تعبیر خواب بوق زدن از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بوق زدن از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب بوق

انواع تعبیر خواب بوق به روایت بزرگان علم تعبیر خواب…

 

تعبير خواب بوق به روايت منوچهر مطيعي تهراني

برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريم. اگر ما ديگران را ببوسيم ما عامل خيانت خواهيم بود اگر ديگري ما را ببوسد نسبت به ما خيانت مي شود.

 

در بيداري و زندگي روزانه ما بوسه وسيله ابراز عشق و محبت است. وقتي کسي را مي بوسيم مي خواهيم محبت خودرا در حد اعلا به ان شخص نشان بدهيم و ثابت کنيم.

 

در خواب نيز از اين حد فراتر نمي رويم. چنانچه در خواب ببينيم کسي را مي بوسيم موردي پيش مي آيد که حسن نيت خودرا نسبت به او ثابت کنيم و اگر ان که مي بوسيم نا شناس باشد نفعي از ما به او مي رسد .

 

اگر يک دختر دم بخت ببيند که محرمي وی را مي بوسد محبوبيت ميابد و اگر ببيند که نامحرمي وی را مي بوسد خواستگار خواهد يافت و شوهر مي کند و چنانچه خودش کسي را ببوسد نشان آنست که از او به نيکي ياد مي کنند.

 

اگر ببينيم مرده ای ما را مي بوسد اگر ان مرده آشنا باشد نسبت به او ديني داريم چه اخلاقي و چه مالي و مادي و اگر ناشناس باشد سودي به ما ميرسد زيرا بوسه مرده خير و برکت است.

 

تعبیر خواب بوق زدن از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب بوق به روايت امام جعفر صادق

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: خبر دروغ.

دوم: سخن مكروه.

سوم: ظاهر شدن راز.

چهارم: مصيبت است.

 

تعبير خواب بوق به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را نمي دانست. دليل كه مردم از از سرخود آگاه كند. اگر بيند بوق مي زند، دليل كه در ميان مهتران دروغ گويد و ان دروغ رابه قسم راست كند و به عاقبت ظاهر گردد كه ان دروغ بود.

 

جدیدترین مطالب سایت