آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب ریختن در خواب (آب پاشیدن)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب ریختن در خواب (آب پاشیدن)

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب ریختن در خواب «آب پاشیدن»

اگر در خواب آب ریختید یا آب پاشیدین جایی تعبیر ان چیست ؟
 
تعبیر خواب آب ریختن
 

تعبير خواب آب ریختن به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد به طوری که بدون آلودگی پا نتوانید ازآن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.

اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمیخواستید ازآن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می‌آید که مطلوب شما نیست و دست و پا گیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار میگیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.

 

تعبیر خواب ریختن آب به روایت حضرت دانیال

 اگر آب پاک بر وی ریخت، دلیل کند که ازآن کس خیر و منفعت بدو رسد. واگر آب تیره بود به عکی این است.

 

تعبیر خواب آب ریختن به روایت ابراهیم کرمانی
 اگر بیند كه در خانه كه اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل كند كه غمگین و متفكر گردد

 


تعبیر خواب

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب زیارت کردن و تعبیر خواب زائر از بزرگان تعبیر خواب زیارت کردن و تعبیر خواب زائر از بزرگان انواع تعبیر خواب از بزرگان علم تعبیر خواب را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید....   تعبیر خواب زائر تعبیر خواب زائر از آنلی بیتون ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

نوابغ مشهور ایرانی در دنیا را بشناسید ! (عکس)
نوابغ مشهور ایرانی در دنیا را بشناسید ! (عکس)
مشاهده بیشتر