تعبیر خواب دریانورد به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دریانورد به روایت بزرگان

تعبير خواب دریانورد به روايت آنلی بیتون

بهترین تعبیر خواب درباره دریانوردی و دیدن دریانوردان در خواب را در مجله تالاب بخوانید.

 

1- اگر خواب ببینید دریانورد هستید ؛ علامت ان اسـت کـه بر کشور های دوردست سفر خواهید کرد . و از سفر های خود تجارب گرانبهایی بـه دست خواهید آورد .

 

2-اگر خواب ببینید کشتی بدون دریانورد یا ناخدا حرکت میکند ؛ نشانة ان اسـت کـه رقبا شـما را گرفتار دردسر خواهند کرد .

 

تعبیر خواب دریانورد به روایت بزرگان

3- دیدن دریانوردان در خواب ؛ نشانة رفتن بـه سفر های هیجان انگیز و طولانی اسـت .

 

4- اگر دختری ؛ دریانوردی را بـه خواب ببیند ،علامت ان اسـت کـه با رفتار سبکسرانه خود موجب خواهد شد ؛ نامزدش از او چشم بپوشد . اما اگر خواب ببیند دریانورد اسـت ؛ نشانة ان اسـت کـه با رفتار غلط خود موجب خواهد شد دیگران وی را نادیده انگارند .

 

انواع تعبیر خواب از بزرگان – درباره خواب های معنی دار خود در مجله تالاب بخوانید.