جنگنده سنگین دو موتوره به ME 110

جنگنده سنگین دو موتوره به ME 110

این جنگنده سنگین دوموتوره به ME 110 شهرت داشت و از سال 1937 تا 1945 در جریان جنگ جهانی دوم در خدمت لوفت وافه بود. این هواپیما سه نفره بود و نمونه های پیشرفته آن مجهز به رادار بودند که برای نبردهای شبانه استفاده میشد.

 

علاوه بر نیروی هوایی آلمان کشورهای ایتالیا و رومانی و همچنین شوروی نیز بعد از جنگ از این هواپیما استفاده میکردند .

 

ME110 در سالهای اولیه جنگ و در نبردهای لهستان ، نروژ و فرانسه از موفق ترین جنگنده های آلمان محسوب میشد که با کمترین تلفات بیشترین خسارت را به دشمن میزد اما با ورود جنگنده های سریع آمریکایی به آسمان نبرد کار برای آنها سخت شد. 

 

این جنگنده به دو توپ 20 میلیمتری و 5 مسلسل 8 میلیمتری مجهز بود و تعداد 6170 فروند از آن ساختهشد