تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دریا در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دریا در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دریا در خواب

 
تعبیر خواب آب دریا
 

تعبير خواب آب دریا به روايت یوسف نبی «ع»

 دیدن آب دریا فراخی روزی بودو اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از سلطان مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه ی جهان را بگیرد.
و بعضی گویند که تعبیر آب دریا در خواب به قدر آن که از آب دریا خورده بود او را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

 

جدیدترین مطالب سایت