تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

انواع تعبیر خواب در بیمارستان و تعبیر خواب دکتر و پرستار در بیمارستان و همچنین تعبیر خواب آمبولانس چیست .

 

تعبیر خواب پرستار

تعبير خواب پرستار به روايت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می‌کند، علامت ان است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.
اگر خواب ببینید پرستاری خانه شما را ترک می گوید، علامت ان است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.
اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می‌کند، نشانه ان است که با از خودگذشتگی احترام ویژه اي در بین مردم به دست می آورد.
اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید، نشانه ان است که به وسوسه هاي‌ فریبنده تن خواهد داد.
 

تعبیر خواب پرستار

اچ میلر:  اگر در خواب ببینید بعنوان یک پرستار در بیمارستانی کار میکنید، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می شوید.
 
تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب دکتر

دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز میکند و گاه نیز زمینه وسیع زمانی دارد مثلاً از کودکی بیننده خواب ریشه میگیرد.

 

چنان چه در خواب دیدید که خودتان بیمار هستید و دکتر شما را معالجه و معاینه میکند از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است.

 

اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجوددارد ولی اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک دکتر عیسی دم که در مسیر حیات شما قرار میگیرد.

 

همین حالت است اگر از دکتر دارو بگیرید. اگر فقط نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید ان نسخه محتوی دارویی شفابخش است خبری خوش بشما میرسد که خوشحالتان میکند و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید.

 

ابراهیم کرمانیگوید: هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن.

 

جابر مغربیگوید: اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد، دلیل که با مردیرباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت ویملامت و بدنامیو فساد دین وی را حاصل گردد.

 

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: اگر در خواب دیوانه ایرا ببینیم که وی را میشناسیم کارینادرست انجام می‌دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم. اگر دیوانه ایرا دیدیم که نمیشناختیم احتمال لغزش برایما پیش میآید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سرزبان ها میافتیم و کاریخلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

 

لوک اویتنهاو میگوید :

دیوانگی: امور جهت مثبتیبه خود خواهند گرفت

دیوانه زنجیری

بودن : خود رابه دردسر انداختن

تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

1ـ اگر خواب ببینید تعادل روحیخود را از دست داده اید ؛ علامت ان است که مسئولیتیرا به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبیبه بار نمیآورد .

2ـ اگر خواب ببینید کسانیدیگر تعادل روحیخود را از دست داده اند ؛ نشانة ان است که قرار دادینامطلوب با کسیخواهید بست ؛ که بعد ها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت .

 

تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب بیمارستان

بیمارستان نمایانگر نیاز به «و شاید شرکت در» روند معالجه و بهبود جسم و ذهن است. فرد بیننده خواب در باب سلامتی خود نگرانی‌هایي دارد که به صورت بیمارستان در رویا مشاهده میشود.
 

تعبیر خواب بیمارستان

لوک اویتنهاو میگوید:

بیمارستان: شما دوستان خودرا نیازمند خواهید یافت

دردرون بیمارستان بودن: خبر های غمگین

مریضخانه: غصه

اچ میلر می گوید: مشاهده‌ي بیمارستان در خواب، نشانه‌ي ان است که به دیدن مریض می روید.
 
در کتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید.
 
تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب مرخصی از بیمارستان

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانة ان است که باید بادقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید.
 
اچ میلر می گوید: اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می شوید، بیانگر ان است که قصد دارید در انجام کارهایتان بخود متکی باشید.
 

تعبیر خواب به بیمارستان رفتن

آنلی بیتون: اما اگر خواب ببینید به بیمارستان میروید به قصد ملاقات بیماری بستری، نشانة ان است که از حال یکی از نزدیکان خبر های بدی خواهید شنید.
 
در کتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در بیمارستان هستید: جای امید برایتان باقی است که زندگی‌تان روبراه شود.
 
 

تعبیر خواب بیمارستان روانی

کتاب سرزمین رویاها: دریک بیمارستان روانی هستید: افکار و اعمالتان را بیشتر بازرسی کنید.
 
تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب آمبولانس

تعبير خواب آمبولانس درکتاب سرزمین رویاها

یک آمبولانس در حال حمل مریض: تمام خواسته هایتان برآورده خواهند شد.
یک آمبولانس خالی: یک دوست را از دست می‌دهید.
 
جدیدترین مطالب سایت