تعبیر خواب برهنگی و عریان بودن از بزرگان علم تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب برهنگی و عریان بودن از بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب برهنگی

تعبیر خواب دیدن برهنه بودن در خواب یا دیدن شخصی برهنه در خواب را تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب لخت شدن در خواب

برهنگی نشانه چیست در خواب ؟

 

– تعبير خواب برهنگی به روايت منوچهر مطيعي تهراني

برهنگي در خواب آشکار شدن مکنونات قلبي بيننده خواب است. چنانچه کسي در خواب خويشتن را برهنه ببيند مردم وی را همانگونه که هست خواهند شناخت. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل است که برهنگي در خواب مرد صالح را خير و نيکي است و مرد مفسد و فاسق را بدي و رسوائي.

 

زياد اتفاق مي افتد که در خواب به صورت برهنگي ظاهر مي شود. اگر خودرا در خواب برهنه ديديم ولي عورت ما پوشيده بود از چيزي مي ترسيم که فاش شدن ان رسوائي نمي آورد. اگر برهنه بوديم و لباس پوشيديم از گزندي در امان مي مانيم.

 

اگر در حال برهنگي کسي به ما لباس پوشانيد يا خودمان لباس بپوشيم به استعانت کسي از رسوائي و فضاحت نجات مي يابيم. ديدن بدن برهنه ديگران آگاهي از شخصيت نهاني ديگران است. لخت شدن اين را مي گويد که خودمان کاري مي کنيم تا سرزبان ها بيافتيم و ديگران درباره ما حرف بزنند و احيانا بد بگويند.

 

تعبیر خواب برهنگی و عریان بودن از بزرگان علم تعبیر خواب

– تعبير خواب برهنگی به روايت امام جعفر صادق

برهنگي در خواب، مرد صالح را خير و نيكي است و مرد مفسد را بدي و رسوائي است.

 

– تعبير خواب برهنگی به روايت محمد بن سيرين

اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم دارد. دليل كه حج طلب كند. اگر بيننده خواب مردي مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دليلش بد بود.

 

– تعبير خواب برهنگی به روايت ابراهیم کرمانی

اگر خودرا برهنه ديد ودر طلب دنيا بود، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند ازاري بر ميان بسته، دليل كه در طاعت و پرستش مجتهد شود.

 

تعبیر خواب برهنگی و عریان بودن از بزرگان علم تعبیر خواب

جدیدترین مطالب سایت