود.

 

نماز نافله عصر: هشت رکعت هست. وقت نافله عصر همان وقت نماز واجب عصر هست و پیش از نماز واجب عصر خوانده میشود.

 

نماز نافله مغرب: چهار رکعت هست. وقت نافله مغرب همان وقت نماز واجب مغرب هست و بعد از نماز مغرب خوانده می شود.

 

 نماز نافله عشاء: دو رکعت هست و چون دو رکعت نافله عشاء نشسته خوانده می شود یک رکعت حساب میشود. وقت نافله عشاء همان وقت نماز واجب عشاء هست و بعد از نماز عشاء خوانده می شود.

 

نماز نافله شب «نماز شب»: یازده رکعت هست. هشت رکعت ازآن همچون نماز شب، دو رکعت نماز شَفع و یک رکعت نماز وِتر هست. وقت نافله شب از نصف شب تا اذان صبح هست.

 

نماز نافله صبح: دو رکعت هست. نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده میشود. 

در روز جمعه به شانزده رکعت نافله ظهر و نافله عصر چهار رکعت افزون میشود.

 

روش خواندن نافله‌هاي هر روز
بطور کلی نمازهای مستحبی «نافله» به صورت دو رکعت، دو رکعت و هردو رکعت با یک تشهد و درود خوانده می شود، مگر در مورد نماز مخصوصی علت داشته باشیم که به صورت دیگر خوانده شود؛ مثل نماز وتر که یک رکعتی هست و نمازی که در شب عید غدیر خوانده می شود که دوازده رکعت هست. هردو رکعت یک تشهد دارد ودر پایان رکعت دوازدهم باید درود داد.

نمازهای نافله هر روز نیز بهمین صورت دو رکعتی خوانده می شوند یعنی مثلا نماز نافله ظهر چهار دو رکعتی و نماز نافله شب پنج دو رکعتی و یک یک رکعتی هست.

نافله را مثل سایر نمازهای مستحبی می توان هم نشسته و هم ایستاده خواند. ولی بهتر هست نمازگزار دو رکعت نافله نشسته را یک رکعت حساب کندِ مثلاً کسیکه میـــخواهد نافله هشت رکعتی ظهر را نشسته به جا آورد، شانزده رکعت بخواند.

 

نافله‌هاي هر روز در سفر
نافله‌هاي هر روز‌اي که نماز واجبشان در سفر شکسته خوانده میشوند مثل نماز ظهر و عصر، ساقط شده و نباید خوانده شوند، بنابر این نافله ظهر، عصر و عشاء در سفر ساقط شده و نافله شب، صبح و مغرب را میتوان به جا آورد.

1- المنجد ج۲، ص۱۹۸۶
2- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه ص۵۲۸
3- حر عاملی، وسایل الشیعه ج۴، ص۴۴
4- کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۵۳
5- توضیح المسائل «المحشی للإمام الخمینی»، ج۱، ص۴۲۵، مسئله ۷۴۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۱۳۵-۱۳۶
6- سید بن طاوس، اقبال الاعمال، ص۴۵۲
7- نجفی، جواهر الکلام، ج۷، ص۵۲؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۱۳۷.
8- امام خمینی، تحریر الوسیله ج۱، ص۱۳۶