تعبیر خواب رقصیدن و آهنگ و آواز در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رقصیدن و آهنگ و آواز در خواب

 تعبیر خواب رقصیدن و آهنگ و آواز در خواب

انواع تعبیر خواب جالب و خواندنی در مورد رقص و آواز و موزیک گوش دادن در خواب را در این جا تعبیرش را بخوانید. سایت تالاب

 

تعبیر خواب آهنگ و رقص

تعبير خواب آهنگ و رقص تند به روايت آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید، علامت ان است كه در زندگی كمتر طعم شادی را می چشید.

 

 اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند، نشانه ان است كه سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانی هایي بیهوده قرار میگیرد.

 

 اگر در خواب یكی از دوستان خودرا در حال رقص با آهنگی تند ببینید، علامت ان است كه همان دوست صاحب روحیه اي شاد و پرامید خواهد شد.

 

 بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب، نشانه ان است كه در زندگی سرگرم كارهای بیهوده میشوید، و هدف ثابتی برای خود درنظر نمی‌گیرید.

 

اگر در خواب دیدید که با موزیک تندى مى‏رقصید، علامت ان است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد.

 

تعبير خواب آهنگ و رقص تند به روايت لیلا برایت

اگر خودتان را در حال خواندن موزیک ببینید، موقعیتى راکه قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد.
اگر خودرا در حال موزیک سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن موزیک ساز در خواب، به معنى عشق دایم و بسیار صادقانه مى‏ باشد.

 

تعبیر خواب رقصیدن و آهنگ و آواز در خواب

تعبیر خواب آواز

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

در اينجا منظور از آواز بطور اعم صداست و نه خوش خواندن و ايجاد لذت از طريق صدا

آواز بلند مرد در خواب ؛ به تعبير مقام و بزرگي در ميان مردم است.

اگر ببيند آوازش بلند شد ؛ به قدري بلندي آوازش صاحب نام و آوازه مي شود.

اگر ببيند آوازش ضعيف شد ؛ نام و آوازه اش به ضعف مي گرايد ودر ميان مردم به سوي فراموشي مي رود.

 

 

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

بلندي آواز در خواب براي مردان ؛ شرف و آوازه و نام آوري است.

 

بلندي آواز در خواب براي زنان ؛ داراي تعبير خوشي نيست و ان را بر عکس خواب مردان تعبير کرده اند يعني داراي شهرت و آوازه بعد.

 

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در اينجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردي در خواب ببيند که صدا و آوازش بلند شده به طوري که تا دور دستها مي رود و مردم از شنيدن آواز خوششان مي آيد نشان خرمي است و گوياي شهرت و آوازه و اين که در ميان مردم بزرگي کسب مي کند.

 

ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که بطور کلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيکو است وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولي براي زنان نيکو نيست.

 

صداي آشنا دوستي و محبت است و صداي نا آشنا و آواز کسي که ديده نمي شود ودر خواب خود وی را نمي بينيم خبري است که از يک مسافر دور رفته بشما مي رسد و چنان چه مسافري نداريد کسي خبري بشما مي دهد که اين خبر مي تواند خوش باشد.

 

تعبیر خواب کامل و خواندنی در موضوعات دیگر را در پایین قسمت مطالب مرتبط بخوانید.

جدیدترین مطالب سایت