زيگيل

لاغري و کاهش وزن

آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

تعبیر خواب صحرا و بیابان از بزرگان علم تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب صحرا و بیابان از بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب صحرا

معتبر ترین تعبیر خواب درباره صحرا و بیابان را در این جا بخوانید :

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

 

درباره صحرا و بیابان در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

– دیگران در بیابان سفر می کنند: گرفتاری و دردسر

– یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

– یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در ان زندگی میکنند: یک کار سخت در انتظار شماست.

 

– شما در بیابان سفر می کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می کند.

– دریک طوفان شن از بیابان عبور میکنید: برای یکی از نقشه‌هاي‌ موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

– در هوای بد از یک بیابان عبور میکنید: دوستان بشما خیانت میکنند.

– به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا

تعبیر خواب بیابان از حضرت دانیال گوید: 

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی ان. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

 

تعبیر خواب محمدبن سیرین گوید:
 اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.

 

روزی و قسمت

حیرت و سرگشتی

عناد و رنج

بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا از منوچهر مطیعی تهرانی :

 بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه ی یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب‌هاي‌ ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

تعبیر خواب صحرا و بیابان از بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.

اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت ان است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در دسترس خطر قرار میگیرد.

 

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین:
 اگر دید میان بیابان سنگ جمع میکرد، دلیل که وی را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

 

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

منوچهر مطیعی تهرانی: 
اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می خورید و از ان غذا خوشتان می آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

 


تعبیر خواب

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب چوپان از منوچهر مطيعی تهرانی تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی منوچهر مطیعی تهرانی که کتاب تعبیر خواب بسیار جامعی دارد در مورد تعبیر خواب چوپان چنین گفته است.   چوپان در خواب ديدن بسيار نيکو اسـت ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

عکس جنجالی موجودات فضایی که ناسا منتشر کرد
عکس جنجالی موجودات فضایی که ناسا منتشر کرد
مشاهده بیشتر