رفتار زیبا و آموزنده حضرت محمد با خواننده زن مشرک

مجموعه : مذهبی و دینی
رفتار زیبا و آموزنده حضرت محمد با خواننده زن مشرک

رفتار زیبا و آموزنده حضرت محمد با خواننده زن مشرک

رفتار حضرت محمد «ص» پیامبر اسلام برای هر انسان آزاده اي می‌تواند الگو باشد. زندگی حضرت محمد می‌تواند بهترین الگو در زندگی ما باشد.

 

در پایین نمونه هایي از رفتار حضرت محمد «ص» را یاد آوری کرده ایم.

 

ﺳﺎﺭه، ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺭ ﺍﺯ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺭﻓﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ:

– ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪه‌ﺍﯼ؟
– ﻧﻪ

– ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺁﻣﺪهﺍﯼ؟
– ﻧﻪ

– ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﺁﻣﺪهﺍﯼ؟
– ﺷﻤﺎ همیشه ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩﯾﺪ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنی ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺷﺪهﺍﻡ، ﺁﻣﺪهﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ نه جامه‌اي دارم، نه مرکبی و نه پولی که زندگی ام را بگذرانم.

– ﺗﻮ ﮐﻪ در مکه روزگاری ﺁﻭﺍﺯهﺧﻮﺍﻥِ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ، ﭼﻄﻮﺭ شد که ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺷﺪﯼ؟
– ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻭﺍﺯهﺧﻮﺍﻧﯽ سراغ من نمی آید، فراموش خاص و عام شده‌ام، به سختی زندگی میکنم.

 

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ «ص» ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺮﮐﺐ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺩﻧﺪ.

عجیب ﺭﻭﺍیتی است! هم عجیب و هم ﻏﺮﯾﺐ!

 

ﯾﮑﯽ ﺍینکه ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪه ﺑﻮﺩه، ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ هم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﺍﻭ ﺑﻮﺩه است.

 

ﺩﻭﻡ ﺍینکه ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ ﻗﻮﻝ ﺑﺪه ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﺳﻮﻡ این که ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺮﮎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﺁﻣﺪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ!

 

ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻣﺎﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ تو ﺍﺳﺖ؟

 

منبع: علامه ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﯿﺎﺓ ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ، ﺹ ۲۳۲، ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﯿﺎﺓ، ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ، ۱۳۹۱، به نقل از ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﯿﺎﻥ، ۹/۲۷۰

 


رفتار زیبا و آموزنده حضرت محمد با خواننده زن مشرک

دیگر رفتارهای حضرت محمد (ص) در زندگی

 

همیشه در درود کردن پیش دستی می‌کرد .

 

تبسم نمکینی همیشه بر لبانش بود ؛ ولی از بلند خندیدن پرهیز میکرد .

 

ان چنان ساده و بی پیرایه لباس می‌پوشید و بر روی زمین می نشست ودر حلقه ي یاران قرار میگرفت که اگر ناشناسی وارد می شد ؛ نمی‌دانست که حضرت محمد « درود الله علیه » چه کسی ست .

 

یتیمان و درماندگان را مورد لطف خاص قرار می داد و دست مهر بر سر یتیمان می‌کشید .

 

پیامبر با اسیران با مدارا و رحمت برخورد میکرد ؛ بر تعداد زیادی از آنان منت می گذاشت و آزادشان می ساخت و لشکریان رابه آنان سفارش میکرد . از جمله در یکی از جنگها ؛ با دست خود ؛ دست اسیری راکه صدای ناله ي وی را شنید باز کرد .

 

سخن همنشین خودرا قطع نمی‌کرد و با او طوری رفتار میکرد که تصور می شد هیچکس نزد رسول خدا از او گرامی تر نیست .

 

جز در مقام دادخواهی ؛ اجازه نمی داد کسی در حضور او علیه دیگری سخن بگوید و یا به کسی دشنام بگوید و یا بدگویی نماید .

 

هرگاه از رفتار کسی آزرده می گشت ؛ ناراحتی در سیمایش نمایان می شد ؛ ولی کلمه اي گله و اعتراض بر زبان نمی آورد .

 

از بیماران عیادت می نمود ودر تشییع جنازه حضور می یافت .

 

حضرت محمد « درود الله علیه » به پاکیزگی علاقه ي فراوان داشت ودر نظافت بدن و لباس بی نظیر بود .

 

علاوه بر آداب وضو ؛ اغلب روزها خودرا می شست و این هردو را از عبادات می‌دانست .

 

هرگز به روی کسی خیره نگاه نمیکرد و بیشتر اوقات چشمهایش رابه زمین می‌دوخت .

 

از مهم ترین نمونه هاي‌ انسانیت رسول خدا « درود الله علیه » ؛ این بود که ان حضرت ؛ نیروهایی راکه برای جنگ با دشمن اعزام می‌کرد ؛ به دوستی و مدارا با مردم و عدم یورش و شبیخون علیه ایشان وصیت و سفارش می فرمود .

 

ان حضرت سفارش می‌کرد که در جنگ ها ؛ پیرمردان ؛ زنان و کودکان را نکشند و بدن مقتول را شکنجه و مثله نکنند .

 

از دشمنان سرسخت مانند کفار قریش در فتح مکه ؛ عفو فرمود و انها مجذوب اخلاق حضرت محمد « درود الله علیه » شدند و دسته دسته به اسلام روی آوردند .

 

در فتح مکه ؛ فقط 10 تن به مجازات اعدام محکوم شدن که به خدا و ارزش هاي‌ اسلامی ؛ توهین آشکار کرده و دین خدا و ارزش هاي‌ اخلاقی را مورد تمسخر قرار داده بودند ودر صدد حمایت از اندیشه هاي‌ شیطانی بودند .

 

دیگر رفتارهای حضرت محمد (ص) در زندگی

جدیدترین مطالب سایت