تعبیر خواب صحرا و بیابان از بزرگان علم تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب صحرا و بیابان از بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب صحرا

معتبر ترین تعبیر خواب درباره صحرا و بیابان را در این جا بخوانید :

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

 

درباره صحرا و بیابان در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

– دیگران در بیابان سفر می کنند: گرفتاری و دردسر

– یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.

– یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در ان زندگی میکنند: یک کار سخت در انتظار شماست.

 

– شما در بیابان سفر می کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می کند.

– دریک طوفان شن از بیابان عبور میکنید: برای یکی از نقشه‌هاي‌ موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

– در هوای بد از یک بیابان عبور میکنید: دوستان بشما خیانت میکنند.

– به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا

تعبیر خواب بیابان از حضرت دانیال گوید: 

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی ان. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

 

تعبیر خواب محمدبن سیرین گوید:
 اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.

 

روزی و قسمت

حیرت و سرگشتی

عناد و رنج

بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا از منوچهر مطیعی تهرانی :

 بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه ی یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب‌هاي‌ ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

تعبیر خواب صحرا و بیابان از بزرگان علم تعبیر خواب

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.

اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت ان است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در دسترس خطر قرار میگیرد.

 

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین:
 اگر دید میان بیابان سنگ جمع میکرد، دلیل که وی را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

 

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

منوچهر مطیعی تهرانی: 
اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می خورید و از ان غذا خوشتان می آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

 

جدیدترین مطالب سایت