تعبیر خواب برج ساختمانی به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب برج ساختمانی به روایت بزرگان

تعبیر خواب برج

مشاهده برج ساختمانی در خواب نشانه چیست و تعبیرش چیست ؟

 

تعبير خواب برج ساختمانی درکتاب سرزمین رویاها 

خواب یک برج: خوشبختی طولانی

یک برج خیلی بلند: عمر شما طولانی خواهد بود.

از یک برج بالامی روید: از بلاها و مصایب خودرا میرهانید ولی پول از دست میدهید .

ازیک برج پائین می آئید: خواسته هاي‌ شما برآورده نخواهند شد .

دیگران دریک برج هستند: یک غم بزرگ

برج یک قلعه نظامی : براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می‌کنید.

شلیک توپ از بالای یک برج : بشما خیانت میشود

در بالای یک برج که سربازان در ان هستند و درون ان توپ ؛ باروت می ریزند : شانس

برج ناقوس کلیسا: واقعه ناگواری شما را غافلگیر میکند.

یک برج نیمه خراب: شغلتان را از دست می‌دهید

 

تعبیر خواب برج ساختمانی به روایت بزرگان

تعبير خواب برج ساختمانی به روايت آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید که از برج بالا مى روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است.

اگر خواب ببینید که از برج پایین مى آیید و ناگهان برج ویران مى گردد، بیانگر غم و اندوه است.

اگر فرد نیازمندى خواب ببیند که از برج دیده بانى بالا مى رود، بیانگر بهبودى در امور مالى است .

اگر زنى چنین خوابى ببیند، نشانه ان است که براى موفقیت در کارها باید غرور خودرا کنار بگذارد.

 

جدیدترین مطالب سایت