تعبير خواب بلبل به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبير خواب بلبل به روایت بزرگان

تعبير خواب بلبل

انواع تعبیر خواب در مورد پرندگان و حیوانات به‌صورت دقیق توسط بزرگان تعبیر خواب را در سایت تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب بلبل به روايت منوچهر مطيعي تهراني

معبران اسلامي ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است ان هم فرزند پسر ولي خانم آيتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترين و ارزنده ترين چيزي است که بيننده خواب به ان دل بستگي و پيوند عاطفي دارد.

 

چنان چه در خواب ببينيد که بلبلي داريد و اين بلبل در قفس مي خواند و از اين چوب روي چوب ديگر مي جهد صاحب فرزند پسر خواهيد شد. اگر صداي بلبل را در خواب مي شنويد ليکن خود بلبل را نمي بينيد و نمي دانيد ان صدا از کجا به گوش مي رسد بي ترديد خبري خوش بشما مي رسد.

 

چنان چه در عالم خواب کسي بلبلي بشما هديه داد نيرنگ مي خوريد و اگر ان شخص هديه دهنده چهره آشنا داشت کسي درخانواده بشما دروغ مي گويد. روي هم رفته ديدن بلبل در خواب بد نيست.

تعبير خواب بلبل به روایت بزرگان

تعبير خواب بلبل به روايت ابراهیم کرمانی

بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز او به خواب، كلام خوش و سخن لطيف است. اگر بيند بلبلي بپريد، دليل كه فرزند يا غلام او ضايع گردد. اگر بيند بلبل در دست او بمرد، دليل ك فزرند يا غلامش بميرد.

 

جدیدترین مطالب سایت