گل پوششی گل ظهر

گل پوششی گل ظهر

منشأ: استرالیا و نیوزیلند

 

زمان گلدهی: بهار و تابستان

 

گل ظهر، گونه ای گوشتی،  واشی و یکساله تا چند ساله میباشد.

 

برگ آن گوشتی، کم وبیش استوانه ای، با درازای ۲-۵ cm و پهنای ۴-۶ mm میباشد. رنگ برگساره آن متنوع، ازسبز براق تا بنفش ، و در مقطع عرضی مدور میباشد. گلها،  دیدنی و بزرگ به رنگ صورتی، بنفش و ارغوانی با مرکز سفید ، با قطری ۵ cm  بر روی دمگل ایستاده که از زاویه برگ درآمده می روید. گل دارای گلبرگهایی خطی و فراوان میباشد. میوه به رنگ قرمز تا قهوه ای روشن و پوشینه شکوفا میباشد.

 

گلِ ظهر گونه ای مقاوم به شرایط نامساعد محیطی ازجمله سرما، خشک و شوری خاک است. گیاه در هر جا که با خاک تماس داشته باشد ریشه زایی دارد. برگها وقتی در شرایط تنش خشکی قرار داشته باشند به رنگ ارغوانی در می آیند.

 

گلها در شب بسته و در روز باز میشوند. گاهی از آن برای جلوگیری ازفرسایش خاک استفاده میگردد.

 

روش تکثیر: قلمه، تقسیم و استفاده از بذر میباشد.

 

عادت رشدی: فرم رشدی آن خزنده وحصیری میباشد.

 

میزان رشد : متوسط ، دارای ارتفاعی تا ۳۰cm  میباشد وگسترش آن در حدود ۱-۲ متر است.

 

نیاز نوری: در  آفتاب کامل بهترین عملکرد را  دارد.

 

خاک مطلوب: طیف وسیعی از خاکها چون رسی تا شنی را تحمل میکند. به شوری خاک مقاوم است و میتواند بر روی رسهای رودخانه رشد کند.

 

نیاز آبی: به خشکی مقاوم است و پس از استقرار به دوره های کم آبی تحمل نشان میدهد.

 

مقاومت به سرما: مقاوم به سرما .